TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  30 Mayıs 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ac­co­la­te Film Tab­letAst­ra­Ze­ne­ca

Za­fir­lu­kast

Ambalaj:20 mgx56 tablet.

End.: b-ago­nis­ti te­da­vi­siy­le ye­te­rin­cekont­rol al­tı­na alı­na­ma­yan as­tım has­ta­la­rın­da, za­fir­lu­kast ilk ba­sa­maksü­rek te­da­vi­si ila­cı ola­rak en­di­ke­dir. Za­fir­lu­kast, semp­to­ma­tikhas­ta­lar­da semp­tom­la­rı dü­zel­tir (gün­düz­le­ri ve ge­ce­le­ri gö­rü­lenas­tım semp­tom­la­rı­nı azal­tır), ak­ciğer fonk­si­yo­nu­nu dü­zel­tir, b-ago­nist­le­ri­ne du­yu­lan ge­rek­si­ni­miazal­tır ve alev­len­me dö­nem­le­ri­nin azal­ma­sı­nı sağ­lar.

Kontr.E.: Za­fir­lu­kas­ta kar­şı da­ha ön­ceaşı­rı du­yar­lık gös­ter­miş has­ta­la­ra ve­ril­me­me­li­dir. Geç­mi­şin­de or­tave­ya cid­di böb­rek yet­mez­liği olan has­ta­lar­da ve ka­ra­ciğer yet­mez­liğive­ya si­roz ol­gu­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Za­fir­lu­kast, is­te­nen ya­ra­rınsağ­la­na­bil­me­si için, semp­tom­la­rın bu­lun­ma­dığı dö­nem­ler­de bi­le dü­zen­liola­rak alın­ma­lı­dır. Akut as­tım atak­la­rın­da­ki bron­kos­paz­mın çö­zül­me­si­nisağ­la­mak ama­cıy­la kul­la­nıl­maz. Ge­be­lik sı­ra­sın­da te­da­vi­ye de­vamedil­me­sin­den kay­nak­la­na­bi­le­cek risk­ler, el­de edi­le­cek ya­rar­lar kar­şı­sın­datar­tıl­ma­lı, ge­be­lik sı­ra­sın­da yal­nız açık­ça ge­rek­si­nim du­yul­duğun­dakul­la­nıl­ma­lı­dır. An­ne sü­tü­ne geç­tiğin­den, em­zi­ren an­ne­le­re ve­ril­me­me­li­dir.

Yan E.: Baş ağ­rı­sı ve­ya gast­ro­in­tes­ti­nalbo­zuk­luk­lar (bu­lan­tı, kus­ma ve ka­rın ağ­rı­sı) gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Erit­ro­mi­sin ile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı,za­fir­lu­kast plaz­ma dü­zey­le­ri­nin %40 ka­dar azal­ma­sıy­la so­nuç­la­nır.Te­ofi­lin ile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı, za­fir­lu­kast plaz­ma dü­zey­le­ri­ninyak­la­şık %30 azal­ma­sıy­la so­nuç­la­na­bi­lir. Za­fir­lu­kas­tın ter­fe­na­din­lebir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı, za­fir­lu­kast AUC değe­ri­nin %54 azal­ma­sıy­laso­nuç­la­nır. Var­fa­rin ile bir­lik­te za­fir­lu­kast kul­la­nıl­ma­sı, mak­si­malprot­rom­bin za­ma­nı­nın %35 ka­dar uza­ma­sı­na ne­den olur.

Doz Önerisi:As­tım atak­la­rı­nın ön­len­me­sinde sü­rek­li ola­rakkul­la­nıl­ma­lı­dır. Eriş­kin­ler ve 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­la­ra öne­ri­lendoz, gün­de 2 kez 20 mg’dir. Bu do­zun üze­ri­ne çı­kıl­ma­ma­lı­dır. Ye­mek­ler­lebir­lik­te alın­ma­ma­lı­dır.

Accolate adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki