TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ad­re­na­lin Am­pul   Bi­ofarma/Drogsan

Ad­re­na­lin

Ambalaj: 0.25 mg/1 mLx10 ve 100 am­pul :: 0.5 mg/1mLx10 ve 100 am­pul :: 1 mg/1 mLx10 ve 100 ampul.

End.: Ad­re­na­li­nin çiz­gi­li kas­lar üze­ri­ne et­ki­si, be­lir­ginola­rak bronş kas­la­rın­da gö­rü­lür. Bronş ka­sı ad­re­na­li­nin et­ki­siy­legev­şer. Eğer bron­kos­pazm var­sa, bu et­ki da­ha be­lir­gin bi­çim­de göz­le­ne­bi­lir.Ad­re­na­lin,mi­de-bağır­sak kas­la­rı­nın mo­ti­li­te­si üze­ri­ne in­hi­bi­tör bir et­kiya­par, to­nu­su azal­tır. Yal­nız ile­oko­lik si­fink­ter ve da­lak kap­sü­lükont­rak­te olur­lar. Ke­za pi­lo­mo­tor kas­lar, ad­re­na­li­nin et­ki­siy­leka­sı­lır­lar. Ve­zi­ka­nın bo­şal­ma­sı üze­­ri­ne ad­re­na­li­nin in­hi­bi­töret­ki­si var­dır. Ad­re­na­lin, splank­nik sa­ha­nın, de­ri­nin ve mu­ko­za­la­rınar­te­ri­ol­le­ri­ni şid­det­le da­ral­tır. De­ri ka­pil­le­ri ad­re­na­lin et­ki­siy­leda­ra­lır­lar, fa­kat kas ka­pil­le­ri­ni ge­niş­le­tir, ve­na­lar ge­nel­lik­leda­ra­lır. Ad­re­na­lin kalp atı­mı­nı hız­lan­dı­rır (+kro­not­rop et­ki),kalp ka­sı­nın kont­rakt­ili­te­si­ni ar­tı­rır (+inot­rop et­ki). Kal­bin hematım hac­mi, hem atım sa­yı­sı art­tığın­dan da­ki­ka hac­mi iki mis­li­ne ka­dar,hat­ta da­ha faz­la yük­se­lir. Ad­re­na­lin et­ki­siy­le ko­ro­ner ar­ter­lerge­niş­ler. Fa­kat ta­şi­kar­di ne­de­niy­le di­as­tol kı­sal­dığın­dan ko­ro­nerakı­mı, bu da­mar­la­rın ge­niş­le­me­si öl­çü­sün­de yük­sel­mez.

Kontr.E.: Ba­zı has­ta­lar, özel­lik­le hi­per­ti­ro­i­dizm­lihas­ta­lar ad­re­na­li­ne kar­şı bü­yük bir du­yar­lık gös­te­rir­ler. Ad­re­na­lindar kö­şe­li glo­kom­da, şok­ta, ha­lo­jen hid­ro­kar­bon­lar ve sik­lop­ro­pan­laya­pı­lan ge­nel anes­te­zi­de ve anes­te­zik­ler­le kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Yaş­lı­lar­da, kar­di­yo­vas­kü­lerhas­ta­lık­lar­da, hi­per­tan­si­yon­da, di­ya­bet ve hi­per­ti­ro­idizm­de, ge­be­ler­dedik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: İnt­ra­ve­nöz 10 µg’den faz­la doz­daad­re­na­lin uy­gu­la­ma­sın­da ge­nel bir va­zo­konst­rük­si­yon olur. Kalpatı­mı çok hız­la­nır, kan ba­sın­cın­da şid­det­li bir yük­sel­me olur. Bu şid­det­li yük­sel­me so­nu­cun­dakalp ya­vaş­lar. Pe­ri­fe­rik da­mar di­ren­ci­nin şid­det­le art­ma­sın­dan do­la­yıatım hac­mi dü­şer. Sağ at­ri­um­da ve bü­yük ve­rit­ler­de ba­sınç yük­se­lir,kalp di­la­te olur. Ad­re­na­lin ba­zal me­ta­bo­liz­ma­yı yük­sel­tir. Ka­ra­ciğerve kas gli­ko­je­ni­ni mo­bi­li­ze eder, kan şe­ke­ri­ni yük­sel­tir.

Etkileş.:Trisiklikantidepresanlar, maprotilin, levo­dopa, metildopa, adrenalinin etkisinipotansiyelize ederek aritmilere ve ağır hipertansiyona neden olabilir.Digitalis glikozitleri adrenalinin aritmojenik etkisini artırabilir. Ergoalkaloidleri vazokonstriktör etkiyi artı­rabilir. Doğum sıra­sın­da adrenalinveya adrenalinli lokal anestezikler kulla­nıl­­mışsa, vazopressin, ergono­vin,metilergonovin gibi uterotonikler şiddetli hipertansif krizlere ve postpartumdevrede beyin kanamasına neden olabilir. Alfa-adrenerjik blokerler, prazosin,terazosin, haloperidol, loksapin, fenotiyazin ve tiyoksantinler adrenalininvazokonstriktör etkisini antagonize edebilir. Halojenli hid­ro­karbonbileşiminde genel anes­tezikler ve siklopropan miyokardı duyarlı kılarak adre­na­li­ninaritmojenik etkisini artırır.

Doz Önerisi: Tercihen SC olarak enjekte edilir. IM olarak dauygulanabilir ancak gluteus kasları kullanılmamalıdır. Acil durumlarda dilüe edi­le­rekçok yavaş IV enjeksiyon şeklinde uygulanabilir. Kalp durması halinde dilüeadrenalin solüsyonu intrakardiyak enjeksiyon veya endotrakeal ins­tilasyonlaverile­bilir. Kalbe enjekte edildi­ğin­de kalp masajı da uygulanmalıdır. Akutanafilaksi, ağır astma ve allerjik reaksiyonlarda bü­yükler için olağanbaşlangıç dozu 0.1-0.5 mg olup, SC veya IM yolla ve­ri­lir. Allerji nedeni derialtına veya kas içine yapılan ilaç ise, absorpsiyo­nu geciktirmek ve azaltmakiçin adrenalin enjeksiyonu aynı yerlere yapılabilir. Baş­langıç dozları küçükolmalıdır, gere­kirse artırılabilir. Ancak bir kerede verilen doz 1 mg’yigeçmemelidir. Anafilaktik şokta SC dozlar 10-15 dakika aralarlatekrarlanabilir. Ağır astma krizlerinde ise SC dozlar hastanın yanıtına göre 20dakika ile 4 saat aralarla tekrarlanabilir. Kronik obstrüktif akciğer has­talığında0.3 mg adrenalin 20 dakika ara ile 3 kez verilir ve her 2 saatte bir bu şematekrarlanabilir. Ağır anafilaktik şokta ilacın dolaşıma girmesini sağlamak içinİV yol kullanılmalıdır. Bunun için 0.1-0.2 mg adrenalin 8-10 kısım enjeksi­yonluksu ile dilüe edilir ve yavaş olarak IV enjeksiyonla verilir. Gere­kiyorsa buher 5-15 dakikada bir tekrarlanabilir. Ağır astma ve anafilaksi olgularında ço­cuk­laraSC olarak 0.01 mg/kg veya 0.3 mg/m2 ad­re­nalin uy­gulanır. Birkerelik pediyatrik doz 0.5 mg’yi geçmemelidir.

Adrenalin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki