TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Al­dac­to­ne Tab­letaris

Spi­ro­no­lak­to­n

Ambalaj: 100 mgx16 tablet.

Al­dac­to­ne-A Tab­let

Spi­ro­no­lak­to­n

Ambalaj: 25 mgx20 tablet.

End.: Kon­jes­tif kalp yet­mez­li­ği öde­mi, asit­li ve ödem­lika­ra­ci­ğer si­ro­zu, nef­ro­tik send­rom, pre­menst­rü­el ödem da­hil idi­opa­tiködem, ha­bis kö­ken­li asit­ler, esan­si­yel hi­per­tan­si­yon, mi­yas­te­nia gra­vis,pri­mer al­dos­te­ro­niz­min ame­li­yat ön­ce­si ha­zır­lık dev­re­si, ame­li­yatol­mak is­te­me­yen pri­mer al­dos­te­ro­nizm­li has­ta­la­rın uzun sü­re­li te­da­vi­si,pri­mer al­dos­te­ro­nizm de da­hil mi­ne­ra­lo­kor­ti­ko­id faz­la­lı­ğı teş­hi­si­neyar­dım­cı ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Anü­ri,akut böb­rek yet­mez­li­ği, hi­per­ka­le­mi, önem­li böb­rek fonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rın­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Em­zi­ren an­ne­ler­de be­be­ğin bes­len­me­siiçin baş­ka bir yol se­çil­me­li­dir. Ge­be­lik­te kul­la­nıl­ma­sı sa­kın­ca­lı­dır.An­cak ge­be­lik­te ödem oluş­ma­sı ha­lin­de di­üre­tik­ler çok dik­kat­li,kont­rol­lü ve ara­lık­lar­la kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Gast­ro­in­tes­ti­nalra­hat­sız­lık­lar, uyu­şuk­luk ve uy­ku ha­li, cilt­te kı­za­rık­lık ve dö­kün­tü­ler,ka­dın­lar­da menst­rü­as­yon bo­zuk­luk­la­rı, er­kek­ler­de ji­ne­ko­mas­tigö­rü­le­bi­lir. Hi­po­nat­re­mi ve hi­per­ka­le­mi­ye ne­den olur.

Etkileş.:Tri­am­te­ren,ami­lo­rid gi­bi po­tas­yum tu­tu­cu ilaç­lar­la ve­ya po­tas­yum kat­kı­lı­lar­labir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı hi­per­ka­le­mi­ye ne­den ola­bi­le­ce­ğin­den öne­ril­mez.

Doz Önerisi:Aldactone Tablet: Ye­tiş­kin­ler­de kon­jes­tif kalp yet­mez­li­ği, asit­live ödem­li ka­ra­ci­ğer si­ro­zu, nef­ro­tik send­rom, pre­menst­rü­el ödem da­hilidi­opa­tik ödem, ha­bis kö­ken­li asit­ler­de gün­lük alı­şıl­mış doz 100-200mg’dir (ge­nel­lik­le bir stan­dart di­üre­tik­le bir­lik­te ve­ri­lir). Esan­si­yelhi­per­tan­si­yon­da alı­şıl­mış doz gün­de 100 mg’dir. Ge­re­kti­ğin­de da­hayük­sek doz­lar kul­la­nı­la­bi­lir. Mi­yas­te­nia gra­vis­te alı­şıl­mış gün­lükdoz 100 ile 400 mg ara­sın­da de­ği­şir (ge­nel­lik­le bir an­ti­ko­li­nes­te­raz­labir­lik­te ve­ri­lir). Aldactone-A Tablet: Bü­yük­ler­de gün­de 2 ile 8 tab­let. Da­ha yük­sek doz­la­rana­di­ren ge­rek du­yu­lur, fa­kat ge­rek­ti­ğin­de gü­ven­le ve­ri­le­bi­lir.Gün­lük or­ta­la­ma doz gün­de 4 kez 1 tab­let­tir. Ço­cuk­lar için öne­ri­lendoz gün­de 1.5-3 mg/kg’dir. 1-2 yaş­lar, gün­de iki ve­ya üç kez ya­rım tab­let.3-5 yaş­lar, gün­de üç ve­ya dört kez ya­rım tab­let. 6-10 yaş­lar, gün­de üçkez 1 tab­let. 11-14 yaş­lar, gün­de dört kez 1 tab­let.

Aldactone adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki