TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

AmBisome IV En­füz­yonEr­Kim

Li­po­zo­mal am­fo­te­ri­sinB

Ambalaj: 50mgx1 flakon.

End.:İm­mün ye­ter­li­ğiolan ye­tiş­kin ve ço­cuk has­ta­lar­da­ki vis­ce­ral le­ish­ma­ni­asis’in te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Lipozomal amfoterisin, im­mün yet­mez­li­ğiolan has­ta­lar­da da (örn. HIV po­zi­tif) vis­ce­ral le­ish­ma­ni­asis’in pri­mer te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.Bu ilaç sa­de­ce po­zi­tif de­ri re­ak­si­yo­nu­na ne­den olan ve se­ro­lo­jiktes­te ya­nıt ve­ren ve kli­nik ola­rak be­lir­gin ol­ma­yan man­tar has­ta­lık­la­rı­nınte­da­vi­sin­de kul­la­nıl­maz.

Kontr.E.:Amfoterisinekar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir, an­cak te­da­vige­rek­ti­ren du­rum he­ki­me gö­re ya­şa­mı teh­dit edi­yor­sa ve amfoterisinte­da­vi­si dı­şın­da bir se­çe­nek yok­sa, he­kim gö­ze­ti­min­de kul­la­nı­la­bi­lir.

Uyar.: Lipozomal amfoterisin kla­sik am­fo­te­ri­sin­denda­­ha az tok­si­si­te gös­ter­mek­te­dir, an­cak, ad­vers et­ki­ler ge­ne degö­rü­le­bi­lir. Diyalizdeki hastalara am­fo­te­ri­sin uy­gu­la­ma­sı sa­de­cedi­ya­liz ta­mam­lan­dık­tan son­ra ya­pıl­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de sa­de­ce ila­cınya­ra­rı, ola­sı za­ra­rın­dan da­ha ağır ba­sı­yor­sa kul­la­nıl­ma­lı­dır. Te­da­vi sı­ra­sın­da em­zir­me ke­sil­me­li­dir.

Yan E.:Lipozomalam­fo­te­ri­sin ile gö­rü­len tok­si­si­te, kla­sik am­fo­te­ri­sin için bil­di­ri­len­denda­ha ha­fif ve az­dır. An­cak, kla­sik ila­ca bağ­lı tok­si­si­te gö­rü­le­bi­lir.Özel­lik­le kla­sik ila­ca bağ­lı aşa­ğı­da­ki so­run­lar ak­la gel­me­li­dir.Ateş ve tit­re­me gi­bi sis­te­mik tok­si­si­te re­ak­si­yon­la­rı sık gö­rü­lürve eğer müm­kün­se top­lam gün­lük do­zun azal­tıl­ma­sı ya­rar­lı ola­bi­lir.Trom­­bo­fi­le­bit, kan ba­sın­cın­da de­ği­şik­lik, arit­mi, baş dön­me­si, ku­lakçın­la­ma­sı, kon­vül­si­yon­lar, trom­bo­si­to­pe­ni, lö­ko­pe­ni, akut ka­ra­ci­ğeryet­mez­li­ği ve nö­ro­pa­ti gö­rü­le­bi­lir. Ana­fi­lak­tik re­ak­si­yon­larna­di­ren bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Lipozomalam­fo­te­ri­sinin di­ğer ilaç­lar­la olan et­ki­leş­me­si bu­gü­ne ka­dar sap­tan­ma­mışol­ma­sı­na kar­şın, bir­lik­te bir­kaç ilaç­la te­da­vi­si ge­re­ken has­ta­larya­kın­dan iz­len­me­li­dir. Kla­sik am­fo­te­ri­si­nin an­ti­ne­op­las­tikajan­lar ve nef­ro­tok­sik ilaç­lar­la et­ki­leş­me­si bil­di­ril­miş­tir. Kor­ti­kos­te­ro­id­lerve kor­ti­kot­ro­pin (ACTH), am­fo­­te­ri­si­ne bağ­lı po­tas­yum kay­bı­nı ar­tı­ra­bi­lir­ler.Po­tas­yum kay­bet­ti­ri­ci özel­li­ği ne­de­niy­le am­fo­te­ri­sin, di­ji­ta­lisgli­ko­zit­le­ri­nin ya da is­ke­let ka­sı gev­şe­ti­ci­le­rin et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi: Test do­zu (1 mg) 10 da­ki­ka ka­dar ya­vaş­ça en­fü­zeedil­me­li ve en­füz­yon­dan son­ra has­ta 30 da­ki­ka ya­kın­dan iz­len­me­li­dir.Ye­tiş­kin ve ço­cuk­larda Am­Bi­so­me 30-60 da­ki­ka sü­rey­le IV en­füz­yon ola­rak uy­gu­lan­ma­lı­dır.IV en­füz­yoniçin öne­ri­len kon­sant­ras­yon 0.20 mg/ml-2 mg/ml Am­Bi­so­me ola­rak am­fo­te­ri­sin­dir. Am­Bi­so­me ola­rak am­fo­te­ri­sin do­zu her­birhas­ta­nın spe­si­fik ge­rek­si­nim­le­ri­ne gö­re ayar­lan­ma­lı­dır.

AmBisome adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki