TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Af­ro Tab­letCa­Sel

17-a-Me­til­tes­tos­te­ron

Ambalaj: 25 mgx40 tablet.

End.:Er­kek­ler­de hi­po­go­nadizmve hi­po­pi­tü­ita­rizm te­da­vi­sin­de: And­ro­jen ek­sik­liği­ne bağ­lı kli­mak­te­rik semp­tom­la­rınte­da­vi­sin­de; and­ro­jen ek­sik­liği­ne bağ­lı oli­gos­per­mi ve im­po­tenste­da­vi­sin­de; ha­dım­lık, tes­tis­le­rin iyi ge­liş­me­me­sin­den do­la­yımey­da­na ge­len kons­ti­tüs­yon ano­ma­li­si ve krip­tor­şizm­de en­di­ke­dir.Ka­dın­lar­da: Doğum­dan son­ra mey­da­na ge­len me­meağ­rı­la­rın­da ve em­zir­me­ye­cek an­ne­ler­de me­me tı­kan­ma te­da­vi­sin­de.Hor­mo­na bağ­lı me­me kan­ser­le­rin­de ve me­no­poz mey­da­na gel­dik­ten son­raen az 1 yıl, en faz­la 5 yıl­lık ame­li­yat edi­le­me­yen me­me kan­ser­le­ri­ninve me­tas­taz­la­rın ge­liş­me­si­ni ya­vaş­lat­mak için kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Er­kek­ler­de: Pros­tat kan­ser­li has­ta­lar­da;pro­s­ta­tin sti­mü­las­yo­nu is­ten­me­yen yaş­lı has­ta­lar­da; iyi huy­lupros­tat hi­pert­ro­fi­sin­de; er­kek göğüs kan­se­rin­de; and­ro­jen­le­re du­yar­lık­lar­da;kalp, ka­ra­ciğer ve böb­rek ye­ter­siz­lik­le­rin­de; nef­roz ve­ya nef­ro­tikfaz­da nef­rit­li has­ta­lar­da; pu­ber­te çağı­na gir­me­miş ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­sıkont­ren­di­ke­dir. Ka­dın­lar­da: Ge­be­lik ve em­zir­me sı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Pu­ber­te çağın­dan son­ra tes­tisfonk­si­yon­la­rın­da azal­ma, kro­nik pri­apizm, me­ni mik­ta­rın­da azal­ma, ji­ne­ko­mas­ti,epi­di­mit ol­gu­lar, pu­ber­te çağın­dan ön­ce pe­nis­te bü­yü­me gö­rü­le­bi­lir.Kadınlarda saç dö­kül­me­si, ses ka­lın­laş­ma­sı, kli­to­ri­sin bü­yü­me­si,de­ri­de­ki kıl­la­rın çoğal­ma­sı ve adet­te dü­zen­siz­lik ola­bi­lir. Her ikicins­te de ak­ne, de­ri­de kı­za­rık­lık, uy­ku­suz­luk, lö­ko­pe­ni, mi­debulan­tı­sı, çok uzun sü­ren te­da­vi­ler­de he­pa­tik nek­roz ol­gu­la­rı, me­meme­tas­ta­zı olan has­ta­lar­da hi­per­kal­se­mi gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: An­ti­ko­agü­lan ilaç­lar­la et­ki­leş­meola­bi­lir. Bu ol­gu­lar­da an­tit­rom­bin ilaç­la­rın mik­ta­rı dü­şü­rü­le­rekkul­la­nıl­ma­lı­dır. Ad­re­nal ste­ro­id­ler ve­ya ACTH ile ay­nı an­da kul­la­nıl­dığın­daödem ola­bi­lir.

Doz Önerisi: Ve­ri­le­cek mik­tar has­ta­ya gö­re ayar­lan­ma­lı veve­ri­le­cek doz­la­rın gün­lük ola­rak bö­lün­me­si öne­ril­me­li­dir. And­­ro­jenek­sik­liği­ne bağ­lı im­po­tens; er­kek­ler­de kli­mak­te­rik semp­tom­lar­dave tes­tis­le­rin iyi ge­liş­me­me­sin­de gün­de 2 ve­ya 3 kez bi­rer tab­letye­mek­le bir­lik­te alı­nır. Te­da­vi he­kim öne­ri­siy­le 2-3 ay de­vam edenkür­ler şek­lin­de ola­bi­lir. Doğum­dan son­ra em­zir­me­ye­cek an­ne­le­rinme­me tı­kan­ma­sın­da, doğum­dan he­men son­ra ve 3-4 gün sü­rey­le gün­de 1-2tab­let kul­la­nıl­ma­lı­dır. Me­me kan­se­rin­de he­kim öne­ri­si­ne gö­realın­ma­lı­dır.

Afro adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki