TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Am­pi­si­na F­la­kon IM/IV    Mustafa Nevzat

Am­pi­si­lin sod­yum

Ambalaj: 250 mgx1 fla­kon ve 2 mL’lik çö­zü­cü :: 500 mgx1fla­kon ve 2 mL’lik çö­zü­cü :: 1 gx1 fla­kon ve 4 mL’lik çö­zü­cü.

Eşdeğeri:Al­fa­si­linF­la­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon (Fa­ko); Pen­bi­sin Fla­kon:250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon (İ.E.Ulagay); Si­li­naFla­­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon (Bi­lim).

Am­pi­si­na Kap­sül  

Am­pi­si­lin tri­hid­rat

Ambalaj: 250 mgx16 kap­sül :: 500 mgx16 kapsül.

Eşdeğeri: Al­fa­si­lin Kap­sül:500 mgx16 kap­sül (Fa­ko); Si­li­naKap­sül: 250 mgx16 kapsül (Bi­lim).

Am­pi­si­na Oral Süs­pan­si­yon

Am­pi­si­lin tri­hid­rat

Ambalaj: 125 mg/5 mLx 80 mL :: 250 mg/5 mLx80 mL’lik şi­şe­­.

Eşdeğeri: Al­fa­si­lin Oral Süs­pan­si­yon:250 mg/5 mLx80 mL (Fa­ko); Mak­ro­si­linOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx80 mL (Ata­bay); Si­li­na Oral Süs­pan­si­yon:125 mg/5 mLx80 mL, 250 mg/5 mLx80 mL şişe (Bi­lim).

Am­pi­si­na Tab­let  

Am­pi­si­lin an­hid­rus

Ambalaj: 1 gx16 tablet.

Eşdeğeri: Al­fasi­lin Tab­let:1 gx16 tablet (Fa­ko); Si­li­naTab­let: 1 gx16 tab­let­ (Bi­lim).

End.:Duyarlıbakterilerin et­ken ol­du­ğu ton­si­lit, fa­ren­jit, akut ve kro­nik bron­şit, pnö­mo­ni,si­nü­zit ve or­ta ku­lak il­ti­ha­bı gi­bi so­lu­num yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rı;sis­tit, üret­rit, pi­ye­lo­nef­rit, pros­ta­tit, go­no­re, sep­tik abor­tus vepu­er­pe­ral en­fek­si­yon­lar gi­bi üro­ge­ni­tal en­fek­si­yon­lar; en­te­rit,ko­lan­jit, en­te­ro­ko­lit gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal en­fek­si­yon­lar; file­bit,ap­se, eri­zi­pel, im­pe­ti­go ve en­fek­te ak­ne gi­bi de­ri ve yu­mu­şak do­kuen­fek­si­yon­la­rıyla sep­ti­se­mi ve bak­te­ri­yel me­nen­jit te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Pe­ni­si­li­nekar­şı aşı­rı du­yar­lı ki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si uy­gu­la­nanhas­ta­lar­da cid­di hat­ta ölüm­le so­nuç­la­na­bi­len ana­fi­lak­tik aşı­rı du­yar­lıkre­ak­si­yon­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Am­pi­si­li­nin ge­be­ler­de kul­la­nımgü­ven­li­ği ka­nıt­lan­ma­mış­tır. Am­pi­si­lin an­ne sü­tü­ne ge­çer, bu ne­den­leem­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­dı­ğın­da bu du­rum göz önün­de bu­lun­du­rul­ma­lı­dır.

Yan E.:Glo­sit,sto­ma­tit, bu­lan­tı, kus­­ma, di­ya­re, psö­do­memb­ra­nöz ko­lit gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal;eri­tem, ma­kü­lo­pa­pü­ler kı­zar­tı, ür­ti­ker, mul­ti­form ve ba­­zan eks­fo­li­ya­tifder­ma­tit gi­bi der­ma­to­lo­jik; ane­mi, trom­bo­si­to­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­nikpur­pu­ra, eo­zi­no­fi­li, lö­ko­pe­ni ve ag­ra­nü­lo­si­toz gi­bi he­ma­to­po­etiksis­te­mi il­gi­len­di­ren yan et­ki­ler iz­le­ne­bi­lir.

Etkileş.:Am­pi­si­lin, al­lo­pu­ri­nol ile kom­bi­needil­di­ğin­de cilt re­ak­si­yon­la­rı gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi:Ampisina Enjektabl: So­lu­num yol­la­rı i­le de­rive yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı: 20 kg ve da­ha üs­tün­de­ki­ler­de 6 sa­at a­ra i­le250-500 mg, şid­det­li en­fek­si­yon­lar­da 6 sa­at a­ra i­le 1 g. 20 kg’nin al­tın­da­ki­ler­deen­fek­si­yo­nun şid­de­ti­ne gö­re 35-50 mg/kg gün­lük doz 6 ya da 8 sa­at a­ra­lari­le uy­gu­la­na­bi­lir. Gast­ro­in­tes­ti­nal ve ü­ro­ge­ni­tal en­fek­si­yon­lar:20 kg ve da­haüs­tün­de­ki­ler­de 6 sa­at a­ra i­le 500 mg, şid­det­li en­fek­si­yon­lar­da 6sa­at a­ra i­le 1 g. E­riş­kin er­kek­ler­de N. go­norr­ho­e­a­e i­le o­lu­şan ü­ret­rit te­da­vi­sin­deAm­pi­si­naEn­jek­tabl 8 yada 12 sa­at a­ra i­le 500 mg ola­rak uy­gu­lan­ma­lı­dır. A­kut go­no­re te­da­vi­sin­de3.5 g tek doz ö­ne­ril­mek­te­dir. Uy­gu­la­ma 1 g o­ral pro­be­ne­sid i­le ya­pıl­ma­lı­dır.20 kg’nin al­tın­da­ki­ler i­çin: 50 mg/kg gün­lük doz 6 ya da 8 sa­at a­ra i­leuy­gu­la­na­bi­lir. Bak­te­ri­yel me­nen­jit ve sep­ti­se­mi: E­riş­kin­le­re ve ço­cuk­la­ra Am­pi­si­na En­jek­tabl te­da­vi­si e­şit doz­la­ra bö­lün­müşo­la­rak 3 ya da 4 sa­at a­ra i­le 150-200 mg/kg gün­lük doz­lar IV en­füz­yonşek­lin­de uy­gu­la­na­bi­lir: Sürek te­da­vi IM o­la­rak sür­dü­rü­le­bi­lir.20 kg’den a­ğır ço­cuk­la­ra e­riş­kin do­zu uy­gu­lan­ma­lı­dır. AmpisinaKap­sül/Süs­pansiyon/Tablet: So­lu­num yol­la­rı i­le de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı: 20 kg ve da­ha üs­tün­de­ki­le­re 6sa­at a­ra i­le 250-500 mg, şid­det­li en­fek­si­yon­lar­da 6 sa­at a­ra i­le 1g; 20 kg’nin al­tın­da­ki­le­re en­fek­si­yo­nun şid­de­ti­ne gö­re 25-50 mg/kggün­lük doz 6 ya da 8 sa­at a­ra­lar i­le uy­gu­la­na­bi­lir. Gast­ro­in­tes­ti­nal ve ü­ro­ge­ni­talen­fek­si­yon­lar: 20 kg ve da­ha üs­tün­de­ki­ler için: 6 sa­at a­ra i­le500 mg, şid­det­li en­fek­si­yon­lar­da 6 sa­at a­ra i­le 1 g. E­riş­kin er­kek­ler­deN. go­norr­ho­e­a­e ile o­lu­şan ü­ret­rit te­da­vi­sin­deAm­pi­si­na 8 ya da 12 sa­at a­ra i­le 500 mg o­la­rakuy­gu­lan­ma­lı­dır. A­kut go­no­re te­da­vi­sin­de 3.5 g tek doz ö­ne­ril­mek­te­dir.Uy­gu­la­ma 1 g o­ral pro­be­ne­sid i­le ya­pıl­ma­lı­dır. 20 kg’nin al­tın­da­ki­leri­çin: 50 mg/kg gün­lük doz 6 ya da 8 sa­at a­ra i­le uy­gu­la­na­bi­lir. Bak­te­ri­yel Me­nen­jit veSep­ti­se­mi: E­riş­kin­le­reve ço­cuk­la­ra Am­pi­si­na te­da­vi­si e­şit doz­la­ra bö­lün­müş o­la­rak 3 ya da4 sa­at a­ra i­le 150-200 mg/kg gün­lük doz­lar uy­gu­la­na­bi­lir. 20 kg’den a­ğırço­cuk­la­ra e­riş­kin do­zu uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Ampisina adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki