TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

5-Fluorouracil Ebewe Flakon Liba

Fluorourasil

Ambalaj: 250 mg/5 mLx1 flakon :: 500 mg/10 mLx1 flakon :: 1 g/20mLx1 flakon.

Eşdeğeri:Fluorouracil BiosynAmpul: 500 mg/10 mLx1 ampul, 1 g/20 mLx1 ampul (Orna).

End.: Farklı kanser formlarının palyatif tedavisinde tek başınaveya kolorektal ve meme kanserlerinin tedavisinde kombine olarak, ayrıcapankreas, karaciğerin malign tümörlerinde, karaciğer metastazında ve analkanserde, over kanserinde, servikal kanserde, mesane ve prostat kanserinde endi­kedir.

Kontr.E.:Bes­len­medu­ru­mu iyi ol­ma­yan, ke­mik ili­ği dep­res­yo­nu ve cid­di en­fek­si­yo­nuolan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Fl­oro­ura­si­le kar­şı du­yar­lı ol­du­ğubilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Te­da­vi, aşa­ğı­da­ki be­lir­ti­ler ve­ya semp­tom­lar­danher­han­gi bi­ri or­ta­ya çı­kar­sa, he­men dur­du­rul­ma­lı­dır. Sto­ma­tit,mu­ko­sit, cid­di di­ya­re ve­ya kus­ma, gast­ro­in­tes­ti­nal ül­ser­ler ve­yaka­na­ma, lö­ko­sit sa­yı­sı­nın 3000/mL’nin,trom­bo­sit sa­yı­sı­nın 8000 mL’nin al­tın­da ol­ma­sı; atak­si, tit­re­me da­hilmer­ke­zi ve pe­ri­fe­ral si­nir sis­te­mi tok­si­si­te­si; kar­di­yak tok­si­si­te­si.Ge­be­liksü­re­sin­ce ta­ma­men kont­ren­di­ke­dir. Floro­ura­si­lin an­ne sü­tü­ne ge­çipgeç­me­di­ği bi­lin­me­diğinden, fl­oro­ura­sil te­da­vi­si uy­gu­la­nan ka­dın­larem­zir­me­me­li­dir.

Yan E.:Ano­rek­si,mi­de bu­lan­tı­sı, sto­ma­tit, mu­ko­sit, kus­ma, di­ya­re, ka­na­ma, alo­pe­si,cilt dö­kün­tü­sü, der­ma­tit, ayak ve ayak ta­ba­nın­da eri­tem, hi­per­pig­men­tas­yon,fo­to­sen­si­ti­vi­te, ür­ti­ker, atak­si, di­sart­ri, nis­tag­mus, uyum bo­zuk­­lu­ğu,kon­füz­yon, öfo­ri, op­tik nev­rit, nöt­ro­pe­niy­le bir­lik­te lö­ko­pe­ni,trom­bo­si­to­pe­ni, ane­mi, he­mo­li­tik ane­mi, ag­ra­nü­lo­si­toz, pan­si­to­pe­ni,lak­ri­mal ka­nal ste­no­zu­nun ilk be­lir­ti­si ola­rak göz­ya­şı sal­gı­sı­nınart­ma­sı, bron­kos­pazm, ana­fi­lak­tik şok görülebilir.

Etkileş.: Floro­ura­sil ve di­ğer an­ti­kan­serajan­la­rın (örn. in­ter­fe­ron a-2a, sik­lo­fos­fa­mid, vink­ris­tin, me­tot­rek­sat,cisp­la­tin, ad­ri­ami­sin) ve­ya lö­ko­ve­ri­nin bir­lik­te uy­gu­lan­ma­sıy­laet­kin­li­ği­nin kuv­vet­len­me­si ve/ve­ya tok­si­si­te gi­bi ilaç et­ki­le­şim­le­ri­ningö­rül­dü­ğü bil­di­ril­miş­tir. Fl­oro­ura­sil ile mi­to­mi­si­nin uzun sü­rebir­lik­te kul­la­nı­mı so­nu­cun­da he­mo­li­tik-üre­mik bir send­ro­mun or­ta­yaçık­tı­ğı bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi:IV enfüzyon şeklinde: 15 mg/kg ve­ya 600 mg/m2, günlük2-4 saat içinde IV enjeksiyon şeklinde: 1, 2, ve 3. günler­de 12 mg/kg veya 480mg/m2 yavaş IV (2-3 dak), toksik etki gö­rül­mez­se 5, 7 ve 9.günlerde 6 mg/kg veya 240 mg/m2 uygulanması önerilir. Haf­talıkkullanımda başlangıç tedavisi: Haftada bir kez yavaş IV şeklinde 15 mg/kg veya600 mg/m2. 24 saat uzun-süreli enfüzyon: 5-7 mg/kg/gün veya 200 mg/m2/­gün.Sürektedavisi: Yanetkilerde azalma ve/veya lökositlerde 3.000-4.000/L ve trombositlerde80.000-100.000/L'ye yükselme söz konusu ise: Haftada bir, 5-10 mg/kg veya200-400 mg/m2 IV. Günlükmaksimum doz olan 1 g geçil­me­meli. Sürek tedavisi haftada bir IV olarak 5-10mg/kg.

5Fluorouracil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki