TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

And­ro­cur Tab­let   Sche­ring

Sip­ro­te­ron ase­tat

Ambalaj: 50 mgx50 tab­let :100 mgx30 tablet.

End.:İno­pe­rabl pros­tat kar­si­no­mu, er­kek­te sek­sü­el de­vi­yas­yon­lar­dacin­sel im­puls­la­rın azal­tıl­ma­sı ve ka­dın­lar­da has­ta­lık de­re­ce­sin­deyüz ve vü­cut­ta kıl­lan­ma (ağır hir­su­tis­mus), and­ro­ge­ne­tik alo­pe­si,ağır ak­ne ve se­bo­rey­le bir­lik­te sa­de­ce ame­no­re­li ka­dın­lar­da ve­yaile­ri de­re­ce­de sik­lus dü­zen­siz­lik­le­rin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Te­da­vi­den ön­cebir ge­be­liğin ol­ma­dığı ke­sin ola­rak sap­tan­ma­lı­dır. Ka­ra­ciğer has­ta­lık­la­rı;Du­bin-John­son ve Ro­tor send­rom­la­rı; ge­çi­ril­miş ve­ya mev­cut ka­ra­ciğertü­mör­le­ri (pros­tat kar­si­no­mu te­da­vi­sin­de, me­tas­taz­la­ra bağ­lıdeğil­se); eri­ti­ci has­ta­lık­lar (pros­tat kar­si­no­mu dı­şın­da); ge­çi­ril­mişve­ya mev­cut trom­bo­em­bo­lik pro­ses­ler; da­mar deği­şik­lik­le­riy­le bir­lik­teağır di­ya­bet, orak hüc­re­li ane­mi, ağır kro­nik dep­res­yon du­rum­la­rın­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: İş­le­ri zi­hin­sel yük­sek kon­sant­ras­yo­n ge­rek­ti­renhas­ta­la­ra, sip­ro­te­ro­nun kon­sant­ras­yon ve iş­gü­cü­nü et­ki­le­ye­ceğive yor­gun­luğa ne­den ola­cağı bil­di­ril­me­li­dir. Pu­ber­te dö­ne­mi­nin ta­mam­lan­ma­sın­danön­ce uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. An­ti­di­ya­be­tik ilaç­la­ra ve in­sü­li­ne ge­rek­sin­mete­da­vi al­tın­da deği­şe­bi­lir.

Yan E.:Sip­ro­te­ron te­da­vi­si al­tın­da er­keğin döl­le­me gü­cügi­de­rek aza­lır. Te­da­vi­nin ke­sil­me­sin­den son­ra bir­kaç ay içe­ri­sin­debu güç ye­ni­den olu­şur. Ba­zan ji­ne­ko­mas­ti ve kıs­men de me­me baş­la­rın­daağ­rı­lı du­yar­lığa ne­den ol­mak­ta­dır. Te­da­vi al­tın­da, yor­gun­luk, iş­gü­cün­deazal­ma, ba­zan ge­çi­ci bir hu­zur­suz­luk ve dep­re­sif du­rum­lar gö­rü­le­bi­lir.Vü­cut ağır­lığın­da deği­şik­lik­ler müm­kün­dür.

Doz Önerisi: Er­kek­ler­de: İno­pe­rablpros­tat kar­si­no­mun­da or­şi­ek­to­mi­den son­ra, sür­re­nal kor­tek­si kay­nak­lıand­ro­jen et­ki­le­re kar­şı gün­de 1-2 kez 100 mg; Or­şi­ek­to­mi ya­pıl­ma­mışol­gu­lar­da gün­de 2-3 kez 100 mg, ye­mek­ler­den son­ra bir mik­tar sı­vıy­lave­ril­me­li­dir. İyi­leş­me ve­ya re­mis­yon­dan son­ra te­da­vi­ye son ve­ril­me­me­live­ya doz azal­tıl­ma­ma­lı­dır. LH-RH ago­nist­le­riy­le te­da­vi­de baş­lan­gıç­tayük­se­len an­dro­jen dü­zey­le­ri­ne kar­şı baş­lan­gıç­ta 5-7 gün sü­rey­legün­de 2 kez 100 mg And­ro­cur tek ba­şı­na, da­ha son­ra 3-4 haf­ta sü­rey­le gün­de 2kez 100 mg LH-RH ago­nist­le­riy­le bir­lik­te ve­ri­lir. LH-RH ago­nis­ti te­da­vi­sin­desür­re­nal kor­tek­si an­dro­jen­le­ri­nin et­ki­si­ne kar­şı gün­de 1-2 kez100 mg ve­ri­lir. Er­kek­te sek­sü­el de­vi­yas­yon­lar­da cin­sel im­puls­la­rıazalt­mak ama­cıy­la ge­nel­lik­le baş­lan­gıç do­zu gün­de 2x50 mg’dir. Do­zungün­de 2x100 mg ve hat­ta 3x100 mg’ye yük­sel­til­me­si ge­rek­li ola­bi­lir.Te­ra­pö­tik et­ki sağ­la­nın­ca, bu­nun müm­kün ol­duğu ka­dar dü­şük doz­lar­lasür­dü­rül­me­si de­nen­me­li­dir. Sık­lık­la gün­de 2 kez 25 mg ye­ter­li ola­bi­lir.Sü­rek do­zu­na ge­çil­me­de ve­ya te­da­vi­nin ke­sil­me­sin­de bir­den­bi­redeğil, doz ya­vaş ya­vaş azal­tıl­ma­lı­dır. Her bir­kaç haf­ta­da bir gün­lükdo­zun 50 mg, da­ha iyi­si 25 mg azal­tıl­ma­sı ye­rin­de olur. Ka­dın­lar­da: Yüz ve vü­cut­ta kıl­lan­ma, alo­pe­si,ağı­r ak­ne ve se­bo­rey­le bir­lik­te te­da­vi­ye sik­lu­sun 1. gü­nü baş­la­nır.Sik­lu­sun 1.-10. gün­le­rin­de (10 gün), gün­de 100 mg And­ro­cur, ye­mek­ler­den son­ra bir mik­tarsı­vıy­la yu­tu­lur. Bu­na ek ola­rak sik­lu­su sta­bi­li­ze et­mek ve kon­sep­si­yon­danko­run­mak ama­cıy­la sik­lu­sun 1.-21. gün­le­rin­de (21 gün) gün­de 1 dra­je Di­ane-35 ve­ri­lir. Tab­let­ler, gü­nün hepay­nı sa­atin­de alın­ma­lı­dır. Alın­ma­sı ge­re­ken za­man­dan 12 sa­at­tenfaz­la bir sü­re geç­miş­se, kont­ra­sep­tif gü­ven­lik tam ol­ma­ya­bi­lir. Bu­narağ­men unu­tu­lan tab­let at­la­na­rak, dü­zen­li uy­gu­la­ma­ya de­vam edil­me­li­dir.Böy­le­ce za­man­sız bir ka­na­ma ön­len­miş olur. 21 gün­lük te­da­vi­den son­ra,tam 7 gün­lük bir ara ve­ri­lir. Has­ta­lık tab­lo­su­nun dü­zel­me­sin­den son­ra,doz­lar gün­de 50 ve­ya 25 mg’ye dü­şü­rü­le­bi­lir. Ba­zan sa­de­ce Di­ane-35 uy­gu­la­ma­sı da ye­ter­li ola­bi­lir.Me­no­poz son­ra­sın­da ya da ute­rus­la­rı çı­ka­rıl­mış ka­dın­lar sa­de­ce And­ro­cur uy­gu­la­ya­bi­lir­ler. Has­ta­lığınde­re­ce­si­ne gö­re do­zaj, bu ka­dın­lar­da 21 gün sü­rey­le gün­de 50 ve­ya25 mg’dir. 7 gün­lük ara­dan son­ra te­da­vi­ye de­vam edi­lir. Her iki cins ço­cuk­lar­da: Or­ga­nik ne­den­li ol­ma­yan er­kensek­sü­el ol­gun­laş­ma­da ço­cuğun bo­yu ve ağı­r­lığın­dan he­sap edi­len vü­cutyü­ze­yi­ne ve has­ta­lığın de­re­ce­si­ne gö­re dü­zen­le­nir. Ge­nel­lik­legün­de 2x25-50 mg ile 3x50 mg ara­sın­da­dır (50-150 mg/m2/gün). Te­da­vi do­zunya­vaş ya­vaş azal­tıl­ma­sıy­la son­lan­dı­rıl­ma­lı­dır.

Androcur adlı ilacın fiyatı için tıklayın



<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki