TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ant­rex Tab­letAta­farm

Kal­si­yumfo­li­nat

Ambalaj: 15mgx100 tablet.

End.:Me­tot­rek­sat gi­bi fo­lik asit an­ta­go­nist­le­riy­leya­pı­lan si­to­tok­sik ke­mo­te­ra­pi­nin ar­dın­dan an­ti­dot ola­rak kul­la­nı­lır.Ay­rı­ca, fo­lat ek­sik­li­ği­ne bağ­lı me­ga­lob­las­tik ane­mi­le­rin te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.: B12 vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ğine­de­niy­le olu­şan per­nis­yöz ane­mi ya da di­ğer me­ga­lob­las­tik ane­mi­le­rinte­da­vi­sin­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Yük­sek doz me­tot­rek­sat te­da­vi­siy­lebir­lik­te fo­li­nik asit uy­gu­la­ma­sı, an­ti­tü­mör ke­mo­te­ra­pi ko­nu­sun­dade­ne­yim­li uz­man he­kim­ler­ce ya­pıl­ma­lı­dır. Ke­sin ge­rek­me­dik­çe ge­be­ler­dekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. An­ne sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir.Em­zi­ren an­ne­ler­de ke­sin ge­rek­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: En­der ola­rak aler­jik re­ak­si­yon­lar(ür­ti­ker, pru­ri­tus, de­ri­de kı­za­rık­lık­lar vb.) or­ta­ya çı­ka­bi­lir.

Etkileş.: Fo­li­nik asit kli­nik tok­si­si­te­yi azalt­mak ya da ko­ru­makama­cıy­la fo­lik asit an­ta­go­nist­le­riy­le ay­nı za­man­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır(me­tot­rek­sa­tın aşı­rı do­zun­dan kuş­ku­la­nıl­dı­ğı du­rum­lar ha­riç). Fo­likasi­din yük­sek mik­tar­la­rı fe­no­bar­bi­tal, fe­ni­to­in ve pri­mi­don gi­bian­ti­epi­lep­tik­le­rin et­ki­le­ri­ni azal­ta­bi­lir ve özel­lik­le ço­cuk­lar­daepi­lep­si nö­bet­le­ri­nin sık­lı­ğı­nı ar­tı­ra­bi­lir. Fo­li­nik asit flo­ro­ura­si­lintok­si­si­te­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Yaş­lı has­ta­lar­da bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da budu­rum da­ha da önem ka­za­nır.

Doz Önerisi: Fo­li­nik asit, an­ti­fo­lat uy­gu­la­ma­sın­dan son­ra24 asat için­de uy­gu­lan­ma­lı­dır. Me­tot­rek­sat an­ti­do­tu ola­rak oral ve­yapa­ren­te­ral yol­dan ve­ri­len 10 mg/m2’den son­ra 72 sa­at sü­rey­le6 sa­at­te bir ve­ri­len oral ­ve­ya pa­ren­te­ral 10 mg/m2 doz­dave­ri­lir. Tri­me­top­rim ve­ya pri­me­ta­min gi­bi me­me­li di­hid­ro­fo­latre­dük­ta­zı­nın he­ma­to­lo­jik tok­si­si­te­si­ne kar­şı koy­mak için ba­zıaraş­tı­rı­cı­lar ta­ra­fın­dan öne­ri­len gün­lük fo­li­nik asit do­zu da­hadü­şük­tür ve gün­de 5-10 mg dü­ze­yin­de­dir.

Antrex adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki