TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Asi­do­pan Plus Çiğ­ne­me Tab­le­tiWyeth

Ma­gald­rat 480 mg, si­met­iko­n20 mg

Ambalaj: 30 ve 60 tablet.

Eşdeğeri: SimelgatPlus Çiğneme Tableti: 30 ve 60 tablet (Münir Şahin).

Asi­do­pan Plus Süs­pan­si­yon

Ma­gald­rat 540 mg, si­me­ti­kon20 mg/5 mL

Ambalaj: 200 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: SimelgatPlus Süspansiyon: 200 mL (Münir Şahin).

End.:Gast­rit, pep­tik özo­fa­jit, gast­rik hi­pe­ra­si­di­te,hi­atal her­ni ve pep­tik ül­ser teş­his­le­ri ile il­gi­li hi­pe­ra­si­di­teve gaz ra­hat­sız­lık­la­rı­nın semp­to­ma­tik ola­rak gi­de­ril­me­sin­de kul­la­nı­lır.Ay­rı­ca,ame­li­yat son­ra­sı olu­şan gaz san­cı­la­rı­nı gi­de­ri­ci ola­rak ve en­dos­ko­pikmu­aye­ne­ler­de de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Mag­nez­yum içe­ren an­ta­sit­le­rin ile­ri saf­ha­da böb­rekyet­mez­liği olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­sı kont­ren­di­ke­dir. Alü­min­yum ya da mag­nez­yum içe­renan­ta­sit­ler apan­di­sit ya­kın­ma­sı olan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.Alü­min­yum içe­ren (alü­min­yum fos­fat içe­ren­ler dı­şın­da) an­ta­sit­le­rinhi­po­fos­fa­te­mi has­ta­la­rı ta­ra­fın­dan kul­la­nı­mı, alü­min­yum tuz­la­rı­nınfos­fa­tı bağ­la­yı­cı et­ki­le­ri ne­de­niy­le kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Uzun sü­re ya da yük­sek doz­da alü­min­yumiçe­ren an­ta­sit­le­rin kul­la­nı­mı (alü­min­yum fos­fat içe­ren­ler dı­şın­da)hi­po­fos­fa­te­mi olu­şu­mu­na ne­den ola­bi­lir. Alü­min­yum ve mag­nez­yumiçe­ren an­ta­sit­ler yük­sek doz­lar­dan ka­çı­nıl­dığı sü­re­ce ge­be­liğinson al­tı ayın­da kul­la­nı­la­bi­lir; fa­kat ger­çek­ten ge­re­ki­yor­sa kul­la­nıl­ma­lı­dır.Lak­tas­yon­da ve­ril­me­me­si­ni ge­rek­ti­ren bir ka­nıt yok­tur. Fa­kat em­zir­mek­teolan an­ne­le­re ve­ri­lir­ken, ge­rek­li uya­rı­lar ya­pıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Mag­nez­yum içe­ren an­ta­sit­ler di­ya­re­ye; alü­min­yumiçe­ren­ler ise kons­ti­pas­yo­na ne­den ola­bi­lir­ler.

Etkileş.:Ge­nel bir ku­ral ola­rak an­ta­sit alı­mı­nın ilkbir-iki sa­ati için­de ağız yo­lun­dan hiç bir ilaç alın­ma­ma­lı­dır. An­ti­mus­ka­ri­nik­ler,fe­no­ti­ya­zin­ler, di­gok­sin, flo­rür, dif­lu­ni­sal, in­do­me­ta­sin (as­pi­rinve tol­me­tin ha­riç), nap­rok­sen, izo­ni­azid, fos­fat, pred­ni­zon, H2an­ta­go­nist­le­ri, sül­fa­di­azin, tet­ra­sik­lin­ler, de­mir tuz­la­rı, di­aze­pam,klor­di­aze­pok­sit, di­ku­ma­rol, fe­no­bar­bi­tal, am­fe­ta­min, efed­rin,psö­do­efed­rin, me­ka­mi­la­min, ki­ni­din, le­vo­do­pa, nit­ro­fu­ran­to­inve yağ­da çö­zü­nen vi­ta­min­ler an­ta­sit­ler­le et­ki­le­şe­bi­lir­ler.

Doz Önerisi: Hi­pe­ra­si­di­te du­rum­la­rın­dasemp­to­ma­tik ra­hat­la­ma için gün­de 3-4 kez, ye­mek­ler ara­sın­da ve yat­ma­danön­ce 1-2 öl­çek süs­pan­si­yon veya 1-2 tab­let alı­nır.

AsidopanPlus adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki