TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ame­tik Dam­laKurt­san

Tri­met­o­ben­za­mi­dHCI

Ambalaj: 100 mg/mLx15 mL’lik dam­la­lık­lı şişe.

End.:Bu­lan­tıve kus­ma­nın kont­ro­lün­de kul­la­nı­lır. Ço­cuk­lar­da komp­li­ke ol­ma­mışkus­ma­lar­da an­ti­eme­tik kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Kontr.E.:Tri­me­to­ben­za­mi­deve müs­tah­zar­la­rın su­po­zi­tu­var form­la­rı­nın içer­di­ği ben­zo­ka­inekar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Şid­det­li kus­ma­lar­da yal­nız­caan­ti­eme­tik ve­ril­me­me­li, kus­ma­nın ne­de­ni be­lir­len­me­li­dir. Her­şey­denön­ce kay­bo­lan vü­cut sı­vı­sı­nın ye­ni­den sağ­lan­ma­sı, elekt­ro­lit den­ge­si­nindü­zel­til­me­si, ate­şin dü­şü­rül­me­si ve kus­ma ne­de­ni­nin or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sıüze­rin­de du­rul­ma­lı­dır. Aşı­rı hid­ra­tas­yon­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır, çün­küse­reb­ral ödem olu­şa­bi­lir. Ço­cuk­la­rın kus­ma­la­rın­da kul­la­nır­kented­bir­li olun­ma­lı­dır, ço­cuk­la­rın ba­sit kus­ma­la­rın­da an­ti­eme­tik­lerve­ril­me­me­li­dir, yal­nız­ca ne­de­ni bi­li­nen kus­ma­lar­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.Uy­ku ha­li oluş­tu­ra­bi­lir; has­ta­nın ila­ca ki­şi­sel tep­ki­si an­la­şı­lın­ca­yaka­dar mo­tor­lu araç ve teh­li­ke­li ma­ki­ne­le­ri kul­lan­ma­ma­la­rı öne­ri­lir.Al­kol­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de, em­zi­ren an­ne­ler­dekul­la­nıl­ma­sı sa­kın­ca­lı ola­bi­lir.

Yan E.:Aşı­rı du­yar­lıkre­ak­si­yon­la­rı ve Par­kin­son ben­ze­ri semp­tom­lar bil­di­ril­miş­tir.Kan disk­ra­zi­le­ri, gör­me bu­la­nık­lı­ğı, kon­vül­zi­yon, di­ya­re, dep­res­yon,baş dön­me­si, baş ağ­rı­sı, uyu­şuk­luk, sa­rı­lık, kas kramp­la­rı ve opis­to­to­nusbil­di­ril­miş­tir. Bun­lar­dan her­han­gi bi­ri gö­rül­dü­ğün­de ila­cın kul­la­nı­mı­nason ve­ril­me­li­dir. Aler­jik tip­te de­ri re­ak­si­yon­la­rı gö­rül­müş­tür.İlk du­yar­lık be­lir­ti­sin­de ila­cın kul­la­nı­mı he­men dur­du­rul­ma­lı­dır.

Etkileş.: Tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar,SSS’ne et­ki­li an­ti­hi­per­tan­sif­ler, SSS dep­re­san­la­rı, pa­ren­te­ralmag­nez­yum sül­fat­la et­ki­le­şe­bi­lir, tri­me­to­ben­za­mi­din ve­ya builaç­la­rın et­ki­le­ri ar­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz, 13 ki­lo­ya ka­dar 3-4 kez 10 dam­la (50mg); 27 ki­lo­ya ka­dar 3-4 kez 20 dam­la; 41 ki­lo­ya ka­dar 3-4 kez 30 dam­la;41 ki­lo­nun üze­rin­de 3-4 kez 40 dam­la.

Ametik adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki