TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  12 Mayıs 2021, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Alkyloxan İnj. Flakon    Koçsel

Sik­lo­fos­fa­mid

Ambalaj: 500 mgx1 flakon.

Eşdeğeri: Endoxan Flakon: 500 mgx1fla­kon (Eczacıbaşı-Baxter); Syklo­fos­fa­mid Ata­farm Fla­kon: 500 mgx1 fla­kon (Ata­farm).

End.:Hodg­kinve non-Hodg­kin len­fo­ma, Bur­kitt len­fo­ma­sı, mul­tipl mye­­lo­ma, Ewingsar­ko­mu, rab­do­mi­yo­sar­kom, re­ti­no­blas­tom, nö­ro­blas­tom, mi­ko­zisfun­go­ides, lö­se­mi­ler ay­rı­ca tes­tis, me­me, ak­ci­ğer, en­do­met­ri­umve over kar­­si­no­ma­la­rı, ma­lign ol­ma­yan has­ta­lık­lar­dan ro­ma­to­idart­rit, We­ge­ner gra­nü­lo­ma­to­zi­si, lu­pus nef­ri­ti, mul­tipl skle­­roz,Gra­ves of­tal­mo­pa­ti­si, çe­şit­li vas­kü­lit send­rom­la­rın­da en­di­ke­dir.Ay­rı­ca ke­mik ili­ği transp­lan­tas­yo­nun­dan ön­ce tam ap­la­zi sağ­la­makama­cıy­la kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Kemikiliği depresyonu olan hastalarda siklofosfamidin kullanımına devam edilmesikontr­endi­ke­dir. Daha önceden siklofosfamide karşı aşırı du­yarlığı oldu­ğubilinen hastalara da uygulanmamalıdır.

Uyar.: Sik­lo­fos­fa­mid uy­gu­la­ma­sı sı­ra­sın­da kan tab­lo­sudü­zen­li ola­rak kont­rol edil­me­li­dir. Özel­lik­le yük­­sek doz­lu te­da­visı­ra­sın­da lö­ko­sit­le­rin azal­dık­la­rı gö­rü­le­bi­lir. Bu gi­bi du­rum­lar­dadoz azal­tıl­ma­lı, ge­re­kir­se te­da­vi dur­du­rul­ma­lı­dır. Gebe kadınlarauygulandı­ğında, fetusa za­rar verebilir. Siklo­fos­f­amid her iki cinstesteriliteye yol açabilir. Siklo­fosfamide bağlı ste­rilite bazı hastalarda irreversiblolabilir. Yüksek doz siklofosfamid uygulanan bazı sey­rek olgularda, ilk dozdanbirkaç gün sonra şiddetli, bazan da fatal olabilen konjestif kalp yetmezliği ge­lişmiştir.Siklofosfamid anne sütüne geç­tiğinden, emzi­ren annelerde ila­cın anne içinönemi hesaba katıla­rak karar verilmelidir.

Yan E.:Lökopeni,nöt­ro­peni, trombositopeni veya anemi gelişebilir. Bulantı ve kusma, iştah­sız­lık,batında rahatsızlık hissi ve­ya ağrı, diyare görülebilir. Tedavi süresince hemo­ra­jikkolit, ağızda mu­koza ülserasyonu ve sarılık geli­şen nadir olgular vardır.Alopesi sık görü­lür. Tedavi sonrasında çoğunlukla saç yeni­den çı­kar. Ancakşekli ve rengi farklı olabilir. Seyrek olarak deri döküntüleri görülebilir.Deride pigmentasyon ve tır­nak­larda değişiklikler de görülebilir. Uzun sürey­leyüksek doz siklofosfamid uy­gu­lananlarda interstis­yel pulmoner fibroz geliş­tiğibildiril­miştir. Çok nadiren anafilaktik reaksiyon bildiril­miştir.

Etkileş.:Dok­so­ru­bi­si­ninkar­di­yo­tok­sik et­ki­si­ni art­tı­rır. Siklofosfamidin metabolize olma oranıve löko­penik aktivitesinin, yüksek dozlarda fenobarbital ile arttığı bil­di­ril­miştir.Siklofosfamid kolinesteraz aktivi­tesini uzun süre ve belirgin seviyedeazalttığından, ilacı aldığı tarihten iti­baren 10 gün içinde genel anesteziverilecek hastalarda anes­te­zis­tin uyarılması gerekir. Adre­nalektomi ya­pılmışhastalarda gerek steroidler, gerekse siklofosfa­midin doz­larının ayarlanmasıgerekebilir. Sik­lofosfamid ayrıca yara iyileşmesini yavaş­la­tabilir.

Doz Önerisi: Tek başına verildiği takdirde, hematolojik tab­losunormal kişilerde baş­lan­gıç dozu 2-5 gün içinde verilmek üzere IV 40-50mg/kg'dir. Diğer tedavi şema­la­rında ise IV doz 7-10 gün boyunca günde 10-15mg/­kg ve­ya haftada iki kere 3-5 mg/kg olabilir. IV Alkyloxan içindaha birçok de­ğişik tedavi şeması vardır. Bü­tün bu şemalarda doz antitümörakti­vite ve/veya löko­peniye göre ayar­lanmalıdır. Lö­ko­sit sayısı 2.000/mm3'edüşmesine, ciddi bir enfeksiyon riski olmadan tahammül edilebilir. Alkyloxan kombinetedavi şemalarına eklendiği taktirde, diğer ilaçlar gibi Alkyloxan’ındozunu da azaltmak gerekebilir. Alkyloxan 500 mg 25 mL solüsyon ile dilue edilir, %5 dekstroz, %5dekstroz ve %0.9 sodyum klorür, %5 dekstroz ve ringer solüsyonu, laktatlıringer solüsyonu, %0.45 sodyum klo­rür, 1/6 molar sodyum laktat solusyonlarıile kulla­nılabilir.

Alkyloxan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Hemşireler Günü ve Haftası  Sakatlar Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki