TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Aki­ne­ton Am­pul    Abbott

Bi­pe­ri­de­n lak­tat

Ambalaj: 5 mg/1 mLx5 am­pul.

Aki­ne­ton Tab­let

Bi­pe­ri­de­n HCI

Ambalaj: 2 mgx100 tablet.

End.:Mor­busPar­kin­son, me­di­ka­men­töz ne­den­li eks­tra­pi­ra­mi­dal semp­tom­lar, pi­ra­mi­dalspas­tik, ka­pa­lı be­yin trav­ma­la­rı ve post­ko­mos­yo­nel ya­kın­ma­lar,tri­ge­mi­nus nev­ral­ji­si, ni­ko­tin ze­hir­len­me­si ve bron­kos­pazm­la­rınte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Dar açı­lıglo­kom, mi­de-ba­ğır­sak ka­na­lın­da­ki me­ka­nik ste­noz­lar, me­ga­ko­lonve bi­pe­ri­de­ne kar­şı du­yar­lık du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Tek tük, özel­lik­le pros­tat ade­nom­lu has­ta­lar­damik­si­yon ya­kın­ma­la­rı­na, da­ha na­dir ola­rak da id­rar re­tan­si­yo­nu­nane­den ola­bi­lir. Teh­li­ke­li ta­şi­kar­di­le­re gö­tü­re­bi­le­cek has­ta­lık­lar­daol­duk­ça dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır. Do­za ve bireys­el du­yar­lı­ğa bağ­lıola­rak bi­pe­ri­den te­da­vi­si al­tın­da re­ak­si­yon ye­ti­si (mo­tor­luaraç kul­la­nan­lar­da özel­lik­le önem­li) aza­la­bi­lir. Ge­be­lik­te ve em­zir­medö­ne­min­de an­cak çok ge­rek­li ol­du­ğun­da ve he­kim kont­ro­lü al­tın­daya­rar/za­rar ora­nı göz önü­ne alı­na­rak dik­kat­le ve­ril­me­li­dir.

Yan E.:Ağız­daku­ru­luk, ako­mo­das­yon bo­zuk­luk­la­rı, yor­gun­luk, baş dön­me­le­ri ve mi­deya­kın­ma­la­rı, na­dir ol­gu­lar­da kalp fre­kan­sın­da yük­sel­me­ler gi­bive­je­ta­tif semp­tom­lar or­ta­ya çı­ka­bi­lir. Hu­zur­suz­luk, or­yan­tas­yonbo­zuk­luk­la­rı, psi­ko­tik tab­lo­lar aşı­rı yük­sek doz­lar­da or­ta­ya çı­ka­bi­lir.Di­ğer yan­dan bu be­lir­ti­ler, te­ra­pö­tik doz­lar­da da ba­zı has­ta­lar­da,ör­ne­ğin se­reb­ral skle­roz du­ru­mun­da ken­di­ni gös­te­re­bi­lir.

Etkileş.:Di­ğer an­ti-Par­kin­sonilaçlar, ki­ni­din ve­ya tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar­la bir­lik­te uy­gu­lan­­dı­ğın­da,yu­ka­rı­da sö­zü edi­len ve­je­ta­tif ve­ya sant­ral yan et­ki­le­ri art­abilir.Bu­ra­da bir doz azal­tı­mı ge­re­ke­bi­lir. Bi­pe­ri­den­le te­da­vi­de al­kol­lü iç­ki­ler­den ka­çı­nıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Akineton Ampul: Mor­bus Par­kin­son: Ağır ol­gu­lar­da gün bo­yun­ca 10-20 mg IM ve­ya ya­vaşIV. Me­di­ka­men­tözne­den­li ekst­ra­pi­ra­mi­dal semp­tom­lar (er­ken dis­ki­ne­zi­ler, aka­ti­zi,aki­ne­zi, par­kin­so­no­id): Ye­tiş­kin­le­re 2.5-5 mg IM ve­ya ya­vaş IV, 3-6 yaşara­sın­da­ki ço­cuk­la­ra 2 mg ya­vaş IV, 10 ya­şı­na ka­dar olan ço­cuk­la­ra3 mg ya­vaş IV. Pi­ra­mi­dal spas­tik: Te­da­vi­ye gün­de 2-3 kez 5 mg ile baş­la­nır ve Aki­ne­ton tab­let ile de­vam edi­lir. Ka­pa­lı be­yin trav­ma­la­rıve post­ko­mos­yo­nel ya­kın­ma­lar: Ye­tiş­kin­le­re bi­linç kay­bı ha­lin­de IV ve­ya int­ra­lum­bal5-10 (-20) mg, bi­lin­cin ye­ri­ne gel­me­siy­le, 24 sa­at­lik sü­re­de en­füz­yoniçin­de 15-30 mg. Ço­cuk­la­ra 1.25-5 mg IV, bi­linç açı­la­na ka­dar bu dozgün­de bir­kaç kez tek­rar­la­nır. Da­ha son­ra Aki­ne­ton tab­let ile oral te­da­vi­ye ge­çi­lir.Tri­ge­mi­nusnev­ral­ji­sin­deağır ol­gu­lar­da ilk gün­de 2.5-5 mg ya­vaş IV, da­ha son­ra gün­de 5 mg IM,yak­la­şık 10 gün sü­re­li bir te­da­vi­den son­ra oral uy­gu­la­ma­ya ge­çi­lir.Ni­ko­tinze­hir­len­me­sin­de di­ğer ön­lem­le­rin ya­nı sı­ra 5-10 mg IM, ağır du­rum­lar­da5 mg IV. Bron­kos­pazm­lar­da bron­kos­pi­ro­met­rik tet­kik sı­ra­sın­da olu­şan bron­­kos­pazm­lar5-10 mg IV en­jek­si­yon­la he­men gi­de­ri­lir. AkinetonTablet: Gün­lük dozbaş­lan­gıç­ta 2x½ tab­let ve da­ha son­ra 3x1 tab­let­tir.

Akineton adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki