TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Apraljin Film Tablet   Deva

Naproksen sodyum

Ambalaj: 275 mgx10 ve 20 tablet :: 550mgx10 ve 20 tablet.

Eşdeğeri: A-Nox Fort Tab­let:550 mgx10 ve 20 tablet (Aroma); Ap­ra­naxTab­let: 275 mgx10 ve 20 tab­let,Fort tab­let 550 mgx10 ve 20 tablet (Abdiİbrahim); Ap­rolTab­let: 275 mgx10 ve 20 tab­let,Fort tab­let 550 mgx10 ve 20 tablet (Bi­lim); Ap­romed Film Tab­let: 275 mgx20 tablet (Koçak); Ap­ro­well Tab­let:275 mgx10 ve 20 tab­let, Fort tab­let 550 mgx10 ve20 tablet (aris); Ka­pnax Tab­let: 275 mgx10 ve 20 tab­let, Fort tab­let 550 mgx10 ve 20tablet (İlsan); Ka­rok­sen Tab­let:275 mgx10 ve 20 tab­let, Fort tab­let 550 mgx10 ve20 tablet (Mü­nir Şa­hin); Nap­ra­dol Fort Film Tab­let:550 mgx10 ve 20 tablet (Ab­far); Nap­ren-STab­let: 275 mgx10 ve 20 tab­let,Fort Tab­let 550 mgx10 ve 20 tablet (İl­san); Op­raks Film Tab­let:275 mgx10 ve 20 tab­let, Fort tab­let 550 mgx10 ve20 tablet (Top­rak); Relokap Film Tab­let:275 mgx20 tablet, Fort tablet 550 mgx10 ve 20tablet (Yeni İlaç); Synax Film Tab­let:275 mgx10 ve 20 tab­let, Fort tab­let 550 mgx10 ve20 tablet (Bi­ofar­ma); SyndolFilm Tab­let: 275 mgx10ve 20 tablet, Fort tablet 550 mgx10 ve 20 tablet (Hüsnü Arsan).

End.:Mig­ren pro­fi­lak­si­si ve akut mig­ren kri­zi te­da­vi­si,nev­ral­ji, si­ya­tal­ji, mi­yal­ji; dis­me­no­re ve ra­him içi araç uy­gu­la­ma­sın­da,ute­rus re­lak­sas­yo­nu ve anal­je­zi sağ­la­mak ama­cıy­la; ağ­rı­­lı den­talprob­lem­ler, diş çe­ki­mi son­ra­sı gö­rü­len ağ­rı­lar­da anal­je­zik ve an­ti­enf­la­ma­tu­varola­rak; bur­kul­ma, ge­ril­me gi­bi spor ka­za­la­rı ve pos­t­o­pe­ra­tif ağ­rı­lar­da;bur­sit, ten­di­nit, si­no­vit, te­no­si­no­vit, lum­ba­go; enfeksiyözhastalıklarda spe­si­fik te­da­vi­ye ila­ve ola­rak anal­je­zik, an­ti­enf­la­ma­tu­varve an­ti­pi­re­tik amaç­la; ro­ma­to­id art­rit, os­te­oart­rit, an­ki­lo­zanspon­di­lit ve gut te­da­vi­sin­de endikedir.

Kontr.E.:Nap­ro­ksen sod­yu­ma du­yar­lı ki­şi­ler­de ve ak­tif mi­deve­ya du­o­de­num ül­se­ri bu­lu­nan­lar­da, ül­se­ras­yo­na ve ka­na­ma­ya eği­li­miolan­lar­da, ase­til­sa­li­si­lik asit ve/ve­ya di­ğer nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var­lar­danher­han­gi bi­ri­ne kar­şı as­tım, ri­nit ya da ür­ti­ker gi­bi re­ak­si­yongös­te­ren­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Mi­de-ba­ğır­sak ka­na­ma­sı­na veül­se­ras­yo­nu­na ne­den ola­bi­lir. Böb­rek fonk­si­yon­la­rı ile­ri de­re­ce­debo­zuk olan­lar­da nap­rok­sen sod­yum çok dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lıdır. Kalpyet­mez­li­ği bu­lu­nan has­ta­lar ya­kın­dan iz­len­me­li, ge­re­kir­se dozayar­la­ma­sı ya­pıl­ma­lı­dır. 16 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.An­cak ju­ve­nil art­rit­te, 5 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­da 10 mg/kg/gün doz­da12 sa­at aray­la kul­la­nı­la­bi­lir. Ge­be­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı, ge­be­li­ğinson dö­nem­le­rin­de ke­sin­lik­le kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Bu­lan­tı, ha­fif pe­ri­fe­ral ödem, ku­lak çın­la­ma­sı,baş dön­me­si gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Hi­dan­to­in, sül­fo­na­mid­ler, sül­fo­ni­lü­re, fu­ro­se­mid,b-blo­ker­ler, lit­yum tuz­la­rının et­ki­le­ri­nigüç­len­di­re­bi­lir. Oral an­ti­ko­agü­lan­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­dadoz ayar­la­ma­sı ge­re­ke­bi­lir. Pro­be­ne­sid ile bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da,plaz­ma kon­sant­ras­yo­nu ve ya­rı­lan­ma öm­rü ar­tar. Me­tot­rek­sat ile bir­lik­tekul­la­nıl­ma­sı ge­rek­tiği­nde çok dik­kat­li dav­ra­nıl­ma­lı­dır; me­tot­rek­sa­tıntü­bü­ler sek­res­yo­nu­nu azalt­tı­ğın­dan tok­si­si­te­si ar­ta­bi­lir.

Doz Önerisi:Migren profilaksisinde: Günde 2 kez 550 mg alınır. 4-6 haftaiçinde düzelme görülmezse tedavi kesilir. Akut migren krizi tedavisinde: Krizinilk belirtisinde 825 mg verilir. Gereğinde ilk dozdan en az yarım saat sonraaynı gün içinde 275-550 mg daha verilebilir. Uterusda relaksasyon veanaljezi sağlamak amacı ile: Başlangıçta 550 mg daha sonra 6-8 saat ara ile 275 mgverilebilir. Post-operatif ağrılarda, ağrılı diş problemlerinde vediğer ağrılarda analjezik, antienflamatuar ve antipiretik amaçla: Başlangıçta 550 mg verilmeli, dahasonra tedavi 6-8 saat ara ile 275 mg verilerek sürdürülmelidir. Akut Gutta: Tedaviye 825 mg verilerek başlanır. 8saat sonra 550 mg daha verilir. Daha sonraki günlerde kriz geçene kadar 8saatte bir 275 mg ile tedavi sürdürülür. Yetişkin romatoid artrit,osteoartrit ve ankilozan spondilitte: Başlangıç Tedavisi: Tedaviye 12 saat ara ile 550-1100 mgverilerek başlanır. Şiddetli gece ağrısı ve/veya sabah sertliği olanlarda;hastanın yüksek dozda kullandığı diğer bir antiromatizmal kesilerek yerine Apraljin verilecek şahıslarda ve ağrının enönde gelen belirti olduğu osteoartritte tedaviye günde 825-1100 mg ilebaşlanmalı ve bu uygulama birkaç hafta sürdürülmelidir. Sürek Tedavisi:Hastanın sabah ve akşam alacağı dozlar, şikayetlerine göre düzenlenir (Örneğingece ağrısı, sabah sertliği). Sabah veya akşam 550-1100 mg tek doz şeklinde deverilebilir. Günlük doz 1375 mg'yi aşmamalıdır. Düşük dozları çok iyi tolereeden ve gastrointestinal rahatsızlığı olmayan kişilerde günlük doz çok kısasüreli olarak 1650 mg'ye kadar arttırılabilir, ancak bu gibi yüksek dozlardagastrointestinal kanama riskinin arttırdığı göz önünde tutulmalıdır. Juvenil Artritte Kullanım: 5 yaşın üzerindeki çocuklarda günlükdoz 10 mg/kg'dir. Bu doz iki eşit kısma bölünerek 12 saat ara ile verilebilir.

Apraljin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki