TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Aralık 2019, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ac­ti­dem Şu­rupGSK

Trip­ro­li­din HCl1.25 mg, psö­do­efed­rin HCI 30 mg, dekst­ro­me­tor­fan HBr 10 mg/5 mL

Ambalaj: 150 mL’lik şişe.

End.: Aller­jik nez­le, va­zo­mo­tor nez­le, ök­sü­rük gi­bi ra­hat­sız­lık­lar­dasemp­to­ma­tik ra­hat­la­ma sağ­lar.

Kontr.E.: Bi­le­şim­de­ki mad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne kar­şıda­ha ön­ce­den to­le­rans gös­ter­me­miş olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Cid­dihi­per­tan­si­yon ve şid­det­li ko­ro­ner ar­ter so­ru­nu olan­lar­da, ön­ce­ki2 haf­ta için­de MAO in­hi­bi­tö­rü al­mış ve­ya al­ma­ya de­vam eden­ler­dekont­ren­di­ke­dir. Psö­do­efed­rin ve bu tip bir ila­cın bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sıba­zan kan ba­sın­cı­nın yük­sel­me­si­ne ne­den ola­bi­lir. Bu kom­bi­nas­yon,as­tı­ma bağ­lı ök­sü­rü­ğü olan­lar­da ve ök­sü­rük­le bir­lik­te aşı­rı sek­res­yongö­rü­len du­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Dekst­ro­me­tor­fan, mer­ke­ziet­ki­li di­ğer bü­tün ök­sü­rük gi­de­ri­ci­ler­de ol­du­ğu gi­bi, so­lu­numye­ter­siz­li­ği olan ya da bu ris­ki ta­şı­yan has­ta­la­ra ve­ril­me­me­li­dir.

Uyar.: Bu kom­bi­nas­yon uy­ku ha­li­ne veodi­tu­var test­le­rin­de per­for­mans bo­zuk­luk­la­rı­na ne­den ola­bi­lir. Ay­nı za­man­da al­kol ve SSS üze­rin­deet­ki­li olan ben­zer se­da­tif­ler kul­lan­ılma­ma­lı­dır. Hi­per­tan­si­yon,kalp has­ta­lı­ğı, di­ya­bet, hi­per­ti­ro­idizm, yük­sek int­ra­okü­ler ba­sınç,pros­tat bü­yü­me­si olan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Cid­dire­nal ve/ve­ya he­pa­tik bo­zuk­luk bu­lun­ma­sı ha­lin­de dik­kat­li olun­ma­lı­dır.Ge­be­lik­te, ila­cın sağ­la­ya­ca­ğı ya­rar ile fe­tüs üze­ri­ne ola­sı teh­li­ke­liet­ki­le­ri de­ğer­len­di­ri­lip ka­rar ve­ril­me­li­dir. Er­ken ge­be­lik dö­ne­min­de ve em­zi­renan­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Sant­ral si­nir sis­te­mi dep­res­yo­nuve uya­rı­mı gö­rü­le­bi­lir. En sık bil­di­ri­len yan et­ki­si uy­ku ha­li­dir.Tah­riş­li ve tah­riş­siz de­ri dö­kün­tü­le­ri, ta­şi­kar­di, ağız, bu­run vebo­ğaz­da ku­ru­ma ba­zı ra­por­lar­da be­lir­til­miş­tir. Psö­do­efed­rin alan er­keklerde üri­nerre­tan­si­yon da bil­di­ril­miş­tir. Dekst­ro­me­tor­fa­na at­fe­di­len yan et­ki­leryay­gın de­ğil­dir; ba­zan mi­de bu­lan­­tı­sı, kus­ma ve­ya gast­ro­in­tes­ti­nalbo­zuk­luk­lar ola­bi­lir.

Etkileş.: Fu­ra­zo­li­don ile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Psö­do­efed­ri­n bre­til­yum, be­ta­ni­din, gu­ane­ti­din, deb­ri­zo­ku­in, me­til­do­pave b-ad­re­ner­jik blo­ker mad­de­ler gi­bisem­pa­tik ak­ti­vi­te üze­ri­de et­ki­li ilaç­la­rın hi­po­tan­sif et­ki­si­nikıs­men ter­si­ne çe­vi­re­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de ve 12 ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­lar­da3x2 öl­çek; 6-12 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da 3x1 öl­çek; 2-5 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da3x½ öl­çek ve 6 ay-2 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da 3x¼ öl­çek­tir.

Actidem adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki