TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Ağustos 2020, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ar­mi­se­tin Kap­sülGün­sa

Klo­ram­fe­ni­kol

Ambalaj: 250mgx12 ve 24 kap­sül.

Eşdeğeri: Ke­mi­ce­ti­ne Kap­sül: 250 mgx24 kapsül (Carlo Erba).

Ar­mi­se­tin Süs­pan­si­yon

Klo­ram­fe­ni­kol

Ambalaj: 125mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Ke­mi­ce­ti­ne Süs­pan­si­yon: 125 mg/5 mLx100 mL (Carlo Erba).

End.:Bak­te­riy­emi, me­nen­jit ve Gram-ne­ga­tifbak­te­ri­le­rin ne­­­den ol­du­ğu di­ğer ağır en­fek­si­yon­lar, di­ğer an­ti­bi­yo­tik­le­redi­renç gös­te­ren ve klo­ram­fe­ni­ko­le du­yar­lı ol­du­ğu sap­ta­nan mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rınne­den ol­du­ğu en­fek­si­yon­lar­da ve kis­tik fib­ro­zis­te en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Klo­ram­fe­ni­ko­le kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­dakont­ren­di­ke­dir. Klo­ram­fe­ni­kol ha­fif en­fek­si­yon­­lar­da, en­di­kas­yonsa­ha­sı­na gir­me­yen has­ta­lık­lar­da (örn. so­ğuk al­gın­lı­ğı, inf­lu­en­za,bo­ğaz en­fek­si­yon­la­rı) ve­ya bak­te­ri­yel en­fek­si­yon­la­rın ön­len­me­sin­de(pro­fi­lak­tik ola­rak) kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer ve böb­rek fonk­si­yon­la­rıbo­zuk has­ta­lar­da, öne­ri­len doz­lar­da bi­le an­ti­bi­yo­ti­ğin kan dü­ze­yin­deaşı­rı bir yük­sel­me gö­rü­le­bi­lir. Böb­rek­ler­de tok­sik et­ki gös­te­re­bi­le­ce­ğin­denem­zi­ren an­ne­ler­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de ve emziren annelerdekullanılmamalıdır. Pre­ma­tü­re­ler­de ve be­bek­ler­de Gray send­ro­mu olu­şa­bi­le­ce­ğidü­şü­nü­le­rek dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Klo­ram­fe­ni­kol kul­la­nı­mın­dan son­ra cid­di ve öl­dü­rü­cükan disk­ra­zi­le­ri (ap­las­tik ane­mi, trom­bo­si­to­pe­ni ve gra­nü­lo­si­to­pe­ni)gö­rü­le­bi­lir. Da­ha az teh­li­ke­li ilaç­la­rın et­ki­li ol­du­ğu du­rum­lar­daklo­ram­fe­ni­kol kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Bü­yük öl­çü­de ölüm­le so­nuç­la­nanve ap­las­tik ane­mi­ye dö­nü­şen ir­re­ver­sibl ke­mik ili­ği dep­res­yo­nu,ke­mik ili­ği ap­la­zi­si ve hi­pop­la­zi­si­nin te­da­vi­sin­den haf­ta­lar ve­yaay­lar son­ra gö­rü­le­bi­lir. Baş ağ­rı­sı, men­tal kon­füz­yon, uzun sü­re­lite­da­vi­ler­de op­tik ve pe­ri­fe­ral nev­rit, ateş cilt­te dö­kün­tü, ür­ti­ker,an­ji­yo­ödem, ana­fi­lak­si gö­rü­le­bi­lir. Ti­fo te­da­vi­si sı­ra­sın­da ti­foba­sil­le­ri­nin sü­rat­le yok edil­me­siy­le açı­ğa çı­kan en­do­tok­sin­lerHerx­he­imer re­ak­si­yo­nu­na yol aça­bi­lir.

Etkileş.: Ke­mik ili­ği dep­res­yo­nu­na yol aça­bi­le­cek di­ğerilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Tol­bu­ta­mid, fe­ni­to­in, bis­hid­rok­si­ku­ma­ringi­bi ilaç­la­rın tok­si­si­te­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Fe­ni­to­in ve bar­bi­tü­rat­larklo­ram­fe­ni­ko­lün inak­ti­vas­yo­nu­nu hız­lan­dı­rır, pa­ra­se­ta­mol iseinak­ti­vas­yo­nu ya­vaş­la­tır.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­ler­de 50 mg/kg/gün’lük doz­la­rı 6-8 sa­at­likin­ter­val­ler­le uy­gu­la­nır. I­lım­lı bir re­zis­tans o­luş­muş en­fek­si­yon­lar­dakan kon­sant­ras­yo­nu­nu ar­tır­mak i­çin 100 mg/kg/­gün o­la­rak uy­gu­la­na­bi­lir.Fa­kat buyük­sek doz, o­la­bi­len en kı­sa za­man­da a­zal­tıl­ma­lı­dır. Ço­cuk­lar­da 6 sa­at­lik a­ra­lık­lar­la4 do­za bö­lü­ne­rek 50 mg/kg/gün o­la­rak uy­gu­la­nır. Bak­te­re­mi ve me­nen­jitgi­bi du­rum­lar­da doz 100 mg/kg/­gün o­la­rak uy­gu­la­nır ve en kı­sa sü­re­deö­ne­ri­len do­za i­ni­lir. Ye­ni­do­ğan­lar­da to­tal 25 mg/kg/­gün’­lük doz 6sa­at­lik in­ter­val­ler­le 4 e­şit do­za bö­lü­ne­rek uy­gu­la­nır. Nor­mal do­ğan­lar­da,ilk 2 haf­ta­dan son­ra 50 mg/kg/gün o­la­rak ge­rek­ti­ğin­de uy­gu­la­nır.

Armisetin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki