TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Agg­ras­tat Fla­kon IVMSD

Ti­ro­fi­ban HCl

Ambalaj: 0.25 mg/mLx50 mL’lik kon­sant­re so­lüs­yon içe­renflakon.

End.:He­pa­rinile bir­lik­te uns­ta­bil an­ji­na ya da Q dal­ga­sı oluş­tur­ma­yan mi­yo­karden­fark­tüs­lü has­ta­lar­da kar­di­yak is­ke­mik olay­la­rın ön­len­me­sin­de veay­nı za­man­da, ko­ro­ner an­ji­yop­las­ti ya da ate­rek­to­mi uy­gu­la­nan ko­ro­neris­ke­mik send­rom­lu has­ta­lar­da te­da­vi edi­len ko­ro­ner ar­te­rin ani ka­pan­ma­sı­nabağ­lı ola­rak ge­li­şen kar­di­yak is­ke­mik komp­li­kas­yon­la­rın ön­len­me­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.: Trom­bo­sit ag­re­gas­yo­nu­nun in­hi­bis­yo­nu ka­na­maris­ki­ni ar­tır­dı­ğı için, ti­ro­fi­ban HCl, ak­tif iç ka­na­ma­sı olan has­ta­lar­da,int­rak­ran­iyal ka­na­ma öy­kü­sü olan­lar­da, int­rak­ra­ni­yal tü­mör, ar­te­ri­yo­ve­nözmal­for­mas­yon ya da anev­riz­ma­sı olan­lar­da ve da­ha ön­ce­den ti­ro­fi­banHCl, kul­la­nı­mı­nın ar­dın­dan trom­bo­si­to­pe­ni ge­li­şen has­ta­lar­dakont­ren­di­ke­dir. Ti­ro­fi­ba­na kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan has­ta­lar­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma ya da kli­nik açı­dan an­lam­lıge­ni­to­üri­ner ka­na­ma öy­kü­sü de da­hil ol­mak üze­re ya­kın za­man­da(<1 yıl) ka­na­ma­sı olan­lar; ko­agü­lo­pa­ti, trom­bo­sit bo­zuk­lu­ğu yada trom­bo­si­to­pe­ni öy­kü­sü ol­du­ğu bi­li­nen­ler; trom­bo­sit sa­yı­sı<150 000 hüc­re/mm3 olan­lar; 1 yıl için­de se­reb­ro­vas­kü­lerhas­ta­lık öy­kü­sü olan­lar; 1 ay için­de bü­yük cer­­ra­hi iş­lem ya da şid­det­lifi­zik­sel trav­ma ge­çi­ren­ler; aort di­sek­si­yo­nu­nu dü­şün­dü­ren öy­kü,bul­gu ve be­lir­ti­le­ri olan­lar; kont­rol al­tı­na alı­na­ma­yan şid­det­lihi­per­tan­si­yon (sis­to­lik kan ba­sın­cı >180 mmHg ve/ve­ya di­as­to­likkan ba­sın­cı >110 mmHg); akut pe­ri­kar­dit; he­mo­ra­jik re­ti­no­pa­tisiolan­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Şid­det­li böb­rek ye­ter­siz­li­ğiolan has­ta­lar­da ti­ro­fi­ban do­zu azal­tıl­ma­lı­dır. Ge­be­lik sü­re­sin­ce sa­de­ce po­tan­si­yelya­ra­rı, fe­tüs üze­rin­de­ki po­tan­si­yel ris­kin­den faz­la ise kul­la­nıl­ma­lı­dır.Ti­ro­fi­ba­nın an­ne sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir. İla­cınan­ne için öne­mi göz önü­ne alı­na­rak, ya ila­cın kul­la­nı­mı ke­sil­me­liya da em­zir­me ke­sil­me­li­dir.

Yan E.: Ti­ro­fi­ban HCl, he­pa­rin ve as­pi­rin­lebir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da en sık bil­di­ri­len yan et­ki ka­na­ma­dır (sı­zın­tışek­lin­de ya da ha­fif de­re­ce­de). Ka­na­ma­nın dı­şın­da bu­lan­tı, ateş vebaş ağ­rı­sı bil­di­ril­miş­tir. Üşü­me ve sub­feb­ril ateş ile bir­lik­te trom­bo­sit sa­yı­sın­daazal­ma da görülebilir. Fe­çes­te ve id­rar­da giz­li kan gö­rü­le­bil­mek­te­dir.

Etkileş.: Ti­ro­fi­ba­nın as­pi­rin ve he­pa­rin­lekom­bi­ne kul­la­nı­mı, he­pa­rin ve as­pi­ri­nin tek baş­la­rı­na kul­la­nı­mıile kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da ka­na­ma­da bir ar­tış gö­rül­müş­tür. Ti­ro­fi­ba­nınhe­mos­ta­zı et­ki­le­yen di­ğer ilaç­lar­la (örn. var­fa­rin) bir­lik­te kul­la­nı­mın­dadik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Agg­ras­tat fla­ko­nu, kul­la­nıl­ma­dan ön­ce sey­rel­til­me­li­dir.IV yol­dan uy­gu­la­nır. Ay­nı hat­tan he­pa­rin­le bir­lik­te ve­ri­le­bi­lir. Has­ta­nın ağır­lı­ğı esas alı­na­rakbo­lus do­zu ve in­füz­yon hı­zı he­sap­la­nır­ken de dik­kat­li olun­ma­lı­dır.Kli­nik araş­tır­ma­lar­da, kont­ren­di­ke ol­ma­dı­ğı tak­dir­de has­ta­lar as­pi­rinal­mış­lar­dır. Uns­ta­bil An­ji­na Pek­to­ris ve­ya Q Dal­ga­sı Oluş­tur­ma­yanMi­yo­kard En­fark­tü­sü: Agg­ras­tat, he­pa­rin­le kom­bi­ne ola­rak, baş­lan­gıç­ta 30 da­ki­kasü­rey­le 0.4 mg/kg/­da­k en­füz­yon hı­zı ile int­ra­ve­nöz ola­rak uy­gu­lan­ma­lı­dır.Baş­lan­gıç en­füz­yo­nu ta­mam­lan­dık­tan son­ra, ida­me en­füz­yon hı­zı 0.1mg/kg/da­k ol­ma­lı­dır. An­ji­yop­las­ti/Ate­rek­to­mi:An­ji­yop­las­ti/ate­rek­to­misı­ra­sın­da ­Agg­ras­tat baş­la­nı­lan has­ta­lar­da, Agg­ras­tat he­pa­rin­le kom­bi­ne ola­rak baş­lan­gıç­ta10 mg/kg bo­lus do­zun­da 3 da­ki­ka sü­rey­le,bu­nun ar­dın­dan 0.15 mg/kg/da­ki­kaida­me en­füz­yon hı­zı ile uy­gu­lan­ma­lı­dır. Agg­ras­tat’ın sürek en­füz­yon do­zu 36 sa­atsü­rey­le uy­gu­lan­ma­lı­dır. İş­lem ta­mam­lan­dık­tan son­ra he­pa­rin ke­sil­me­lidir.

Aggrastat adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki