TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

5-Fu İnj. Fla­kon    Koç­sel

5-F­lo­ro­u­ra­sil

Ambalaj: 250 mg/5 mLx10 fla­kon.

Eşdeğeri:FluorouracilBiosyn Ampul: 250 mg/5mLx10 fla­kon (Orna).

End.:Özel­lik­lerek­tum, ko­lon ve gö­ğüs­te ma­lign tü­mör­ler ol­mak üze­re mi­de, pank­re­as,ka­ra­ci­ğer (pri­mer tü­mör­ler), ra­him (özel­lik­le ser­viks), yu­mur­ta­lıkve me­sa­ne­de­ki ma­lign tü­mör­le­rin pal­ya­tif te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Bes­len­medu­ru­mu iyi ol­ma­yan, ke­mik ili­ği dep­res­yo­nu ve cid­di en­fek­si­yo­nuolan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Fl­oro­ura­si­le kar­şı du­yar­lı ol­du­ğubilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Te­da­vi, aşa­ğı­da­ki be­lir­ti­ler ve­ya semp­tom­lar­danher­han­gi bi­ri or­ta­ya çı­kar­sa, he­men dur­du­rul­ma­lı­dır. Sto­ma­tit,mu­ko­sit, cid­di di­ya­re ve­ya kus­ma, gast­ro­in­tes­ti­nal ül­ser­ler ve­yaka­na­ma, lö­ko­sit sa­yı­sı­nın 3000/mL’nin,trom­bo­sit sa­yı­sı­nın 8000 mL’nin al­tın­da ol­ma­sı; atak­si, tit­re­me da­hilmer­ke­zi ve pe­ri­fe­ral si­nir sis­te­mi tok­si­si­te­si; kar­di­yak tok­si­si­te­si.Ge­be­liksü­re­sin­ce ta­ma­men kont­ren­di­ke­dir. Floro­ura­si­lin an­ne sü­tü­ne ge­çipgeç­me­di­ği bi­lin­me­diğinden, fl­oro­ura­sil te­da­vi­si uy­gu­la­nan ka­dın­larem­zir­me­me­li­dir.

Yan E.:Ano­rek­si,mi­de bu­lan­tı­sı, sto­ma­tit, mu­ko­sit, kus­ma, di­ya­re, ka­na­ma, alo­pe­si,cilt dö­kün­tü­sü, der­ma­tit, ayak ve ayak ta­ba­nın­da eri­tem, hi­per­pig­men­tas­yon,fo­to­sen­si­ti­vi­te, ür­ti­ker, atak­si, di­sart­ri, nis­tag­mus, uyum bo­zuk­lu­ğu,kon­füz­yon, öfo­ri, op­tik nev­rit, nöt­ro­pe­niy­le bir­lik­te lö­ko­pe­ni,trom­bo­si­to­pe­ni, ane­mi, he­mo­li­tik ane­mi, ag­ra­nü­lo­si­toz, pan­si­to­pe­ni,lak­ri­mal ka­nal ste­no­zu­nun ilk be­lir­ti­si ola­rak göz­ya­şı sal­gı­sı­nınart­ma­sı, bron­kos­pazm, ana­fi­lak­tik şok görülebilir.

Etkileş.: Floro­ura­sil ve di­ğer an­ti­kan­serajan­la­rın (örn. in­ter­fe­ron a-2a, sik­lo­fos­fa­mid, vink­ris­tin, me­tot­rek­sat,cisp­la­tin, ad­ri­ami­sin) ve­ya lö­ko­ve­ri­nin bir­lik­te uy­gu­lan­ma­sıy­laet­kin­li­ği­nin kuv­vet­len­me­si ve/ve­ya tok­si­si­te gi­bi ilaç et­ki­le­şim­le­ri­ningö­rül­dü­ğü bil­di­ril­miş­tir. Fl­oro­ura­sil ile mi­to­mi­si­nin uzun sü­rebir­lik­te kul­la­nı­mı so­nu­cun­da he­mo­li­tik-üre­mik bir send­ro­mun or­ta­yaçık­tı­ğı bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi: Fl­oro­ura­sil en­jek­si­yon sa­de­ce IV yol­la ve­ril­me­li,uy­gu­la­ma sı­ra­sın­da da­mar dı­şı­na ka­çı­rıl­ma­ma­lı­dır. Do­zaj has­ta­nınağır­lı­ğı­na gö­re ayar­la­nır. Ge­nel doz ar­ka ar­ka­ya 4 gün sü­rey­le gün­de12 mg/kg’dir. Gün­lükdoz 800 mg’yi aş­ma­ma­lı­dır. Tok­si­si­te gö­rül­me­di­ği tak­dir­de, 6., 8., 10. ve 12. gün­ler­de 6 mg/kg ve­ri­lir (tok­si­si­te olu­şa­na ka­dar). An­cak 12.gün­den son­ra ke­si­lir. Bes­len­me du­rum­la­rı bo­zuk olan kö­tü risk­li ki­şi­le­re3 gün sü­rey­le gün­de 6 mg/kg ve­ri­lir. Tok­si­si­te gö­rül­me­di­ği tak­dir­de5, 7, 8 ve­ya 9. gün­ler­de 3 mg/kg uy­gu­la­nır. Gün­lük doz 400 mg’yi aş­ma­ma­lı­dır.Tok­si­si­te­le­rin so­run ol­ma­ya­ca­ğı du­rum­lar­da, te­da­vi­ye şu şe­ma­lar­danbi­riy­le de­vam edi­le­bi­lir: 1) Bi­rin­ci kür, te­da­vi­nin bi­ti­min­den 30gün son­ra tek­rar­la­nır. 2) İlk kür­de­ki tok­sik be­lir­ti­ler kay­bol­du­ğun­da,haf­ta­da bir 10-15 mg/kg uy­gu­la­nır. Doz haf­ta­da 1 gra­mı aş­ma­ma­lı­dır.

5FU adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki