TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Aralık 2019, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ada­fen Tab­letAk­de­niz

Pa­ra­se­ta­mol 500mg, ka­fe­in 30 mg

Ambalaj: 30 tablet.

Eşdeğeri: Ver­mi­don Tab­let:30 tablet (İl­san).

End.: Ağ­rı ke­si­ci ola­rak baş ağ­rı­la­rın­da, is­ke­let ka­sıağ­rı­la­rın­da, ro­ma­tiz­ma ve art­rit du­rum­la­rın­da, diş ağ­rı­la­rın­da,so­ğuk al­gın­lı­ğı ve­ya di­ğer bak­te­ri­yel ve vi­ral en­fek­si­yon­lar­dakul­la­nı­lır. Ay­rı­ca, ase­til­sa­li­si­lik asit aler­ji­si ve­ya kont­ren­di­kas­yo­nun­dahe­mos­ta­tik ra­hat­sız­lık­la­rı (an­ti­ko­agü­lan ve üri­ko­zü­rik te­da­vida­hil ol­mak üze­re), üst gast­ro­in­tes­ti­nal ka­nal ra­hat­sız­lık­la­rı(ül­ser, gast­rit, hi­atus her­nia) olan ki­şi­ler­de de anal­je­zik/an­ti­pi­re­tikola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Pa­ra­se­ta­mol ve ka­fe­ine kar­şı aşı­rı du­yar­lık hal­le­rin­de,ağır ka­ra­ci­ğer ve böb­rek has­ta­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer, böb­rek, kalp, ak­ci­ğer has­ta­la­rıy­lada­ha ön­ce ane­mi­si olan­lar­da mut­la­ka he­kim kont­ro­lü al­tın­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.Kro­nik al­ko­lik­ler­de te­ra­pö­tik doz­lar­dan son­ra he­pa­tik tok­si­si­teve ağır ka­ra­ci­ğer ha­sa­rı or­ta­ya çı­ka­bi­lir. Gün­lük top­lam doz 2g’nin al­tın­da tu­tul­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de ve em­zi­ren an­ne­ler­de he­kimkont­ro­lü al­tın­da kul­la­nıl­ma­sı öne­ri­lir.

Yan E.: Çok sey­rek ola­rak he­mo­li­tik ane­mi, nöt­ro­pe­ni, lö­ko­pe­ni,pan­si­to­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni gö­rü­le­bi­lir. Ür­ti­ker, eri­tem­li de­ri re­ak­si­yon­la­rı,de­ri erüp­­si­yo­nu, hi­pog­li­se­mi gö­rü­le­bi­lir. Mi­de bu­lan­tı­sı, kus­ma,ka­rın ağ­rı­sı sey­­rek de ol­sa bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Oral kont­ra­sep­tif­ler, pa­ra­se­ta­mo­lüneli­mi­nas­yon ya­rı-öm­rü­nü azal­tır. Me­tok­lop­ra­mid pa­ra­se­ta­mo­lün in­ceba­ğır­sak­lar­dan emilimini hız­lan­dı­rır. Si­me­ti­din ve oral kont­ra­sep­tif­lerka­fe­in me­ta­bo­liz­ma­sı­nı in­hi­be ede­bi­lir. Ak­tif kö­mür pa­ra­se­ta­molemilimini azal­tır. Pa­ra­se­ta­mol ile bir­lik­te klo­ram­fe­ni­kol uy­gu­la­ma­sıse­rum dü­ze­yi­ni yük­sel­tir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de 3-4 kez 1-2 tab­let­tir. Gün­de8 tab­let­ten faz­la alın­ma­ma­lı­dır. 6-12 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra ya­rım tab­letve­ri­lir ve ge­re­kir­se 6 sa­at­te bir tek­rar­la­nır.

Adafen adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki