TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  18 Şubat 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ade­pi­ron Am­pul  Ade­ka

Met­a­mi­zol sod­yum

Ambalaj: 1 g/2 mLx10 am­pul :2.5 g/5 mLx5 ampul.

Eşdeğeri: An­do­lorAm­pul: 1 g/2 mLx10 ampul (İ.E.Ulagay); De­val­jin Am­pul:1 g/2 mLx10 am­pul (De­va); Ge­ral­gi­ne-MAm­pul: 1 g/2 mLx10 ampul (Mü­nir Şa­hin); NogesicAm­pul: 1 g/2 mLx10 am­pul, 2.5g/5 mLx5 ampul (Koçak); No­val­ginAm­pul: 1 g/2 mLx10 am­pul; 2.5g/5 mLx5 ampul (Sanofi-Aventis); No­vo-Plan Am­pul:1 g/2 mLx10 ampul (Aro­ma);

Ade­pi­ron Şu­rup

Met­a­mi­zol sod­yum

Ambalaj: 250 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Ge­ral­gi­ne-MŞu­rup: 250 mg/5 mLx100 mL (Mü­nir Şa­hin); No­val­gin Şu­rup: 250 mg/5 mLx100 mL (Sanofi-Aventis).

Ade­pi­ron Tab­let

Met­a­mi­zol sod­yum

Ambalaj: 500 mgx20 tablet.

Eşdeğeri: An­do­lorTab­let: 500 mgx20 tablet (İ.E.Ula­gay); De­val­jin Tab­let:500 mgx20 tablet (De­va); NogesicTablet: 500 mgx20 tablet (Koçak); No­va­kom-S Tab­let: 500 mgx20 tablet (No­bel); No­val­ginTab­let: 500 mgx20 tablet (Sanofi-Aventis); Ve­ral­jin Tab­let: 500 mgx20 tablet (Rad­yum).

End.: Şid­det­li akut ve kro­nik ağ­rı­lar (örn. ro­ma­tiz­malhas­ta­lık­lar­da­ki ağ­rı­lar, baş ve diş ağ­rı­la­rı, tü­mör ağ­rı­la­rı, ya­ra­lan­ma­lar,pos­to­pe­ra­tif ağ­rı­lar); mi­de ba­ğır­sak ka­na­lı­na, saf­ra yol­la­rı­na,böb­rek ve alt id­rar yol­la­rı­na ait spas­tik kö­ken­li, şid­det­li akut vekro­nik ağ­rı­lar; baş­ka ön­lem­ler­le, ör­ne­ğin so­ğuk nem­li komp­res­le dü­şü­rü­le­me­yenyük­sek ateş.

Kontr.E.: Pi­ra­zo­lon aler­ji­si ve­ya in­to­le­ran­sı (örn. me­ta­mi­zol,izop­ro­pi­la­mi­no­fe­na­zon, pro­pi­fe­na­zon, fe­na­zon ve­ya fe­nil­bu­ta­zoniçe­ren ilaç­la­ra aşı­rı du­yar­lık) olan has­ta­lar­da, he­pa­tik por­fi­ri,do­ğuş­tan glu­koz-6-fos­fat de­hid­ro­ge­naz ek­sik­li­ği, kan disk­ra­zi­le­rigi­bi ba­zı me­ta­bo­liz­ma has­ta­lık­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Bronş as­tma­sı ve­ya özel­lik­le sa­man nez­le­si şek­lin­debe­lir­ti­le­rin eş­lik et­ti­ği kro­nik so­lu­num yo­lu en­fek­si­yo­nu olanhas­ta­lar ve­ya çe­şit­li ağ­rı ve ro­ma­tiz­ma ilaç­la­rı­na kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı(anal­je­zik ast­ma­sı, anal­je­zik in­to­le­ran­sı) olan ki­şi­ler di­pi­ronkul­lan­dık­la­rı za­man ast­ma ve­ya şo­ka ma­ruz ka­la­bi­lir­ler. Ay­nı du­rum,az mik­tar­da al­kol al­dık­la­rı za­man ak­sı­ran, göz­le­ri ya­şa­ran, yüz­deşid­det­li kı­zar­ma­dan ya­kı­nan ve­ya be­sin mad­de­le­ri­ne, kürk­le­re,saç bo­ya­la­rı­na, kon­ser­vas­yon mad­de­le­ri­ne kar­şı de­ri re­ak­si­yon­la­rı,ka­şın­tı, ür­ti­ker gi­bi aşı­rı du­yar­lık gös­te­ren has­ta­lar için de ge­çer­li­dir.Ge­be­ler­deözel­lik­le ilk 3 ay ve son 6 haf­ta için­de ke­sin bir en­di­kas­yon var­sakul­la­nıl­ma­lı­dır. Tıb­bi zo­run­lu­luk ol­ma­dık­ça 3 ay­lık­tan kü­çük ve­ya5 kg’den dü­şük ağır­lık­ta­ki be­bek­le­re uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Müs­tah­zar­la­rınpa­ren­te­ral form­­la­rı­nın uy­gu­lan­ma­sı sı­ra­sın­da ana­fi­lak­tik şokgö­rü­le­bi­lir.

Yan E.: Şok ve ag­ra­nü­lo­si­toz, lö­ko­pe­ni,trom­bo­si­to­pe­ni gi­bi kan tab­lo­su bo­zuk­luk­la­rı, ag­ra­nü­lo­si­toz,yük­sek ateş, tit­re­me, bo­ğaz ağ­rı­sı, yut­ma güç­lü­ğü, ağız-bu­run-bo­ğaz-ge­ni­talve anal böl­ge­ler­de enf­la­ma­tu­var lez­yon­lar gi­bi be­lir­ti­ler­le or­ta­yaçı­ka­bi­lir.

Etkileş.: Sik­los­po­rin ile kul­la­nıl­dı­ğın­dasik­los­po­rin dü­zey­le­ri­ni dü­şü­re­bi­lir. Di­pi­ron ve al­kol bir­bir­le­ri­ninet­ki­le­ri­ni ar­tı­rır­lar.

Doz Önerisi: Adepiron Ampul: 15 ya­şın üze­rin­de­ki genç­ler ve ye­tiş­kin­ler­de IVve­ya IM yol­dan uy­gu­la­na­cak bir kerelik doz 2-5 mL’dir. Gün­lük doz 10mL’ye ka­dar ar­tı­rı­la­bi­lir. 1 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­la­ra yal­nız IMyol­dan uy­gu­lan­ma­lı­dır. Yak­la­şık 30 kiloluk bir ço­cuk­ta bir kerelikdoz 0.4-1 mL’dir. Ade­piron Şurup: 3-11 ay (5-8 kg) ço­cuk­la­ra 4x125 mg, 1-3 yaş (9-15 kg)ço­cuk­la­ra 4x250 mg, 4-6 yaş (16-23 kg) ço­cuk­la­ra 4x375 mg, 7-9 yaş (24-30kg) ço­cuk­la­ra 4x500 mg, 10-12 yaş (31-45 kg) ara­sı ço­cuk­la­ra 4x750 mg,13-14 yaş (46-53 kg) ço­cuk­la­ra 4 x875 mg, 15 yaş üze­rin­de­ki genç­ler veeriş­kin­le­re 4x1 g öne­ri­lir. 3 ay­lık­tan kü­çük, 5 kg’den dü­şük ağır­lık­lıbe­bek­le­re ke­sin zo­run­luk yok­sa kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Adepiron Tablet: 15 yaş ve üze­rin­de­ki genç­ler veye­tiş­kin­ler­de bir kerede 1-2 tab­let gün­de mak­si­mum 4x2 tab­let kul­la­nı­lır.Ço­cuk­lar­da ya­şa gö­re bir kerede ½-1 tab­let kul­la­nı­la­bi­lir. 6 ya­şı­naka­dar ço­cuk­lar­da gün­lük top­lam doz 1 g’dir. 6-12 yaş ara­sı ço­cuk­lar­datop­lam doz 2 g’dir.

Adepiron adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki