TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Abelcet IV FlakonOnko

Am­fo­te­ri­sin B(lipid formülasyon)

Ambalaj: 100 mg/20 mLx1 fla­kon.

End.: Kon­van­si­yo­nel am­fo­te­ri­sin B te­ra­pi­si­ne in­to­le­ran­sıolan ve­ya di­renç­li has­ta­lar­da in­va­ziv fun­gal en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.: He­ki­min gö­rü­şü­ne gö­re, hi­per­sen­si­ti­vi­te ris­kiy­lekar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da am­fo­te­ri­sin B ile sağ­la­na­cak ya­rar­lar da­haağır bas­ma­dık­ça, aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Am­fo­te­ri­sin B ile ana­fi­lak­si ra­por edil­miş­tir.Am­fo­te­ri­sin B’nin ilk do­zu, tıb­bi eği­tim­li per­so­nel­ce, ka­pa­lı kli­nikgöz­lem al­tın­da uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ge­be­lik sı­ra­sın­da, sa­de­ce ila­cın an­ne için öne­migöz önün­de bu­lun­du­rul­duk­tan son­ra kul­la­nıl­ma­lı­dır. Am­fo­te­ri­sin B’nin in­san sü­tü­nege­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir. An­ne sü­tü emen be­bek­ler­de cid­diad­vers re­ak­si­yon­la­ra yol aça­bi­le­ce­ğin­den, an­ne için kul­la­nı­lıpkul­la­nıl­ma­ya­ca­ğı ka­ra­rı­na va­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Kı­rık­lık, ki­lo kay­bı, işit­me kay­bı,en­jek­si­yon ye­rin­de enf­la­mas­yo­nu içe­ren re­ak­si­yon; bron­kos­pazm,ne­fes al­ma güç­lü­ğü, as­tım, ana­fi­lak­si ve di­ğer al­ler­jik re­ak­si­yon­lar;kalp yet­mez­li­ği, ak­ci­ğer öde­mi, şok, mi­yo­kar­di­yal en­fark­tüs, he­mop­tiz,hız­lı so­lu­num, trom­bo­fi­le­bit, ak­ci­ğer em­bo­li­si, mi­yo­kard has­ta­lı­ğı,plev­ral efüz­yon, vent­ri­kü­ler fib­ri­las­yon içe­ren arit­mi­ler; ma­kü­lo­pa­pü­lerkı­zar­tı, pru­ri­tus, eks­fo­li­ya­tif der­ma­tit, eri­te­ma mul­ti­form; akutka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği, he­pa­tit, sa­rı­lık, me­le­na, ano­rek­si, dis­pep­si,kramp, epi­gast­rik ağ­rı, ven tı­ka­yı­cı ka­ra­ci­ğe­r has­ta­lı­ğı, di­ya­re,ka­ra­ci­ğer bü­yü­me­si, saf­ra ka­na­lı ve­ya ka­nal­la­rı il­ti­ha­bı, ko­le­sis­tit;ko­agü­las­yon de­fekt­le­ri, lö­ko­si­toz, eo­zi­no­fi­li içe­ren kan disk­ra­zi­si;ke­mik, kas ve ek­lem ağ­rı­sı­nı içe­ren mi­yas­te­ni; kon­vül­zi­yon­lar, ku­lakçın­la­ma­sı, gör­me bo­zuk­lu­ğu, işit­me kay­bı, pe­ri­fe­ral nö­ro­pa­ti, ge­çi­civer­ti­go, çift gör­me, en­se­fa­lo­pa­ti, se­reb­ral vas­kü­ler ak­si­dan,ekst­ra­pi­ra­mi­dal send­rom ve diğ­er nö­ro­lo­jik semp­tom­lar; oli­gü­ri,böb­rek fonk­si­yon­la­rın­da azal­ma, anü­ri, böb­rek tü­bü­ler asi­do­zu, im­po­tens,di­zü­ri görülebilir.

Etkileş.: An­ti­ne­op­las­tik ajan­la­rın am­fo­te­ri­sinB ile bir­lik­te kul­la­nı­mı, böb­rek tok­si­si­te­si­ni, bron­kos­paz­mı vehi­po­tan­si­yo­nu ar­tı­ra­bi­lir. Kor­ti­kos­te­ro­id­le­rin ve kor­ti­kot­ro­pi­ninam­fo­te­ri­sin B ile bir­lik­te kul­la­nı­mı, has­ta­nın kalp fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu­naeği­li­mi ar­tı­ra­bi­le­cek hi­po­ka­le­mi­yi kuv­vet­len­di­re­bi­lir. Am­fo­te­ri­sinB’nin, di­gi­ta­lis gli­ko­zid­le­ri ile bir­lik­te kul­la­nı­mı hi­po­ka­le­mi­yene­den ola­bi­lir ve di­gi­ta­lis tok­si­si­te­si ola­sı­lı­ğı­nı kuv­vet­len­di­re­bi­lir.Flu­si­to­zi­nin, am­fo­te­ri­sin B içe­ren pre­pa­rat­lar ile bir­lik­te kul­la­nı­mı,ola­sı­lık­la sel­lü­ler alı­mı­nı ar­tı­ra­rak ve/ve­ya böb­rek­ten atı­lı­mı­nıazal­ta­rak, flu­si­to­zin tok­si­si­te­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Lö­ko­sit trans­füz­yon­la­rıAm­fo­te­ri­sin B li­pid for­mü­las­yo­nu ile bir­lik­te ve­ril­me­me­li­dir.Am­fo­te­ri­sin B’nin ami­nog­li­ko­zid­ler ve pen­ta­mi­din gi­bi ajan­lar­labir­lik­te kul­la­nı­mı, ilaç ne­de­niy­le olu­şan böb­rek tok­si­si­te­si po­tan­si­ye­li­niar­tı­ra­bi­lir. Am­fo­te­ri­sin B’nin ne­den ol­du­ğuhi­po­ka­le­mi, is­ke­let kas gev­şe­ti­ci­le­ri­nin hi­po­ka­le­mi­den do­la­yıkü­rar et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Am­fo­te­ri­sin B li­pid for­mü­las­yo­nuzi­do­vu­din ile bir­lik­te ve­ril­di­ğin­de, yük­sel­miş mi­ye­lo­tok­si­si­teve nef­ro­tok­si­si­te gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin ve ço­cuk­lar için, tek en­füz­yonola­rak öne­ri­len gün­lük doz 5 mg/kg’dir. Abel­cet, 2.5 mg/kg/sa­at ora­nın­daIV en­füz­yon ola­rak ve­ril­me­li­dir. En­füz­yon sü­re­si 2 sa­ati ge­çer­se,her iki sa­at­te bir, en­füz­yon tor­ba­sı sal­la­na­rak içe­rik ka­rış­tı­rı­lır.Doz ayar­la­ma­sı, has­ta­nın kli­nik du­ru­mu göz önü­ne alı­na­rak ya­pıl­ma­lı­dır.

Abelcet adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki