TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ad­rib­las­ti­na F­la­konCar­lo Er­ba

Ad­ri­ami­sin HCl

Ambalaj: 10 mgx1 fla­kon ve 5 mLx1 çö­zü­cü am­pul.

End.:Me­me, ak­ci­ğer,me­sa­ne, ti­ro­id kar­si­no­mu ve ay­rı­ca over kar­si­no­mun­da, ke­mik ve yu­mu­şakdo­ku sar­ko­ma­la­rı, Hodg­kin ve non-Hodg­kin len­fo­ma­lar, nö­rob­las­to­ma,Wilms tü­mö­rü, akut len­fob­las­tik lö­se­mi ve akut mye­lo­blas­tik lö­se­migi­bi çe­şit­li ne­op­las­tik du­rum­lar­da reg­res­yon sağ­la­ma­da ba­şa­rıy­lakul­la­nıl­mış­tır. Dok­so­ru­bi­sin, hem tran­sü­ret­ral re­zek­si­yon­dan son­ra(pro­fi­lak­tik ola­rak) hem de te­ra­pö­tik amaç­la int­ra­ve­si­kal ola­rakve­ri­ldi­ğin­de, yü­zey­sel me­sa­ne tü­mör­le­rin­de de ya­rar sağ­la­mış­tır.

Kontr.E.:Dok­so­ru­bi­sinile te­da­vi, da­ha ön­ce uy­gu­la­nan ke­mo-an­tib­las­tik te­da­vi ve­ya rad­yo­te­ra­pine­de­niy­le ak­tif mye­lo­süp­res­yon var­lı­ğın­da ve da­ha ön­ce­den dok­so­ru­bi­sinve da­uno­mi­si­nin kü­mü­la­tif doz­la­rı uy­gu­lan­mış olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.Dok­so­ru­bi­sin kul­la­nı­mı ağır kar­di­yo­pa­ti var­lı­ğın­da ve­ya ağır kar­di­yo­pa­tige­çir­miş has­ta­lar­da (her ne ka­dar dok­so­ru­bi­si­nin yol aç­tı­ğı kar­di­yaktok­si­si­te­de, bu risk fak­tö­rü­nün öne­mi­ni gös­te­ren ke­sin ve­ri­ler he­nüzyok­sa da) öne­ril­mez.

Uyar.: Dok­so­ru­bi­si­nin kar­di­yak tok­si­si­te­si­neözel­lik­le dik­kat edil­me­li­dir. Ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Uy­gu­la­ma­danson­ra­ki 1-2 gün bo­yun­ca dok­so­ru­bi­sin id­ra­ra kır­mı­zı bir renk ve­re­bi­lir.

Yan E.:IV Yol: En önem­li iki yan et­ki mi­ye­lo­süp­res­yonve kar­di­yo­tok­si­si­te­dir. Alo­pe­si en sık rasla­nan yan et­ki­dir. Er­kek­ler­desa­kal uza­ma­sı da dur­mak­ta, an­cak te­da­vi ke­sil­di­ğin­de ye­ni­den çık­mak­ta­dır.Te­da­vi­ye baş­la­dık­tan 5-10 gün son­ra sto­ma­tit gö­rü­le­bi­lir. Bu­lan­tı,kus­ma, di­ya­re gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal bo­zuk­luk­la­ra da rasla­na­bi­lir.İnt­ra­ve­zi­kalYol: He­ma­tü­ri,me­sa­ne ve üret­ra­da yan­ma, di­zü­ri gö­rü­le­bi­lir; bu re­ak­si­yon­lar ge­nel­lik­leor­ta şid­det­te ve kı­sa sü­re­li­dir. Za­man za­man ateş, üşü­me, ür­ti­kerile bir­lik­te or­ta­ya çı­kan al­ler­ji ol­gu­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Ana­fi­lak­tikşok ola­sı­lı­ğı da ra­por edil­miş­tir.

Etkileş.: Dok­so­ru­bi­sin ve he­pa­rin kim­ya­salyön­den ge­çim­siz ol­up, ka­rış­tı­rıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:İnt­ra­ve­nöz Yol:Ad­rib­las­ti­na kul­la­nı­lan tek an­ti­tü­mör ajan­sa, eriş­kin­ler içinöne­ri­len doz 21 gün­de bir, ke­mik ili­ği re­zer­vi­ne bağ­lı ola­rak IV yol­dan60-75 mg/m2 vü­cut yü­ze­yi­dir. Dü­şük doz­la te­da­vi (60 mg/m2),ke­mik ili­ği re­zer­vi­nin yaş­lı­lık, da­ha ön­ce uy­gu­la­nan te­da­vi ve­yane­op­las­tik ilik en­filt­ras­yo­nu ne­de­niy­le ye­ter­siz ol­du­ğu has­ta­lariçin öne­ri­lir. 60-75 mg/m2’lik doz, tek doz şek­lin­de ve­ri­le­bi­lirve­ya 2-3 gü­ne bö­lü­ne­rek art ar­da uy­gu­la­na­bi­lir. Al­ter­na­tif bir uy­gu­la­maola­rak, özel­lik­le pe­di­yat­rik kul­la­nım­da 3 gün sü­rey­le IV ola­rak gün­de30 mg/m2’lik bir do­zun uy­gu­la­na­bi­le­ce­ği bil­di­ril­miş­tir.Bu uy­gu­la­ma 4 haf­ta­da bir tek­rar­lan­ma­lı­dır. İnt­ra­ve­zi­kal Yol: To­pi­kal int­ra­ve­zi­kal te­da­viiçin öne­ri­len doz, 1 haf­ta ile 1 ay ara­sın­da de­ği­şen ara­lık­lar­la, heruy­gu­la­ma için 30-50 mg’dir. Te­da­vi­nin pro­fi­lak­tik ve­ya te­ra­pö­tikolu­şu­na bağ­lı ola­rak uy­gu­la­ma sık­lı­ğı­nı ve te­da­vi sü­re­si­ni he­kimbe­lir­ler.

Adriblastina adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki