TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

A-Nox Fort Tab­let   Aro­ma

Nap­rok­sen sod­yum

Ambalaj: 550 mgx10 ve 20 tablet.

Eşdeğeri: Ap­ra­naxFort Tab­let: 550 mgx10ve 20 tablet (Abdi İbrahim); Apraljin Fort Film Tab­let: 550 mgx10 ve 20 tablet (Deva); Ap­rolFort Tab­let: 550mgx10 ve 20 tablet (Bi­lim); Ap­ro­well Fort Tab­let:550 mgx10 ve 20 tablet (aris); Ka­pnaxFort Tab­let: 550 mgx10ve 20 tablet (İlsan); Ka­rok­sen Fort Tab­let:550 mgx10 ve 20 tablet (Mü­nir Şa­hin); Nap­ra­dolFort Film Tab­let: 550 mgx10ve 20 tablet (Ab­far); Nap­ren-S Fort Tab­let: 550 mgx10 ve 20 tablet (İl­san); Op­raksFort Film Tab­let: 550 mgx10ve 20 tablet (Top­rak); Relokap Film Tab­let:Fort tablet 550 mgx10 ve 20 tablet (Yeni İlaç); SynaxFort Film Tab­let: 550 mgx10ve 20 tablet (Bi­ofar­ma); SyndolFilm Tab­let: 550 mgx10ve 20 tablet (Hüsnü Arsan).

End.:Mig­ren pro­fi­lak­si­si ve akut mig­ren kri­zi te­da­vi­si,nev­ral­ji, si­ya­tal­ji, mi­yal­ji; dis­me­no­re ve ra­him içi araç uy­gu­la­ma­sın­da,ute­rus re­lak­sas­yo­nu ve anal­je­zi sağ­la­mak ama­cıy­la; ağ­rı­­lı den­talprob­lem­ler, diş çe­ki­mi son­ra­sı gö­rü­len ağ­rı­lar­da anal­je­zik ve an­ti­enf­la­ma­tu­varola­rak; bur­kul­ma, ge­ril­me gi­bi spor ka­za­la­rı ve pos­t­o­pe­ra­tif ağ­rı­lar­da;bur­sit, ten­di­nit, si­no­vit, te­no­si­no­vit, lum­ba­go; enfeksiyözhastalıklarda spe­si­fik te­da­vi­ye ila­ve ola­rak anal­je­zik, an­ti­enf­la­ma­tu­varve an­ti­pi­re­tik amaç­la; ro­ma­to­id art­rit, os­te­oart­rit, an­ki­lo­zanspon­di­lit ve gut te­da­vi­sin­de endikedir.

Kontr.E.:Nap­ro­ksen sod­yu­ma du­yar­lı ki­şi­ler­de ve ak­tif mi­deve­ya du­o­de­num ül­se­ri bu­lu­nan­lar­da, ül­se­ras­yo­na ve ka­na­ma­ya eği­li­miolan­lar­da, ase­til­sa­li­si­lik asit ve/ve­ya di­ğer nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var­lar­danher­han­gi bi­ri­ne kar­şı as­tım, ri­nit ya da ür­ti­ker gi­bi re­ak­si­yongös­te­ren­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Mi­de-ba­ğır­sak ka­na­ma­sı­na veül­se­ras­yo­nu­na ne­den ola­bi­lir. Böb­rek fonk­si­yon­la­rı ile­ri de­re­ce­debo­zuk olan­lar­da nap­rok­sen sod­yum çok dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lıdır. Kalpyet­mez­li­ği bu­lu­nan has­ta­lar ya­kın­dan iz­len­me­li, ge­re­kir­se dozayar­la­ma­sı ya­pıl­ma­lı­dır. 16 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.An­cak ju­ve­nil art­rit­te, 5 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­da 10 mg/kg/gün doz­da12 sa­at aray­la kul­la­nı­la­bi­lir. Ge­be­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı, ge­be­li­ğinson dö­nem­le­rin­de ke­sin­lik­le kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Bu­lan­tı, ha­fif pe­ri­fe­ral ödem, ku­lak çın­la­ma­sı,baş dön­me­si gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Hi­dan­to­in, sül­fo­na­mid­ler, sül­fo­ni­lü­re, fu­ro­se­mid,b-blo­ker­ler, lit­yum tuz­la­rının et­ki­le­ri­nigüç­len­di­re­bi­lir. Oral an­ti­ko­agü­lan­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­dadoz ayar­la­ma­sı ge­re­ke­bi­lir. Pro­be­ne­sid ile bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da,plaz­ma kon­sant­ras­yo­nu ve ya­rı­lan­ma öm­rü ar­tar. Me­tot­rek­sat ile bir­lik­tekul­la­nıl­ma­sı ge­rek­tiği­nde çok dik­kat­li dav­ra­nıl­ma­lı­dır; me­tot­rek­sa­tıntü­bü­ler sek­res­yo­nu­nu azalt­tı­ğın­dan tok­si­si­te­si ar­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Baş­lan­gıç do­zu ge­nel ola­rak 2x1 tab­let­tir. Da­hason­ra her 6-8 sa­at­te bir 1 tab­let­le de­vam edi­lir. Gün­lük mak­si­mal doz3 tab­let­tir.

ANox adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki