TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Temmuz 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Aprazol Mik­ro­pel­letKap­sül   Hüs­nü Ar­san

Lan­sop­ra­zol

Ambalaj: 30 mgx14 kap­sül.

Eşdeğeri: De­gast­rol Mik­ro­pel­let Kap­sül:30 mgx14 kap­sül (De­va); Helicol Mik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx14 kapsül(Eczacıbaşı);  Lan­sazol Mik­ro­pel­let Kap­sül:30 mgx14 kap­sül­ (İlsan); Lan­sor Mik­ro­pel­let Kap­sül:30 mgx14 kapsül (Sa­no­vel); Lanzedin Kapsül:30 mgx14 kapsül (Biofarma); Ogast­ro Mik­ro­pel­let Kap­sül:30 mgx14 kapsül (Ab­bott);OpagisMik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx14kap­sül (Mustafa Nevzat); Vogast Enterik Mik­ro­pel­letKap­sül: 30 mgx14 kapsül (Fako); Zop­rol Mik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx14 kapsül (Top­rak).

End.:Du­ode­nal ül­ser, gast­rik ül­ser, ref­lü özo­fa­ji­tinkı­sa sü­re­li te­da­vi­sinde, Zol­lin­ger-El­li­son send­ro­mu da­hil pa­to­lo­jikhi­per­sek­res­yo­nun uzun sü­re­li te­da­vi­sin­de ve Helicobacter pylorienfeksiyonu ile seyreden duodenal ülser tedavisinde en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Lan­sop­ra­zo­le kar­şı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Et­ki ve em­ni­ye­ti be­lir­len­me­di­ğin­denge­be­ler­de, em­zi­ren­ler­de ve 18 ya­şın al­tın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.He­pa­tik yet­mez­liği olanlarda doz 30 mg’yi aş­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: En çok rasla­nan advers et­ki­ler di­ya­re, baş ağ­rı­sı,baş dön­me­si, bu­lan­tı ve kons­ti­pas­yon­dur. Ab­do­mi­nal ağ­rı, baş ağ­rı­sı,flu send­ro­mu, ağ­rı, sırt ağ­rı­sı, gö­ğüs ağ­rı­sı ve en­fek­si­yon, di­ya­re,gast­ro­in­tes­ti­nal ano­ma­li (po­lip), kus­ma, diş bozukluğu, bu­lan­tı,gast­ro­en­te­ri­tis, rek­tal bo­zuk­luk, art­ral­ji gö­rül­müş­tür. Ana­fi­lak­sida­hil kı­za­rık­lık, prü­rit ve aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı ra­poredil­miş­tir.

Etkileş.: Te­ofi­lin­le bir­lik­te kul­la­nı­mı te­ofi­lin dozundaayar­la­ma gerektirebilir. Suk­ral­fat­tan en az ya­rım sa­at ön­ce kul­la­nıl­ma­lı­dır.Ke­to­ko­na­zol, am­pi­si­lin es­ter­le­ri, de­mir tuz­la­rı, di­gok­sin gi­biilaç­la­rın emi­li­mi­ni et­ki­le­ye­bi­lir.

Doz Önerisi: Du­ode­num ül­se­rin­de gün­de tek doz 1 kap­sül, ye­mek­ler­denön­ce uy­gu­lan­ma­lı­dır, te­da­vi sü­re­si 4 haf­ta­dır. Gast­rik ül­ser­degün­de 1 kez 30 mg kul­la­nı­lır, te­da­vi sü­re­si 4 haf­ta­dır, ge­re­kir­sete­da­vi­ye 2-4 haf­ta da­ha de­vam edi­lir. Ref­lü özo­fa­jit­te (eroz­yon veül­se­ras­yon var­lı­ğı­nın en­dos­ko­pik tes­pi­ti ha­lin­de) gün­de 1 kez 30mg do­zun­da kul­la­nı­lır, te­da­vi sü­re­si 4-8 haf­ta­dır, ge­rek­ti­ğin­de8 haf­ta­lık ek bir te­da­vi uy­gu­la­na­bi­lir. Nüks ile ge­len ero­zif özo­fa­jit­lihas­ta­lar­da 8 haf­ta­lık ek bir te­da­vi da­ha dü­şü­nül­me­li­dir. Zol­lin­ger-El­li­sonsend­ro­mu gi­bi hi­per­sek­res­yon du­rum­la­rın­da baş­lan­gıç do­zu tek se­fer­de60 mg’dir, ge­rek­ti­ğin­de gün­lük doz 120-180 mg’ye ar­tı­rı­la­bi­lir, 90mg’nin üze­ri gün­lük doz­lar iki­ye bö­lü­ne­rek uy­gu­lan­ma­lı­dır. Du­ode­nalül­ser­le il­gi­li H. pylo­ri era­di­kas­yo­nun­da, üç­lü te­da­vi re­ji­mi: Ye­mek­ler­denön­ce alın­mak üze­re 30 mg lan­sop­ra­zol gün­de 2 kez, aç ve­ya tok 500 mgkla­rit­ro­mi­sin gün­de 2 kez, aç ve­ya tok 1 g amok­si­si­lin gün­de 2 kez,14 gün sü­rey­le uy­gu­la­nır; iki­li te­da­vi re­ji­mi: Ye­mek­ler­den ön­cealın­mak üze­re 30 mg lan­sop­ra­zol gün­de 2 kez, aç ve­ya tok 500 mg kla­rit­ro­mi­sin8 sa­at aray­la gün­de 3 kez, 14 gün sü­rey­le uy­gu­la­nır. Ül­se­rin iyi­leş­me­si­nita­mam­la­mak için lan­sop­ra­zol te­da­vi­si 4 haf­ta­ya uza­tı­la­bi­lir.

Aprazol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki