TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  24 Eylül 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Art­ril D­ra­je/FilmTabletEc­za­cı­ba­şı

İbup­ro­fen

Ambalaj: 400mgx30 dra­je :: 600 mgx30film tablet.

Eşdeğeri: Bi­op­hen D­ra­je: 400 mgx30 dra­je (İlsan); Bru­fen Dra­je: 400 mgx30 dra­je, 600 mgx30 tablet (Abbott); Ro­fen Fort Tab­let: 400 mgx30 tablet (Ak­de­niz); Si­ya­fen Tab­let: 400 mgx30 tablet (Gün­sa); Sup­ra­fen Tab­let: 400 mgx30 tablet (Ata­bay); Up­ren Tab­let: 400 mgx30 tablet (Ca­Sel).

End.:Ro­ma­­to­id art­rit, os­te­oart­rit,an­ki­lo­zan spon­di­lit ve di­ğer non­ro­ma­to­id (se­ro-ne­ga­tif) art­ro­pa­ti­le­rinte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:İbup­ro­fe­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğıolan­lar­da ve As­pi­rin i­le di­ğer nons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­varajan­la­ra kar­şı bron­kos­pas­tik, an­ji­yo­ödem, bu­run po­li­pi send­ro­muşek­lin­de re­ak­si­yon gös­te­ren ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir. Cid­di gast­ro­in­tes­ti­nalka­na­ma ve pep­tik ül­ser ra­hat­sız­lığı öyküsü bu­lu­nan­la­ra ve­ril­me­me­li­dir.   

Uyar.: İbup­ro­fen kul­la­nı­mı sı­ra­sın­dagör­me­de bu­la­nık­lık, sko­to­ma­da ve renk be­lir­le­me­sin­de ka­rı­şık­lıkgö­rül­dü­ğün­de te­da­vi­ye son ve­ril­me­li ve has­ta göz he­ki­mi ta­ra­fın­dankont­rol edil­me­li­dir. Ge­be­lik­te, müm­kün­se, ibup­ro­fen uy­gu­la­ma­sın­danka­çı­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­li­ğin geç dö­nem­le­rin­de uy­gu­lan­ma­sın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.An­ne sü­tün­de çok dü­şük kon­sant­ras­yon­lar­da bu­lun­mak­ta­dır ve em­zi­ri­lenço­cuk­lar­da olum­suz et­ki bek­len­mez.

Yan E.:Na­di­ren cilt­te kı­za­rık­lık, de­ri dö­kün­tü­sü veödem gi­bi aler­jik re­ak­si­yon­lar ve gör­me bo­zuk­lu­ğu­na ne­den ol­du­ğu­nada­ir ra­por­lar var­dır. Re­nal pa­pi­ler nek­roz, kar­di­yo­vas­kü­ler arit­mi,dis­pep­si, gast­ro­in­tes­ti­nal in­to­le­rans, ka­na­ma, trom­bo­si­to­pe­ni,işit­me ka­ybı gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Tiyazit gru­bu di­üre­tik kul­la­nan has­ta­la­ra dik­kat­leuy­gu­lan­ma­lı­dır. Ku­ma­rin ti­pi an­ti­ko­agü­lan­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­daet­ki­leş­me ola­bi­le­ce­ğin­den dik­kat edil­me­li­dir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz 3-4x1 dra­je­dir. Mak­si­mum gün­lük doz 2400mg’dir. Ku­ral ola­raket­ki­li ola­bi­len en dü­şük doz kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Art­ril Jel

İbup­ro­fen 50 mg/g

Ambalaj: 40 g’lik tüp­.

Eşdeğeri: Dolgit Krem: 50 mg/gx50 g (Adeka).

End.:Kas ro­ma­tiz­ma­sı,de­je­ne­ra­tif ağ­rı­lı ek­lem has­ta­lık­la­rı (art­roz), omur­ga­nın ve di­ğerek­lem­le­rin il­ti­ha­bi ro­ma­tiz­mal has­ta­lık­la­rın­da, ek­lem ya­kı­nın­da­kiyu­mu­şak do­ku­nun (si­nov­yal ke­se­ler, si­nir, si­nir kı­lıf­la­rı, ten­donve ek­lem kap­sü­lü) il­ti­ha­bi has­ta­lık­la­rın­da, omuz sert­li­ği, bel ağ­rı­sı,lum­ba­go, spor ve ka­za ya­ra­lan­ma­la­rın­da­ki ezil­me, bur­kul­ma, ge­ril­me­le­rindış­tan ve­ya des­tek­le­yi­ci te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: İbup­ro­fen ve­ya ay­nı şe­kil­de et­ki eden mad­de­le­reaşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Açık ya­ra­lar ve mu­ko­za üze­ri­ne sü­rül­mez. Ge­be­li­ğinson tri­me­no­nun­da uzun sü­re­li ve ge­niş alan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Em­zir­me dö­ne­min­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. 14 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­dakul­la­nı­mı öne­ril­mez.

Yan E.: Cilt­te kı­za­rık­lık­lar mey­da­nage­le­bi­lir. Ba­zan, sü­rü­len yer­ler­de 1 ile 2 da­ki­ka son­ra ka­rın­ca­lan­mahis­si du­yu­la­bi­lir.

Doz Önerisi: Eriş­kin­ler­de gün­de 3 kez ağ­rı­lı böl­ge üze­ri­nein­ce bir ta­ba­ka ha­lin­de sü­rü­lür.

Artril adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki