TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Temmuz 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Asiviral KremTerra

Asik­lo­vir

Ambalaj: 50mg/gx10 g’lik tüp.

Eşdeğeri: Acyl Krem: 50 mg/gx10 g (Bi­o­far­ma); Ak­lo­vir Krem: 50 mg/gx10 g (İl­san); Her­no­vir Krem: 50 mg/gx10 g (No­bel); Silovir Krem: 50 mg/gx10 g (Eczacıbaşı); Vi­ro­sil Krem: 50 mg/gx10 g (Sa­ba).

Asiviral Tab­let

Asik­lo­vir

Ambalaj: 200 mgx25 tab­let :: 400 mgx25 tablet.

Eşdeğeri: Acyl Tab­let: 200 mgx25 tablet (Bi­o­far­ma); Ak­lo­vir Tab­let:200 mgx25 tab­let (İl­san); Her­no­virTab­let: 200 mgx25 tab­let, 400mgx25 tab­let (No­bel); Silovir Tablet: 200 mgx25 tablet (Eczacıbaşı); Vi­ro­sil Tab­let:200 mgx25 tab­let (Sa­ba); Zo­vi­raxTab­let: 200 mgx25 tab­let (GSK).

End.: Ba­ğı­şık­lık so­ru­nu olan veya ol­ma­yan ki­şi­ler­deilk ve tek­rar­la­yan Her­pesGe­ni­ta­lis en­fek­si­yon­la­rın te­da­vive pro­fi­lak­si­si; ba­ğı­şık­lık so­ru­nu olan ki­şi­ler­de Her­pes simp­lex(mu­ko­ku­ta­nöz) en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi ve pro­fi­lak­si­si; ba­ğı­şık­lıkso­ru­nu olan ya da en­fek­si­yon ve komp­li­kas­yon­la­rı açı­sın­dan risk al­tın­dabu­lu­nan ço­cuk­la­rın Va­ri­cel­la zos­ter en­fek­si­yo­nu te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Asik­lo­vi­re kar­şı aşı­rı du­yar­lı ol­du­ğubilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­lik­te an­cak el­de edi­le­cek ya­rar­la­rın bi­lin­me­yenola­sı risk­ler­den da­ha faz­la ol­du­ğu­na ina­nı­lan du­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.An­ne sü­tü­ne dü­şük kon­sant­ras­yon­lar­da geç­ti­ğin­den em­zi­ren an­ne­le­reuy­gu­la­nır­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:De­ri dö­kün­tü­le­ri, bu­lan­tı, kus­ma, is­hal, ka­rınağ­rı­sı, baş dön­me­si, kon­­füz­yon, ha­lu­si­nas­yon­lar, som­no­lans, başağ­rı­sı ve hal­siz­lik görülebilir.

Etkileş.: Pro­be­ni­sid, sis­te­mik ola­rak uy­gu­la­nan asi­k­lo­vi­rinor­ta­la­ma ya­rı­lan­­ma sü­re­si­ni ar­tı­rır.

Doz Önerisi:Asiviral Krem: Gün­de 6 kez her 3 sa­at­te bir sü­rül­me­li­dir. Te­da­vi7 gün sü­rer. Te­da­vi­ye en­fek­si­yo­nun gö­rül­me­sin­den son­ra ola­bil­di­ğin­ceer­ken baş­lan­ma­lı­dır.Asiviral Tablet: Ye­tiş­kin­ler­de Her­pes simp­leks vi­rüs en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­deve pro­fi­lak­si­sin­de, uy­ku sa­at­le­ri dı­şın­da, yak­la­şık ola­rak 4 sa­at­tebir ol­mak üze­re gün­de 5 kez 200 mg ve­ri­lir. Te­da­vi 5 gün sür­me­li­dir.Ço­cuk­lar­da Her­pes simp­leks vi­rüs en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­de ve ba­ğı­şık­lıksis­te­mi nor­mal ol­ma­yan ço­cuk­lar­da pro­fi­lak­tik ola­rak 2 ya­şın üze­rin­de­ki­le­reye­tiş­kin do­zu, 2 ya­şın al­tın­da­ki­le­re ise ye­tiş­kin do­zu­nun ya­rı­sıve­ri­lir. Her­pes zos­ter (zo­na) en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­de ye­tiş­kin­le­regün­de 5 kez, 4 sa­at aray­la 800 mg doz­da ve­ri­lir. Te­da­vi 7 gün sü­rer.

Asiviral adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki