TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Aralık 2019, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

An­da­zol Süs­pan­si­yon     Bi­o­far­ma

Al­ben­da­zol

Ambalaj: 20 mg/mLx20ml’lik ambalaj.

An­da­zol FilmTab­let

Al­ben­da­zoL

Ambalaj: 200 mgx2, 6 ve 40 tablet.

End.:Aşa­ğı­da­ki pa­to­jen hel­mint tür­le­ri­nin ne­den ol­du­ğutek ve­ya mul­tipl in­tes­ti­nal hel­min­ti­azis te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir: As­ca­ris lumb­ri­co­ides (so­lu­can), Ox­yu­ris(En­te­ro­bi­us) ver­mi­cu­la­ris (kıl kur­du),Ancy­los­to­ma du­ode­na­le (kan­ca­lı kurt), Ne­ca­tor ame­ri­ca­nus (kan­ca­lıkurt), Tric­hi­uris tric­hi­ura (kam­çı kur­du), Strongy­lo­ides ster­co­ra­lis (ip­lik kur­du). Al­ben­da­zol ay­rı­ca aşa­ğı­da­ki ses­todtür­le­ri­nin ne­den ol­du­ğu ta­eni­asis en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­deal­ter­na­tif te­da­vi aja­nı ola­rak en­di­ke­dir: Ta­enia sa­gi­na­ta (sı­ğırşe­ri­di), Ta­enia so­li­um (do­muz şe­ri­di), Hyme­no­le­pis na­na (cü­ce şe­rit).

Kontr.E.: Al­ben­da­zol ge­be­lik sü­re­sin­cekont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ba­zı has­ta­lar­da al­ben­da­zol alın­dık­tanson­ra baş dön­me­si, baş­ta ser­sem­lik, uyuk­la­ma gi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­le­ce­ğin­den,has­ta­lar araç ve­ya ma­ki­ne kul­lan­ma­ma­la­rı ko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Bu­lan­tı, kus­ma, ka­rın ağ­rı­sı,di­ya­re, ano­rek­si, kons­ti­pas­yon, baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, le­tar­ji.Sey­rek ola­rak, yük­sek doz­lar­da al­ben­da­zol alan­lar­da hi­per­sen­si­ti­vi­tere­ak­si­yo­nu (ateş, de­ri dö­kün­tü­sü ve­ya ka­şın­tı) ve nöt­ro­pe­ni bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Klorp­ro­ma­zin ve fen­ben­da­zol ay­nıen­zim­le me­ta­bo­li­ze ol­duk­la­rın­dan plaz­ma­da al­ben­da­zol sül­fok­sidkon­sant­ras­yon­la­rı­nın düş­me­si­ne ne­den ola­bi­lir­ler. Klo­ram­fe­ni­kol,erit­ro­mi­sin, hek­so­bar­bi­tal, na­li­dik­sik asit si­tok­rom P450 sis­te­mi­niin­hi­be et­tik­le­rin­den do­lay­lı ola­rak al­ben­da­zol sül­fok­sid ya­pı­mı­nıen­gel­le­ye­bi­lir. Dek­sa­me­ta­zon al­ben­da­zol sül­fok­sid ya­pı­mı­nı art­tı­rırve plaz­ma kon­sant­ras­yon­la­rı­nı yük­sel­te­bi­lir.

Doz Önerisi: Andazol Süspansiyon: Bü­yük­ler­de: As­ca­ri­asis,En­te­ro­bi­asis, Ancy­los­to­mi­asis ve Tric­hu­ri­asis te­da­vi­si için tek doz ola­rak bir ke­re­de alın­maküze­re 400 mg al­ben­da­zol (2 öl­çek; 2x10 mL=20 mL). Ta­eni­asis ve Strongy­lo­idi­asis te­da­vi­si için gün­de bir ke­re400 mg al­ben­da­zol (2 öl­çek; 2x10 mL=20 mL) 3 gün art ar­da alı­nır. Ço­cuk­lar­da: 2 ya­şın üs­tün­de­ki has­ta­lar­dabü­yük do­zu uy­gu­la­nır. 2 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Andazol FilmTablet: Gün­lük dozeriş­kin­ler­de ve 2 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­da, ne­ma­tod­la­rın ne­denol­du­ğu hel­men­ti­ya­zis­te 1x2 tab­let­tir. Kist hi­da­tik­te sa­bah ve ak­şamol­mak üze­re 2x2 tab­let (800 mg) 30 gün sü­rey­le ve­ya 2x5 mg/kg he­sa­bıy­lauy­gu­la­nır. Te­da­vi­ye 15 gün ara ver­dik­ten son­ra ge­re­kir­se bir kür da­hauy­gu­la­na­bi­lir. Ses­tod en­fek­si­yon­la­rın­da 3 gün bo­yun­ca 1x2 tab­letuy­gu­la­nır.

Andazol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki