TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Ağustos 2020, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Al­fa­si­lin F­la­kon IM/IVFa­ko

Am­pi­si­lin sod­yum

Ambalaj: 250 mgx1 fla­kon ve 2 mL’lik çö­zü­cü :: 500 mgx1fla­kon ve 2 mL’lik çö­zü­cü :: 1gx1 fla­kon ve 3 mL’lik çö­zü­cü.

Eşdeğeri: Am­pi­si­na F­la­kon:250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon (Mustafa Nevzat); Pen­bi­sinFla­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (İ.E.Ula­gay); Si­li­na Fla­kon:250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon (Bi­lim).

Al­fa­si­lin Kap­sül

Am­pi­si­lin tri­hid­rat

Ambalaj: 500 mgx16 kap­sül.

Eşdeğeri: Am­pi­si­na Kap­sül:500 mgx16 kapsül (Mustafa Nevzat).

Al­fa­si­lin Oral Süs­pan­si­yon

Am­pi­si­lin tri­hid­rat

Ambalaj: 250 mg/5 mLx80 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Am­pi­si­na Oral Süs­pan­si­yon:250 mg/5 mLx80 mL (Mustafa Nevzat); Mak­ro­si­linOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx80 mL (Ata­bay); Si­li­na Oral Süs­­pan­si­yon:250 mg/5 mLx80 mL (Bi­lim).

Al­fasi­lin Tab­let

Am­pi­si­lin an­hidr

Ambalaj: 1 gx16 tablet.

Eşdeğeri: Am­pi­si­na Tab­let:1 gx16 tablet (Mustafa Nevzat); Si­li­naTab­let: 1 gx16 tab­let­ (Bi­lim).

End.:Duyarlıbakterilerin et­ken ol­du­ğu ton­si­lit, fa­ren­jit, akut ve kro­nik bron­şit,pnö­mo­ni, si­nü­zit ve or­ta ku­lak il­ti­ha­bı gi­bi so­lu­num yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rı;sis­tit, üret­rit, pi­ye­lo­nef­rit, pros­ta­tit, go­no­re, sep­tik abor­tus vepu­er­pe­ral en­fek­si­yon­lar gi­bi üro­ge­ni­tal en­fek­si­yon­lar; en­te­rit,ko­lan­jit, en­te­ro­ko­lit gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal en­fek­si­yon­lar; file­bit,ap­se, eri­zi­pel, im­pe­ti­go ve en­fek­te ak­ne gi­bi de­ri ve yu­mu­şak do­kuen­fek­si­yon­la­rıyla sep­ti­se­mi ve bak­te­ri­yel me­nen­jit te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Pe­ni­si­li­nekar­şı aşı­rı du­yar­lı ki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si uy­gu­la­nanhas­ta­lar­da cid­di hat­ta ölüm­le so­nuç­la­na­bi­len ana­fi­lak­tik aşı­rıdu­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Am­pi­si­li­nin ge­be­ler­dekul­la­nım gü­ven­li­ği ka­nıt­lan­ma­mış­tır. Am­pi­si­lin an­ne sü­tü­ne ge­çer,bu ne­den­le em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­dı­ğın­da bu du­rum göz önün­debu­lun­du­rul­ma­lı­dır.

Yan E.:Glo­sit,sto­ma­tit, bu­lan­tı, kus­­ma, di­ya­re, psö­do­memb­ra­nöz ko­lit gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal;eri­tem, ma­kü­lo­pa­pü­ler kı­zar­tı, ür­ti­ker, mul­ti­form ve ba­­zan eks­fo­li­ya­tifder­ma­tit gi­bi der­ma­to­lo­jik; ane­mi, trom­bo­si­to­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­nikpur­pu­ra, eo­zi­no­fi­li, lö­ko­pe­ni ve ag­ra­nü­lo­si­toz gi­bi he­ma­to­po­etiksis­te­mi il­gi­len­di­ren yan et­ki­ler iz­le­ne­bi­lir.

Etkileş.:Am­pi­si­lin,al­lo­pu­ri­nol ile kom­bi­ne edil­di­ğin­de cilt re­ak­si­yon­la­rı gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi:Alfasilin Flakon: O­la­ğan doz gün­de 1-2 g’dir. So­lu­num yo­lu ve yu­mu­şakdo­ku en­fek­si­yon­la­rın­da: 40 kg ve ü­ze­rin­de­ki has­ta­lar­da 6 sa­at­te bir250-500 mg; 40 kg’nin al­tın­da­ki has­ta­lar­da e­şit doz­la­ra bö­lün­müş o­la­rak(6-8 sa­at­te bir) 25-50 mg/kg/­gün). Gast­ro­in­tes­ti­nal ve ü­ro­ge­ni­tal en­fek­si­yon­lar­da(Ka­dın­lar­da N. go­norr­ho­e­a­e i­le o­lu­şan en­fek­si­yon­lar da­hil): 40 kg ve ü­ze­rin­de­ki has­ta­lar­da6 sa­at­te bir 500 mg; 40 kg’nin al­tın­da­ki has­ta­lar­da e­şit doz­la­ra bö­lün­müşo­la­rak 6-8 sa­at­te bir, 50 mg/kg/gün. E­riş­kin er­kek­ler­de N. go­norr­ho­e­a­ei­le o­lu­şan ü­ret­rit: 8 sa­at ve­ya 12 sa­at a­ra i­le 500 mg’lik i­ki doz uy­gu­lan­ma­lı­dır.Bak­te­ri­yelme­nen­jit: Ço­cuk­larve e­riş­kin­lerde e­şit doz­la­ra bö­lün­müş o­la­rak 3-4 sa­at­te bir 150-200mg/kg/gün. Te­da­vi­ye IV en­füz­yon i­le baş­lan­dık­tan son­ra IM o­la­raksür­dü­rü­le­bi­lir. Sep­ti­se­mi: Ço­cuk­lar ve e­riş­kin­lerde 150-200 mg/kg/gün o­landoz en az 3 gün IV uy­gu­lan­dık­tan son­ra 3-4 sa­at­te bir IM uy­gu­la­ma i­lesür­dü­rü­le­bi­lir. Alfasilin Kapsül/Süspansiyon/Tablet: So­lu­num yo­lu ve yu­mu­şakdo­ku en­fek­si­yon­la­rın­da: Vü­cut a­ğır­lı­ğı 20 kg ve­ya da­ha faz­la o­lan has­ta­la­ra6 sa­at­te bir 250-500 mg; 20 kg’nin al­tın­da­ki has­ta­la­ra top­lam 50mg/kg/gün, e­şit doz­la­ra bö­lü­ne­rek 6 ve­ya 8 sa­at­te bir uy­gu­la­nır. Gast­ro­in­tes­ti­nal ve ü­ro­ge­ni­talen­fek­si­yon­lar­da: Vü­cut a­ğır­lı­ğı 20 kg ve ü­ze­rin­de­ki has­ta­la­raher 6 sa­at­te bir 500 mg; 20 kg’nin al­tın­da­ki has­ta­la­ra top­lam 100mg/kg/gün e­şit doz­la­ra bö­lü­ne­rek 6 ve­ya 8 sa­at­te bir uy­gu­la­nır. Ü­ret­ritte­da­vi­sin­de 1 g pro­be­ne­sid i­le bir­lik­te 3.5 g am­pi­si­lin tek dozşek­lin­de uy­gu­la­na­bi­lir.

Alfasilin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki