TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Are­dia Fla­konNo­var­tis Phar­ma

Pa­mid­ro­natdi­sod­yum

Ambalaj: 15 mgx4 fla­kon ve 5 mLx4 çö­zü­cü am­pul : 30 mgx3fla­kon ve 10 mLx3 çö­zü­cü am­pul : 90 mgx1 fla­kon ve 10 mLx1 çö­zü­cüampul.

End.:Art­mış os­te­ok­last ak­ti­vi­te­siy­le iliş­ki­li du­rum­la­rınte­da­vi­sin­de; yay­gın li­tik ke­mik me­tas­taz­la­rı ve mul­tipl mi­ye­lom,tü­mö­re bağ­lı hi­per­kal­se­mi ve ke­mi­ğin pa­get has­ta­lı­ğın­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Pa­mid­ro­nat ve di­ğer bi­fos­fo­nat­la­ra bi­li­nen aşı­rıdu­yar­lık du­ru­mun­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pa­mid­ro­nat di­ğer bi­fos­fo­nat­lar­labir­lik­te ve­ril­me­me­li­dir. Pa­mid­ro­nat ile te­da­vi­ye baş­la­ma­nın ar­dın­danse­rum elekt­ro­lit­le­ri, kal­si­yum ve fos­fat iz­len­me­li­dir. Kal­si­yumve­ya D vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ği ris­ki ta­şı­yan, ke­mi­ğin pa­get has­ta­lı­ğıolan has­ta­lar­da, hi­po­kal­se­mi ris­ki­ni en aza in­dir­mek için oral ola­rakkal­si­yum pre­pa­rat­la­rı ve D vi­ta­mi­ni ve­ril­me­li­dir. Ya­şa­mı teh­diteden hi­per­kal­se­mi du­rum­la­rı dı­şın­da, ge­be­lik sı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Pa­mid­ro­nat ile te­da­vi edi­len an­ne­ler, be­bek­le­ri­ni süt­le­riy­le bes­le­me­me­li­dir.Has­ta­lar, en­der du­rum­lar­da pa­mid­ro­nat uy­gu­lan­ma­sı­nın ar­dın­danuyuk­la­ma ve/ve­ya ser­sem­lik ola­sı­lı­ğı­na kar­şı uya­rıl­ma­lı­dır. Bu du­rum­da,araç sür­me­me­li, teh­li­ke­li ola­bi­le­cek ma­ki­ne­le­ri kul­lan­ma­ma­lıve­ya uya­nık­lık­ta­ki azal­ma ne­de­niy­le teh­li­ke­li ola­bi­le­cek di­ğerak­ti­vi­te­le­ri yap­ma­ma­lı­dır­lar.

Yan E.: En sık rasla­nan yan et­ki­ler, uy­gu­la­ma­nın ilk 48 sa­atin­degö­rü­len ateş (vü­cut sı­cak­lı­ğın­da 1-2 °C ar­tış) ve asemp­to­ma­tik hi­po­kal­se­mi­dir.Ateş ge­nel­lik­leken­di­li­ğin­den dü­şer ve te­da­vi ge­rek­tir­mez. Semp­to­ma­tik hi­po­kal­se­mina­dir­dir. Ke­yif­siz­lik, tit­re­me, bit­kin­lik ve yüz­de kı­za­rık­lı­ğıneş­lik et­ti­ği inf­lu­en­za ben­ze­ri be­lir­ti­ler, uy­gu­la­ma ye­rin­de re­ak­si­yon­lar(ağ­rı, kır­mı­zı­lık, şiş­me, sert­lik, fi­le­bit, trom­bo­fi­le­bit), ge­çi­cike­mik ağ­rı­sı, ek­lem ağ­rı­sı, kas ağ­rı­sı, yay­gın ağ­rı, bu­lan­tı, kus­ma,baş ağ­rı­sı, len­fo­si­to­pe­ni, hi­po­kal­se­mi, hi­po­fos­fa­te­mi, hi­po­mag­ne­ze­migörülebilir.

Etkileş.:Şid­det­li hi­per­kal­se­mi­si olan has­ta­lar­da pa­mid­ro­natkal­si­to­nin ile kom­bi­ne uy­gu­lan­mış, si­ner­jist bir et­ki so­nu­cu se­rumkal­si­yum dü­zey­le­rin­de da­ha hız­lı bir düş­me mey­da­na gel­miş­tir.

Doz Önerisi:Are­dia as­la bo­lus en­jek­si­yon şek­lin­de ve­ril­me­me­li­dir.Are­dia’nın ku­ru toz şek­lin­den el­de edi­lençö­zel­ti­si, kal­si­yum içer­me­yen bir en­füz­yon çö­zel­ti­si (ör­ne­ğin ‰9sod­yum klo­rür ve­ya %5 gli­koz çö­zel­ti­si) ile sey­rel­til­me­li ve ya­vaş­çaen­fü­ze edil­me­li­dir. Are­dia’nın en­füz­yon hı­zı 60 mg/sa­at (1 mg/dak)’ı geç­me­me­live en­füz­yon çö­zel­ti­sin­de­ki kon­sant­ras­yo­nu 90 mg/250 mL’yi aş­ma­ma­lı­dır.Ye­tiş­kin­ler ve yaş­lı­lar­da; Yay­gın Li­tik Ke­mik Me­tas­taz­la­rı ve Mul­tipl Mi­ye­lom: Yay­gın li­tik ke­mik me­tas­taz­la­rıve mu­tipl mi­ye­lom te­da­vi­sin­de öne­ri­len Are­dia do­zu, her 4 haf­ta­da bir 90 mg’liktek en­füz­yon­dur. Ke­mik me­tas­ta­zı olan, 3 haf­ta­lık ara­lık­lar­la ke­mo­te­ra­pialan has­ta­lar­da Are­dia 90 mg 3 haf­ta­lık pe­ri­yot­la da ve­ri­le­bi­lir. Tü­mer Bağ­lı Hi­per­kal­se­mi: Has­ta­la­rın te­da­vi­den ön­ce ve­yate­da­vi sı­ra­sın­da nor­mal se­rum fiz­yo­lo­jik ile re­hid­ra­tas­yo­nu öne­ri­lir. Are­dia’nın bir te­da­vi sü­re­sin­de kul­la­nı­la­caktop­lam do­zu, has­ta­nın te­da­vi ön­ce­si se­rum kal­si­yum dü­zey­le­ri­nebağ­lı­dır. Top­lam Are­dia do­zu, ya tek bir en­füz­yon şek­lin­de ve­ya art ar­da2-4 gün bo­yun­ca bir­den faz­la en­füz­yon şek­lin­de ve­ri­le­bi­lir. Hem baş­lan­gıçve hem de tek­rar te­da­vi­ler­de, bir te­da­vi sü­re­si için mak­si­mum doz 90mg’dir. Ke­mi­ğin Pa­get Has­ta­lı­ğı: Bir te­da­vi sü­re­si için öne­ri­lentop­lam Are­diado­zu180-210 mg’dir. Bu doz haf­ta­da bir kez 30 mg’lik 6 doz şek­lin­de (top­lamdoz 180 mg) ve­ya bir haf­ta aray­la 60 mg’lik 3 doz şek­lin­de uy­gu­la­na­bi­lir.

Aredia adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki