TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Anaf­ra­nil D­ra­je     No­var­tis Phar­ma

Klo­mip­ra­mi­n HCI

Ambalaj: 10mgx30 dra­je : 25 mgx30dra­je­.

Anaf­ra­nil SR Di­vi­tab

Klo­mip­ra­mi­n HCI

Ambalaj: 75mgx20 dra­je­.

End.:Eti­yo­lo­ji­sive semp­tom­la­rı de­ği­şik dep­re­sif du­rum­la­rın te­da­vi­si, ob­se­sif-kom­pul­sifsend­rom­lar, fo­bi­ler ve pa­nik atak­lar, nar­ko­lep­si­ye eş­lik eden ka­tap­lek­si,kro­nik ağ­rı­lı du­rum­lar ve enü­re­zis nok­tür­na (sa­de­ce 5 ya­şın­dan bü­yükhas­ta­lar­da ve or­ga­nik bir ne­de­ne bağ­lı ol­ma­yan du­rum­lar­da) en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Klo­mip­ra­mi­neve di­ben­za­ze­pin gru­bu tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­la­ra kar­şı çap­raz du­yar­lı­ğıolan ki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Klo­mip­ra­min bir MAO in­hi­bi­tör­le­riy­lekom­bi­nas­yon şek­lin­de ve­ya MAO in­hi­bi­tö­rüy­le te­da­vi­den ön­ce­ki ve­yason­ra­ki 14 gün için­de ve­ril­me­me­li­dir. Ay­rı­ca mok­lo­be­mid gi­bi se­lek­tif,re­ver­sibl MAO-A in­hi­bi­tör­le­riy­le bir­lik­te kul­la­nı­mı kont­ren­di­ke­dir.Kı­sa bir sü­re ön­ce mi­yo­kard en­fark­tü­sü ge­çir­miş ki­şi­le­re ve­ril­me­me­li­dir.

Uyar.: Tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­la­rınkon­vül­si­yon eşi­ği­ni dü­şür­dü­ğü bi­lin­mek­te­dir ve klo­mip­ra­min bu ne­den­le,epi­lep­si­li has­ta­lar­da ve ör­ne­ğin eti­yo­lo­ji­si de­ği­şik be­yin ha­sa­rın­da,nö­ro­lep­tik­ler­le bir­lik­te kul­la­nım­da, al­kol ve­ya an­ti­kon­vül­sifözel­lik­te­ki ilaç­la­rın yok­su­nl­uğu gi­bi ha­zır­la­yı­cı fak­tör­ler olanhas­ta­lar­da bü­yük bir dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Klo­mip­ra­min kar­di­yo­vas­kü­lerbo­zuk­luk­la­rı, özel­lik­le kar­di­yo­vas­kü­ler yet­mez­li­ği, kon­dük­si­yonbo­zuk­luk­la­rı ve­ya arit­mi­le­ri olan has­ta­la­ra özel bir dik­kat­le ve­ril­me­li­dir.Şid­det­li ka­ra­ci­ğer has­ta­lı­ğı ve ad­re­nal me­dul­la tü­mör­le­ri olanhas­ta­lar­da tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar ve­ril­di­ğin­de, hi­per­tan­sifkriz­le­ri pro­vo­ke ede­bi­le­ce­ğin­den, dik­kat edil­me­li­dir. Ge­nel ve­yalo­kal anes­te­zi­den ön­ce, anes­te­zis­te has­ta­nın klo­mip­ra­min al­dı­ğısöy­len­me­li­dir. Bek­le­nen ya­rar fe­tüs üze­ri­ne po­tan­si­yel ris­kin­denda­ha faz­la ol­ma­dı­ğı sü­re­ce, gebelikte klo­mip­ra­min kul­la­nı­mın­danka­çı­nıl­ma­lı­dır. Klo­mip­ra­min an­ne sü­tü­ne geç­ti­ğin­den, ilaç ya­vaşya­vaş bı­ra­kıl­ma­lı ve­ya has­ta em­zi­ri­yor­sa be­bek süt­ten ke­sil­me­li­dir.Klo­mip­ra­min kul­la­nan has­ta­lar bu­la­nık gör­me, ser­sem­lik ve di­ğermer­ke­zi si­nir sis­te­mi be­lir­ti­le­ri­nin oluş­ma ola­sı­lı­ğı­na kar­şıuya­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Yan et­ki­le­ri,yor­gun­luk, uy­ku bo­zuk­luk­la­rı, aji­tas­yon, ank­si­ye­te, ka­bız­lık,ağız ku­ru­lu­ğu gi­bi dep­res­yon be­lir­ti­le­rin­den ayırt et­mek sık­lık­lazor ol­mak­ta­dır. Eğer şid­det­li nö­ro­lo­jik ve­ya psi­ki­yat­rik re­ak­si­yon­largö­rü­lür­se, klo­mip­ra­min ke­sil­me­li­dir.

Etkileş.:Klo­mip­ra­min,gu­ane­ti­din, be­ta­ni­din, re­zer­pin, klo­ni­din ve al­fa-me­til­do­pa­nınan­ti­hi­per­tan­sif et­ki­le­ri­ni azal­tır ve­ya or­ta­dan kal­dı­rır. Klo­mip­ra­min,ad­re­na­lin, no­rad­re­na­lin, isop­re­na­lin, efed­rin ve fe­ni­lef­rin kar­di­yo­vas­kü­leret­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir. Tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar al­kol ve diğ­ermer­ke­zi si­nir sis­te­mi dep­re­san­la­rı­nın (ör­ne­ğin bar­bi­tü­rat­lar,ben­zo­di­ya­ze­pin­ler ve­ya ge­nel anes­te­tik­ler) et­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir.Tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar, fe­no­ti­ya­zin, an­ti­par­kin­son ajan­lar,an­ti­his­ta­mi­nik­ler, at­ro­pin, bi­pe­ri­den gi­bi ilaç­la­rın göz, mer­ke­zisi­nir sis­te­mi, ba­ğır­sak ve me­sa­ne üze­ri­ne olan et­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir­ler.Tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar ki­ni­din ti­pi an­ti­arit­mik ilaç­lar­la bir­lik­teuy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Bar­bi­tü­rat­lar, kar­ba­ma­ze­pin, fe­ni­to­in, ni­ko­tinve oral kont­ra­sep­tif­ler klo­mip­ra­mi­nin me­ta­bo­liz­ma­sı­nı hız­lan­dı­ra­bi­lirve plaz­ma kon­sant­ras­yon­la­rı­nı dü­şü­re­bi­lir, do­la­yı­sıy­la klo­mip­ra­mi­ninet­ki­sin­de azal­ma­ya ne­den ola­bi­lir­ler. Fe­ni­to­in ve kar­ba­ma­ze­pi­ninplaz­ma dü­zey­le­ri ar­ta­bi­lir, yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir. Ti­yo­ri­da­zinile kom­bi­nas­yon cid­di kar­di­yak arit­mi­ye ne­den ola­bi­lir. Tri­sik­likan­ti­dep­re­san­lar, ku­ma­rin tü­re­vi ilaç­la­rın an­ti­ko­agü­lan et­ki­le­ri­niar­tı­ra­bi­lir­ler.

Doz Önerisi: İla­cın do­zu ve uy­gu­la­ma şek­li bi­rey­sel ola­raksap­tan­ma­lı ve has­ta­nın ko­şul­la­rı­na adap­te edil­me­li­dir.

Anafranil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki