TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Acu­itel FilmTab­letPfizer

Ki­nap­ril

Ambalaj: 5 mgx20 tab­let : 20 mgx20 tab­let : 40 mgx28tab­let.

End.: ACE inhibitörüdür. Hi­per­tan­si­yo­nun bü­tün aşa­ma­la­rın­dasis­to­lik ve di­as­to­lik kan ba­sınç­la­rı­nın düş­me­si­ni sağ­lar.

Kontr.E.: Ki­nap­ri­le kar­şı bi­li­nen al­ler­ji­si olan­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ge­be­li­ğin ikin­ci ve üçün­cü tri­mes­te­rin­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Böb­rek yet­mez­li­ği ol­gu­la­rın­da doz azaltılmalıdır.Dö­nüş­tü­rü­cü en­zim in­hi­bi­tör­le­riy­le te­da­vi edi­len has­ta­lar­da,na­di­ren de ol­sa yüz, ekst­re­mi­te, du­dak, dil, glot­tis ve­ya la­renks­tean­ji­yo­nö­ro­tik ödem oluş­tu­ğu bil­di­ril­miş­tir. Bu du­rum­lar­da ki­nap­rilhe­men ke­sil­me­li ve has­ta, ödem ta­ma­men kay­bo­lun­ca­ya ka­dar iz­len­me­li­dir.

Yan E.: En sık ras­la­nan yan et­ki­ler ser­sem­le­me ve baş ağ­rı­sı­dır.Da­ha en­der ola­rak, ök­sü­rük, yor­gun­luk, bu­lan­tı, dis­pep­si, gö­ğüs ağ­rı­sıve di­ya­re gö­rü­lür.

Etkileş.: Ki­nap­ri­lin, po­tas­yum tuz­la­rı ve­ya po­tas­yum tu­tu­cudi­üre­tik­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Da­ha ön­ce­den di­üre­tikkul­la­nan ba­zı has­ta­lar­da, özel­lik­le bu te­da­vi ye­ni baş­la­mış­sa, ki­nap­rilkul­la­nıl­dı­ğın­da, kan ba­sın­cın­da bek­le­ne­nin üze­rin­de dü­şüş gö­rü­le­bi­lir.Semp­to­ma­tikhi­po­tan­si­yon ris­ki, ki­nap­ril te­da­vi­si­ne baş­la­ma­dan bir­kaç gün ön­ce,di­üre­tik te­da­vi­si­nin ke­sil­me­siy­le azal­tı­la­bi­lir. Bir nö­ro­lep­tikve­ya imip­ra­min ile kom­bi­ne edil­me­si, or­tos­ta­tik hi­po­tan­si­yon ris­ki­niar­tı­rır. Tet­ra­sik­lin ve ki­nap­ri­lin bir­lik­te uy­gu­lan­ma­sı sı­ra­sın­datet­ra­sik­li­nin emi­li­mi­ azal­ır.

Doz Önerisi: Kinapril tabletleri, yemeklerden önce veya yemek sıra­sındaalına­bilir. Besinlerinkinaprilin emilimi üze­rinde bir etkisi yoktur. Hiper­tansiyon: Esan­siyel hipertansiyonda, normaletkili doz günde bir kerede 20 mg’dir. Doz, tedaviye alınan yanıta göreayarlanmalı, doz artırımları arasında 3-4 haftalık aralıklar olmalı, günlük doz40 mg’yi geçmemeli ve tercihen günde iki dozda uygulanmalıdır. Diüretiklerle birliktekullanım: Kinaprilile birlikte diü­retik kullanan hastalarda, hipotansiyon riskini kontrol etmekamacıyla, kinaprilin baş­langıç dozu 5 mg olmalıdır. Daha sonra en uygun yanıtıelde etmek için doz ayarlaması yapılabilir. Konjestif kalp yetmezliği: Önerilen başlan­gıç dozu, günde ikikez 5 mg’dir. Doz, ikiye bölünmüş olarak günde 40 mg’ye kadar yükseltilebilirve dijital ve/veya diüretik ile kombine edile­bilir.

Acuitel adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki