TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Ağustos 2020, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ac­tifed Şu­rupGSK

Psö­do­efed­rin HCI 30mg, trip­ro­li­din HCI 1.25 mg/5 mL

Ambalaj: 150 mL’lik şişe.

Ac­ti­fed Tab­let

Psö­do­efed­rin HCI 60mg, trip­ro­li­din HCI 2.5 mg

Ambalaj: 30 tablet.

End.: Aler­jik nez­le, va­zo­mo­tor nez­le, so­ğuk al­gın­lı­ğıve gri­pal has­ta­lık­lar­da semp­to­ma­tik et­kin­lik sağ­lar.

Kontr.E.: Da­ha ön­ce psö­do­efed­ri­ne ve trip­ro­li­di­ne kar­şıto­le­rans gös­ter­me­miş olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Cid­di hi­per­tan­si­yonve şid­det­li ko­ro­ner ar­ter has­ta­lık­la­rı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Da­ha ön­ce­ki 2 haf­ta için­de MAO in­hi­bi­tö­rü al­mış ve­ya al­ma­ya de­vameden has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Psö­do­efed­rin ve bu tip bir ila­cın ay­nıza­man­da kul­la­nıl­ma­sı ba­zan kan ba­sın­cı­nın yük­sel­me­si­ne ne­den ola­bi­lir.

Uyar.: Bu kom­bi­nas­yon has­ta­lar­da uyu­şuk­lu­ğa ne­den ola­bi­lirve odi­tu­var test­ler­de per­for­man­sı dü­şü­re­bi­lir. Şid­det­li re­nalve/ve­ya he­pa­tik fonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rı­nın bu­lun­ma­sı ha­lin­de dik­kat­liolun­ma­lı­dır. Ge­be ka­dın­lar­da ila­cın sağ­la­ya­ca­ğı ya­rar­ ile ge­liş­mek­teolan fe­tü­se ola­bi­le­cek teh­li­ke­li et­ki­le­ri den­ge­le­mek şar­tıy­lakul­la­nı­mı­na ka­rar ve­ril­me­li­dir. Psö­do­efed­rin ve trip­ro­li­din an­nesü­tü­ne az mik­tar­da ge­çer, fa­kat bu­nun em­zi­ri­len be­bek­ler­de­ki et­kide­re­ce­si bi­lin­me­mek­te­dir.

Yan E.: SSS dep­res­yo­nu ve­ya uya­rı­sı gö­rü­le­bi­lir. En sık bil­di­ri­len yan et­ki uyuk­la­maha­li­dir. Uy­ku bo­zuk­luk­la­rı ve na­di­ren ha­lu­si­nas­yon kay­de­dil­miş­tir.İr­ri­tas­yon­lu ve­ya ir­ri­tas­yon­suz de­ri dö­kün­tü­le­ri, ta­şi­kar­di,ağız, bo­ğaz ve bu­run ku­ru­ma­sı da za­man za­man gö­rül­mek­te­dir.

Etkileş.: MAO in­hi­bi­tör­le­riy­le bir­lik­tekul­la­nıl­mamalıdır. Psö­do­efed­rin bre­til­yum, be­ta­ni­din, gu­ane­ti­din,deb­ri­zo­kin, me­til­do­pa ve a ve b-ad­re­ner­jik blo­ker ilaç­lar gi­bi sem­pa­tik ak­ti­vi­te­yien­gel­le­yen hi­po­tan­sif ilaç­la­rın et­ki­si­ni kıs­men ter­si­ne çe­vi­rir.Bir an­ti­bak­te­ri­yel mad­de olan fu­ro­zo­li­do­nun, MAO’ı do­za bağ­lı ola­rakin­hi­be et­ti­ği bi­lin­mek­te­dir. Psö­do­efed­rin ve fu­ra­zo­li­do­n bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Actifed Şurup: 12 ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­lar ve ye­tiş­kin­le­regün­de 3-4 kez 2 öl­çek; 6-12 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra gün­de 3 kez 1 öl­çek;2-5 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra gün­de 3 kez ya­rım öl­çek ve 6 ay-2 yaş ara­sı ço­cuk­la­ragün­de 3 kez çey­rek öl­çek şu­rup ve­ri­lir. Actifed Tablet: 12 ya­şın üs­tün­de­ki ço­cuk­la­rave eriş­kin­le­re gün­de 3-4 kez 1 tab­let; 6-12 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra gün­de3 kez ya­rım tab­let ve­ri­lir.

Actifed adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki