TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

An­gi­o­del Am­pul   Or­ga­non

Ben­sik­la­nhid­ro­jen fu­ma­rat

Ambalaj: 50 mg/5 mLx5 am­pul.

An­gi­o­del FilmTab­let

Ben­sik­la­nhid­ro­jen fu­ma­rat

Ambalaj: 100 mgx50 tab­let­.

End.:Do­la­şım dü­zen­le­yi­ci­si ola­rakkul­la­nı­lır. Se­reb­ral ve pe­ri­fe­rik do­la­şım bo­zuk­luk­la­rı, se­reb­raldo­la­şım azal­ma­sıy­la bir­lik­te gö­rü­len has­ta­lık­lar: Baş dön­me­si,baş ağ­rı­la­rı, ku­lak çın­la­ma­sı, uy­ku bo­zuk­luk­la­rı, ru­hi bo­zuk­luk­lar,kon­sant­ras­yon ku­su­ru, unut­kan­lık ve zi­hin­sel ça­lış­ma bo­zuk­luk­la­rıgös­te­ren se­reb­ral vas­kü­ler skle­roz. Ba­cak­lar­da ar­te­ri­osk­le­roz so­nu­cuolu­şan do­la­şım bo­zuk­luk­la­rı: Tek ta­raf­lı üşü­me, bal­dır­lar­da ge­cedu­yu­lan kramp­lar, pa­res­te­zi, in­ter­mi­tan klo­di­kas­yon, is­ti­ra­hatsı­ra­sın­da ge­len ağ­rı ve tro­fik bo­zuk­luk­lar­la bir­lik­te gö­rü­len ba­cak­la­rınar­te­ri­osk­le­roz so­nu­cu olu­şan do­la­şım bo­zuk­luk­la­rı. Di­ya­be­tikan­ji­yo­pa­ti­ler, ul­cus cru­ris, Ray­na­ud has­ta­lı­ğı ve ak­ro­si­ya­nozgi­bi fonk­si­yo­nel do­la­şım bo­zuk­luk­la­rın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ağır ka­ra­ci­ğer, böb­rek ve de­kom­pan­sekalp yet­mez­li­ği; mi­yo­kard en­fark­tü­sü ve apop­lek­si­nin akut dev­re­le­riy­le(ilk 3 gün) AV blok­ta kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Se­reb­ral nö­bet­le­re yakın olan­lar-özel­lik­le ila­cı yük­sek doz­da alan­lar- dik­kat­le iz­len­me­li­dir. Pros­tathi­pert­ro­fi­si­ne bağ­lı ar­tık id­rar ya­pı­mı olan has­ta­lar­da dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­lik var­lı­ğı ve­ya şüp­he­sin­de el­de edi­le­cekya­rar­lar, fe­tü­se ola­sı risk­ler gö­z ö­nün­de tu­tu­la­rak de­ğer­len­di­ril­me­li­dir.

Yan E.: Sey­rek ola­rak mi­de­de dol­gun­lukhis­si, gast­rik ağ­rı, bu­lan­tı ve kus­ma gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal et­ki­lergö­rü­le­bi­lir. Aşı­rı ki­lo az­lı­ğı olan ol­gu­lar­da yan et­ki­le­re da­hasık rasla­na­bi­lir.

Etkileş.:An­ti­hi­per­tan­sif­ler, nit­rat­larve di­ğer va­zo­di­la­tör­ler­le, özel­lik­le a-blo­ker­ler­le si­ner­jik et­ki­liolup, ak­ti­vi­te­le­ri­ni kuv­vet­len­di­re­bi­lir. Tri­sik­lik psi­kot­ropilaç­la­rın et­ki­si­ni kuv­vet­len­di­rir.

Doz Önerisi: Angiodel Ampul: Gün­de 1 ya da 2 am­pul, IV ve­ya intraarteryel yol­danuy­gu­la­nır. Acil du­rum­lar­da, gün­de 3-4 am­pul ya­pı­lır. İd­rar re­tan­si­yo­nu­naeği­lim­li pros­tat hi­pert­ro­fi­si ol­gu­la­rın­da pa­ren­te­ral uy­gu­la­maaza­mi dik­kat ge­rek­ti­rir. Angiodel Film Tablet: Gün­de 3 kez 1 film tab­let, cid­diol­gu­lar­da gün­de 4 kez 1 tab­let ve­ri­lir.

Angiodel adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki