TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ar­tu Şu­rup   Gün­sa

P­ro­met­a­zi­nHCI 5 mg, efed­ri­n HCI 5 mg, ti­okol 175 mg,/öl­çek

Ambalaj: 100 mL’lik şişe.

End.:Ne­fes dar­lı­ğı ile sey­re­den tüm al­ler­jik olan (as­tımdı­şın­da) ve­ya ol­ma­yan has­ta­lık­la­rın te­da­vi­sin­de kı­sa sü­re için­dehas­ta­nın ge­nel du­ru­mu­nun dü­zel­til­me­si­ni ve has­ta­lı­ğın kont­rol al­tı­naalın­ma­sı ama­cıy­la kul­la­nı­lır. Üst so­lu­num yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rın­da,nez­le, gri­pal en­fek­si­yon­lar, al­ler­jik ri­nit ve sa­man nez­le­si gi­bial­ler­jik ve ne­fes dar­lı­ğı, ku­ru ök­sü­rük­le sey­re­den du­rum­la­rın te­da­vi­sin­de,si­ga­ra içi­mi­ne bağ­lı olan ve­ya ol­ma­yan kro­nik bron­şit­le­rin te­da­vi­sin­deve ök­sü­rü­ğü yu­mu­şa­ta­rak so­luk bo­ru­su­nun tah­riş ol­ma­sı­na en­gelol­ma­yı ge­rek­ti­ren di­ğer tüm du­rum­lar­da kul­la­nıl­mak­ta­dır.

Kontr.E.: Bi­le­şim­de­ki mad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne aşı­rıdu­yar­lı­ğı bu­lu­nan­lar­da, ye­ni­do­ğan­lar­da, pre­ma­tü­re­ler­de, ge­be­ler­de,em­zir­en anne­ler­de, MAO in­hi­bi­tö­rü ilaç kul­la­nan­lar­da, ile­ri de­re­ce­dehi­per­tan­si­yon­lu ve kar­di­yo­vas­kü­ler ra­hat­sı­zl­ığı olan­lar­da ve­yaile­ri glo­kom­lu­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Glo­kom­lu, hi­per­tan­si­yon­lu, di­ya­bet­li, is­ke­mikkalp has­ta­lı­ğı olan­lar­da, hi­perp­ros­ta­tı ve hi­per­ti­ro­idiz­mi bu­lu­nanhas­ta­lar­da dik­kat­le kü­çük doz­lar­da kul­la­nı­la­bi­lir. Bi­le­şim­de­kipro­me­ta­zin ne­de­niy­le se­das­yon, uy­ku­ya eği­lim ve ref­leks kay­bı oluş­a­ca­ğın­dan,yük­sek yer­ler­de ve dik­kat is­te­yen ma­ki­ne­ler­de ça­lı­şan­lar ve­ya oto­mo­bilkul­la­nan­lar, be­lir­ti­len iş­le­ri yap­mak­tan ka­çın­ma­lı­dır. Dep­re­sanet­ki şid­det­le­ne­ce­ğin­den, al­kol, tran­ki­li­zan ve­ya uy­ku ilaç­la­rıy­labe­ra­ber alın­ma­sın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Do­zun azal­tıl­ma­sıy­la ge­çen, bu­lan­tı, kus­ma, ta­şi­kar­di,id­rar re­tan­si­yo­nu, se­das­yon, uy­ku­ya eği­lim, bu­la­nık gör­me ve ağızku­ru­lu­ğu gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Dep­re­san et­ki şid­det­le­ne­ce­ğin­den al­kol, tran­ki­li­zanve­ya uy­ku ilaç­la­rıy­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Ye­mek­ler­den ya­rım sa­at son­ra ve­ri­lir. Ye­tiş­kin­ler­dedoz, her ye­mek­ten son­ra 1 çor­ba ka­şı­ğı, ya­ni 9 öl­çek/gün’dür. Ço­cuk­lariçin uy­gu­la­nan gün­lük doz, 6 ya­şı­na ka­dar gün­de 3 kez ya­rım öl­çek, 6ya­şın­dan bü­yük­ler gün­de 3 kez 1 öl­çek ve­ri­lir.

Artu adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki