TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  20 Şubat 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Al­dac­ta­zi­de Tab­let      aris

Spi­ro­no­lak­to­n,hid­rok­lo­rotiyazit

Ambalaj: 25 mg (25+25)x30 tab­let : 50 mg (50+50)x30 tablet.

End.:Esan­si­yelhi­per­tan­si­yon, kon­jes­tif kalp yet­mez­li­ği öde­mi ve as­sit du­rum­la­rı,ka­ra­ci­ğer si­ro­zu, nef­ro­tik send­rom, id­yo­pa­tik ödem, di­ğer ted­bir­le­rinuy­gun­suz ve­ya ye­ter­siz ol­du­ğu hi­po­ka­le­mi­de, di­ğer ted­bir­le­rinuy­gun gö­rül­me­di­ği di­ji­ta­lis alan has­ta­lar­da­ki hi­po­ka­le­mi­ninpro­fi­lak­si­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Akut böb­rekyet­mez­li­ği, böb­rek fonk­si­yo­nu­nun ça­buk bo­zul­ma­sı, anü­ri, hi­per­ka­le­mive­ya tiyazit­le­re ve spi­ro­no­lak­to­na aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Özel­lik­le ön­ce­den böb­rek yet­mez­li­ği olan has­ta­lar­ile akut ve cid­di ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği olan has­ta­la­rın te­da­vi­sin­dedik­kat­li olun­ma­lı­dır. Spi­ro­no­lak­ton ve­ya me­ta­bo­lit­le­ri, tiyazit­lerpla­sen­ta du­va­rı­nı ge­çe­bi­ldiğinden ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­sı, sağ­la­na­cakya­rar ve an­ne ile fe­tu­sa ola­sı za­rar­la­rı tar­tı­la­rak ka­rar­laş­tı­rıl­ma­lı­dır.Em­zi­ren ka­dın­lar­da kul­la­nıl­ma­sı ge­re­ki­yor­sa, em­zir­me ke­sil­me­li­dir.

Yan E.:Baş dön­me­si,im­po­tens, gast­ro­in­te­sti­nal bo­zuk­luk­lar, de­ri be­lir­ti­le­ri, ji­ne­ko­mas­tive ha­fif and­ro­je­nik et­ki­ler görülebilir. Yal­nız ba­şı­na tiyazit­le­rinkul­la­nı­mın­da glu­koz to­le­ran­sı­nın azal­dı­ğı ve hi­pe­rü­ri­se­mi­ninart­tı­ğı iz­len­miş­tir.

Etkileş.:Tri­am­te­ren,ami­lo­rid gi­bi po­tas­yum tu­tan ilaç­lar­la ve­ya po­tas­yum ila­ve­le­riy­lebir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı hi­per­ka­le­mi­ye ne­den ola­bi­le­ce­ğin­den öne­ril­mez.

Doz Önerisi:Hi­per­tan­si­yon­da:Eriş­kin­ler için te­da­vi 2 haf­ta ve­ya da­hauzun sü­re­li ola­cak­sa ço­ğu has­ta için bö­lün­müş doz­lar ha­lin­de 50-100mg ve­ri­le­bi­lir. Baş­ka bir an­ti­hi­per­tan­sif ilaç­la bir­lik­te ve­ri­le­cek­se,alın­mak­ta olan di­ğer ilaç do­zu %50 azal­tıl­ma­lı­dır. Ödem ol­gu­la­rın­da: Te­da­vi2 haf­ta ve­ya da­ha uzun sü­re­li ola­cak­sa ço­ğu has­ta için bö­lün­müş doz­larha­lin­de 100 mg ve­ri­le­bi­lir. Fa­kat do­zaj gün­de 25 mg ile 200 mg ara­sın­dade­ği­şe­bi­lir. Ço­cuk­lar­da gün­lük do­zaj bö­lün­müş doz­lar ha­lin­de kgba­şı­na 1.65 ile 3.3 mg ola­cak şe­kil­de ayar­la­nır.

Aldactazide adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki