TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ank­sen Kap­sül    Sa­no­vel

Klo­ra­ze­pat di­po­tas­yum

Ambalaj: 5 mgx30 kap­sül :: 10 mgx30kap­sül.

Eşdeğeri: TranxileneKapsül: 5 mgx30 kap­sül; 10 mgx30kapsül (Sanofi-Aventis).

End.:Re­ak­tif ank­si­ye­te, özel­lik­le ank­si­ye­te ile be­ra­berolan adap­tas­yon bo­zuk­luk­la­rı ve postt­rav­ma­tik ank­si­ye­te; nev­roz­lar­da(özel­lik­le his­te­ri, hi­po­kond­ri, fo­bi) gö­rü­len ank­si­ye­te­nin ek te­da­vi­si;cid­di ve­ya ağ­rı­lı so­ma­tik has­ta­lık­lar ile be­ra­ber olan ank­si­ye­te;ge­nel ank­si­ye­te ve ank­si­ye­te­ye bağ­lı uy­ku­suz­luk; ank­si­ye­te atak­la­rı;de­li­ri­um tre­men­sin ön­len­me­si ve te­da­vi­si ve al­kol ke­sil­me send­ro­mun­daen­di­ke­dir. Pa­nikhas­ta­lık­la­rı bir en­di­kas­yon oluş­tur­maz.

Kontr.E.: Bi­li­nen ben­zo­di­ya­ze­pin al­ler­ji­si, de­kom­pan­seso­lu­num yet­mez­liği, akut dar açı­lı glo­kom, Mi­yas­te­nia gra­vis, cid­dika­ra­ciğer yet­mez­liği ve uy­ku ap­ne­si.

Uyar.: Ben­zo­di­ya­ze­pin­ler fi­zik­sel ve psi­şik ilaç bağım­lı­lığı­nayol aça­bi­lir. Te­da­vi sü­re­si ola­rak 4-12 haf­ta aşıl­ma­ma­lı­dır ve te­da­vi­ningün­lük doz azal­tı­la­rak son­lan­dı­rı­la­cağı (bir­kaç gün­den bir-iki haf­ta­yadeği­şen sü­re için­de) ko­nu­sun­da has­ta­yı uyar­mak ya­rar­lı ola­bi­lir.Uzun sü­re­li kul­la­nım so­nu­cun­da to­le­rans ge­li­şe­bi­lir. Özel­lik­leben­zo­di­ya­ze­pin yat­ma­dan ön­ce alı­nı­yor­sa ve uy­ku sü­re­si kı­sa ise(bir dış fak­tör et­ki­si ile er­ken uyan­ma), an­te­rog­rad am­ne­zi gö­rü­le­bi­lir.Ge­be­liğin ilk üç ayın­da bu grup ilaç­la­rın re­çe­te edil­me­sin­den sa­kı­nıl­ma­sıuy­gun­dur. Ge­be­liğin son üç ayın­da, ye­ni­doğan­da so­lu­num dist­re­si vene­ona­tal hi­po­to­ni gö­rü­le­bi­le­ceği için yük­sek doz­lar re­çe­te edil­me­me­li­dir.Eğer ve­ril­miş­se, be­bek bir­kaç gün­lük ve­ya bir­kaç haf­ta­lık iken ke­sil­mesend­ro­mu gö­rü­le­bi­lir. Ben­zo­di­ya­ze­pin te­da­vi­si bo­yun­ca em­zir­meöne­ril­mez. Klo­ra­ze­pat kul­la­nı­mı­na bağ­lı olan uyuk­la­ma ris­ki, özel­lik­leta­şıt sü­rü­cü­le­ri ve ma­ki­ne ope­ra­tör­le­ri için dik­kat ge­rek­ti­rir.

Yan E.: An­te­rog­rad am­ne­zi, ser­sem­lik, as­te­ni, uyuk­­la­ma(özel­lik­le yaş­lı­lar­da), bra­dip­si­şi, kas to­nu­sun­da azal­ma, ba­zı has­ta­lar­da(özel­lik­le ço­cuk­lar ve yaş­lı­lar) pa­ra­dok­sal re­ak­si­yon­lar gö­rü­le­bi­lir:İr­ri­ta­bi­li­te, ag­res­yon, ek­si­tas­yon, kon­füz­yon, hal­lü­si­nas­yon­lar,ma­kü­lo­pa­pü­ler ve ka­şın­tı­lı de­ri dö­kün­tü­le­ri, te­da­vi uy­gu­lan­ma­sıön­ce­sin­de­ki ank­si­ye­te­nin alev­len­me­siy­le ken­di­ni gös­te­ren “re­bo­undsend­ro­mu” olu­şa­bi­lir.

Etkileş.: Nö­ro­mus­kü­ler kav­şak blo­ker­le­ri ile (kü­rar ben­ze­riilaç­lar, kas gev­şe­ti­ci­ler) si­ner­jik etki gö­rü­lür. Al­kol içe­ren içe­cek­le­rinve ilaç­la­rın alı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Dik­kat ve uya­nık­lık­ta­kiazal­ma ta­şıt sü­rü­cü­le­ri ve ma­ki­ne ope­­ra­tör­le­ri için teh­li­ke­liola­bi­lir. Mor­fin tü­rev­le­ri (anal­je­zik, an­ti­tüs­sif), bar­bi­tü­rat­lar,ba­zı an­ti­dep­re­san­lar, H1 re­sep­tör blo­ker­le­ri, ben­zo­di­ya­ze­pindı­şın­da­ki tran­ki­li­zan­lar, nö­ro­lep­tik­ler, klo­ni­din ve ben­ze­ri mad­de­lerleetkileşir. Si­sap­rid ile etkileşir. Ben­zo­di­ya­ze­pin­ler­le klo­za­pi­ninkom­bi­ne kul­la­nı­mı, so­lu­num ve/ve­ya kalp dur­ma­sıy­la sey­re­den kol­lapsris­ki­ni ar­tı­rır.

Doz Önerisi: Gün­lük doz 10-40 mg ara­sın­da­dır.Bu doz 3 eşit kı­sım­da uy­gu­la­nır. Aşı­rı ank­si­ye­te du­ru­mun­da ge­ce ya­tar­kentek doz ha­lin­de 15 mg uy­gu­la­nır. Yaş­lı ve bit­kin has­ta­lar­da ya­rımdoz kul­la­nı­lır.

Anksen adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki