TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Al­ke­ran Tab­let     GSK

Mel­fa­lan BP

Ambalaj: 2 mgx25 tab­let : 5 mgx25 tab­let.

End.:Mul­tipl mi­ye­lo­mave iler­le­miş over ade­no­kar­si­no­mu­nun te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Tekba­şı­na ve­ya di­ğer ajan­lar­la bir­lik­te iler­le­miş me­me kan­se­ri has­ta­la­rı­nınbir kıs­mı üze­rin­de be­lir­gin te­ra­pö­tik et­ki­ye sa­hip­tir. Po­li­si­te­mi ve­ra­lı has­ta­la­rınbir kıs­mı­nın te­da­vi­sin­de et­ki­li­dir. Me­me kan­se­ri­nin kont­ro­lün­de,cer­ra­hi­ye ek ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Te­da­vi­deor­ta­ya çı­ka­bi­le­cek komp­li­kas­yon­la­ra gö­re ya­rar/za­rar iliş­ki­si­ningöz önü­ne alın­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Mel­fa­la­na aşı­rı du­yar­lı­ğı olanhas­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Mel­fa­lan ak­tif bir si­to­tok­sik ajanolup, an­cak bu tür ajan­la­rın uy­gu­lan­ma­sın­da de­ne­yim­li hekimlerin gö­ze­ti­min­dekul­la­nı­la­bi­lir. Böb­rek fonk­si­yon bo­zu­klu­ğu olan has­ta­lar­da dozazal­tıl­ma­sı ke­sin ola­rak ön­gö­rül­me­se de, baş­lan­gıç­ta do­zun azal­tı­la­rakkul­la­nıl­ma­sı akıl­cı ola­bi­lir. Ge­be­lik sı­ra­sın­da özel­lik­le ilk üçay­da, mel­fa­lan kul­la­nı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Mel­fa­lan alan an­ne­lerem­zir­me­me­li­dir.

Yan E.:En sıkrasla­nan yan et­ki lö­ko­pe­ni ve trom­bo­si­to­pe­ni­ye yol açan ke­mik ili­ğibas­kı­lan­ma­sı­dır. Bu­lan­tı, kus­ma, ağız içi aft­la­rı, ma­kü­lo­pa­pü­lerdö­kün­tü, ka­şın­tı, pul­mo­ner fib­roz, he­mo­li­tik ane­mi, aler­jik re­ak­si­yon­largörülebilir.

Etkileş.:Yük­sek dozIV mel­fa­lan­la bir­lik­te na­li­dik­sik asit ve­ril­me­si, ço­cuk­lar­da he­mo­ra­jiken­te­ro­ko­li­te bağ­lı ölüm­le­re yol aç­mış­tır. Yük­sek doz IV mel­fa­lan­laön­ce­den ha­zır­la­nan ve da­ha son­ra graf-ver­sus-host has­ta­lı­ğı­nı ön­le­mekiçin sik­los­po­rin uy­gu­la­nan ke­mik ili­ği nak­li alı­cı­sı has­ta­lar­daböb­rek fonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rı­na raslan­mış­tır.

Doz Önerisi:Mul­tipl mi­ye­lo­ma­da: 6 haf­ta­da bir 4 gün sü­rey­le bö­lün­müşdoz­lar ha­lin­de gün­de 0.15 mg/kg ve ay­rı­ca 40 mg pred­ni­son. Over ade­no­kar­si­no­mun­da: 4-8 haf­ta­da bir 5 gün sü­rey­legün­de 0.2 mg/kg. İler­le­miş me­me kar­si­no­mun­da: 6 haf­ta­da bir 5 gün sü­rey­le gün­de6 mg/m2 ve­ya 0.15 mg/kg. Po­li­si­te­mia ve­ra­da: baş­lan­gıç­ta 7-10 gün sü­rey­le gün­de6-10 mg ve da­ha son­ra gün­de 2-4 mg uy­gu­la­nır.

Alkeran adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki