TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  18 Şubat 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Amok­la­vin IV Flakon     De­va

Amo­ksi­sil­in tri­hid­rat1 g, po­tas­yum kla­vu­la­nat 200 mg.

Ambalaj: 1 flakon ve 20 mL’lik 1 çözücü ampul.

Eşdeğeri: Augmentin IV F­la­kon:1 flakon (GSK).

Amok­la­vin-BİD FilmTab­let

Amo­ksi­sil­in tri­hid­rat,po­tas­yum kla­vu­la­nat

Ambalaj: 625 mg (500mg+125 mg)x10 ve 14 tab­let :: 1 g (875mg+125 mg)x10 ve 14 tab­let.

Eşdeğeri: Amok­si­lav BİD Film Tab­let: 625 mgx10 tab­let, 1 gx10 tab­let (İl­san); Augmentin-BİDFilm Tab­let: 625 mgx10tab­let, 1 gx10 tab­let (GSK); Bio­ment-BİD Film Tab­let:625 mgx10 tab­let, 1 gx10 tab­let (Fako); Croxilex-BİDFilm Tab­let: 625 mgx10tab­let, 1 gx10 tab­let (İ.E.Ulagay); Kla­moks BİD Film Tab­let:1 gx10 tab­let (Bi­lim); Kla­vu­penBID Film Tab­let: 625 mgx10tab­let, 1 gx10 tab­let (Top­rak).

Amok­la­vin-BiD 200/28 Oral Süs­pan­si­yon

Amo­ksi­sil­in tri­hid­rat200 mg, po­tas­yum kla­vu­la­nat 28.5 mg/5 mL

Ambalaj: Su­lan­dı­rıl­dı­ğın­da 70 mL süs­pan­si­yon ve­re­bi­le­cektoz ka­rı­şım içe­ren şişe.

Eşdeğeri:Amok­si­lavBİD 200/28 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (İl­san); Augmentin-BİD200/28 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (GSK); Bioment-BİD200/28 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (Fako); Croxilex-BİD200/28 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (İ.E.Ulagay); Kla­moksBİD 200/28 Oral Süs­pan­siyon: 70 mL (Bi­lim).

Amok­la­vin-BiD Forte 400/57 Oral Süs­pan­si­yon

Amo­ksi­sil­in tri­hid­rat400 mg, po­tas­yum kla­vu­la­nat 57 mg/5 mL

Ambalaj: Su­lan­dı­rıl­dı­ğın­da 35 mL süs­pan­si­yon ve­re­bi­le­cektoz ka­rı­şım içe­ren şişe :: Su­lan­dı­rıl­dı­ğın­da 70 mLsüs­pan­si­yon ve­re­bi­le­cek toz ka­rı­şım içe­ren şişe.

Eşdeğeri: Amok­si­lav BİD Forte400/57 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (İl­san); Aug­men­tin-BİDForte 400/57 Oral Süs­pan­si­yon: 35 ve 70mL (GSK); Bioment-BİD 400/57 ForteOral Süs­pan­si­yon: 70 mL (Fako); Croxilex-BİDForte 400/57 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL ( İ.E.Ulagay); Kla­moksBİD Fort 400/57 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (Bi­lim).

End.: Duyarlı bakteri tür­le­ri­nin et­kenol­du­ğu si­nü­zit, ton­si­lit, or­ta ku­lak il­ti­ha­bı gi­bi üst so­lu­numyol­la­rı en­fek­si­yon­la­rı; akut ve kro­nik bron­şit, lo­ber ve bron­kop­nö­mo­ni,am­pi­yem, ak­ci­ğer ab­se­si gi­bi alt so­lu­num yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rı;fu­ron­kül/ap­se­ler, se­lü­lit, ya­ra en­fek­si­yon­la­rı, int­ra­ab­do­mi­nalsep­sis gi­bi de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı; sis­tit, pi­ye­lo­nef­rit,sep­tik abor­tus, lo­hu­sa hum­ma­sı, pel­vis en­fek­si­yon­la­rı, şank­ro­idve go­no­re gi­bi üro­­ge­ni­tal en­fek­si­yon­lar ve os­te­omi­ye­lit, sep­ti­se­mi,pe­ri­to­nit, ame­li­yat son­ra­sı en­fek­si­yon­lar gi­bi çe­şit­li en­fek­si­yon­la­rınte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Pe­ni­si­li­ne aşı­rı du­yar­lı­ğıolan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si uy­gu­la­nanhas­ta­lar­da cid­di ve hat­ta ölüm­le so­nuç­la­na­bi­len ana­fi­lak­to­id tip­teaşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Bu tip re­ak­si­yon­larözel­lik­le bir çok al­ler­je­ne du­yar­lı­ğı olan ki­şi­ler­de ve pa­ren­te­raluy­gu­la­ma­da oral uy­gu­la­ma­ya gö­re da­ha sık gö­rül­müş­tür. Böb­rek fonk­si­yonbo­zuk­lu­ğu amok­si­si­lin ve po­tas­yum kla­vu­la­nat atı­lı­mı­nı ge­cik­ti­rir­sede, bo­zuk­luk di­ya­liz ge­cik­ti­re­cek ka­dar şid­det­li de­ğil­se ila­cındo­za­jı­nı azalt­mak ge­rek­mez. Ge­be­lik­te sı­nır­lı sa­yı­da has­ta­yaoral yol­dan uy­gu­lan­mış­sa da pla­sen­ta­dan ko­lay­ca geç­ti­ğin­den, zo­run­lugö­rül­me­dik­çe ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez. Se­mi­sen­te­tik pe­ni­si­lin­lersü­te geç­ti­ğin­den em­zi­ren an­ne­ler­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Di­ya­re, psö­do­memb­ra­nöz ko­lit,ha­zım­sız­lık, bu­lan­tı, kus­ma ve kan­di­di­ya­zis bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Pro­be­ni­sid, amok­si­si­li­nin re­nal tü­bü­ler sek­rek­si­yo­nu­nuazal­tır. Al­lo­pü­ri­nol ve se­mi­sen­te­tik pe­ni­si­lin­le­rin bir­lik­tekul­la­nı­mı ha­lin­de, iki ila­cı bir­lik­te alan has­ta­lar­da, tek ba­şı­nase­mi­sen­te­tik pe­ni­si­lin alan has­ta­la­ra gö­re raş in­si­dan­sı yük­se­le­bi­lir.Di­sül­fi­ram ile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Amoklavin IV Flakon: Amoklavin IV ile uygulanan tedavi, enfeksiyon kontrol altınaalındıktan sonra oral yoldan sürdürülebilir. Yetişkinler ve 12 yaşın üstündekiço­cuk­la­ra Amo­klavin IV normalde 8 saatte bir verilir. Ge­reğinde bu doz 6saatte bir uygulanr. 3 ay-12 yaş arası çocuklarda olağan doz 8 saatte bir 30mg/kg'dir. Çok ağır enfeksiyonlarda bu doz 6 saatte bir 30 mg/kg olarakuygulanır. Prematürebebeklere 12 saatte bir 30 mg/kg olarak verilir. Perinatal süre içindekibebeklere de 12 saatte bir 30mg/kg ola­rak veri­lir ve bu doz daha sonra 8saatte bir 30mg/kg olarak arttırılır. (Her 30 mg Amoklavin IV, 25 mg amoksisilin ve 5 mg kla­vulanikasit içerir.) Cerrahi Profilak­side Uygu­lanacak Doz: Yetiş­kin­lere 1 saatten kısa sürencerrahi müdahaleler için anes­tezi indüksiyonu sırasında Amoklavin IV'nin 1 kez verilme­si ye­terliolmaktadır. Ancak uzun süreli operasyonlarda teda­vinin sürdürülmesigerekebilir (24 saatte 4 doza kadar). Amoklavin BİD Film Tablet: 625 mg Tab­let: E­riş­kin­le­re ve 12 ya­şın­dan bü­yükço­cuk­la­ra (40 kg ve bu­nun ü­ze­rin­de­ki ço­cuk­lar) 8 sa­at­te bir 1 tab­leto­la­rak ve­ri­lir. O­ti­tis me­di­a, si­nü­zit, alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rıve a­ğır en­fek­si­yon­lar­da doz art­tı­rı­la­bi­lir. 1 g Tab­let: Eriş­kin­le­rin ve 12 ya­şın­dan bü­yükço­cuk­la­rın ağır en­fek­si­yon­la­rın­da gün­de 2 kez 1 tab­let ola­rak ve­ri­lir.He­kim kont­ro­lü ol­mak­sı­zın 14 gün­den faz­la sür­dü­rül­me­me­li­dir.AmoklavinBİD Oral Süspansiyon: Ha­fif ve or­ta şid­det­te­ki en­fek­si­yon­lar­da (örn.alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, ton­sil­lit, de­ri ve yu­mu­şak do­kuen­fek­si­yon­la­rı) gün­lük doz, vü­cut ağır­lı­ğı­nın her kg’si için 25/3.6mg ola­rak he­sap­la­nır ve doz iki eşit kıs­ma bö­lü­ne­rek 12 sa­at aray­lave­ri­lir. Da­ha şid­det­li en­fek­si­yon­lar­da (örn. oti­tis me­dia, si­nü­zit,pnö­mo­ni, üri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rı) gün­lük doz, vü­cut ağır­lı­ğı­nınher kg’si için 45/6.4 mg ola­rak he­sap­la­nır ve bu doz iki eşit kıs­ma bö­lü­ne­rek12 sa­at aray­la ve­ri­lir.

Amoklavin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki