TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  27 Şubat 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ast­me­ro­le İn­ha­ler   Fa­ko

Sal­me­te­rol ksi­na­fo­at

Ambalaj: 25 µg/dozx60 doz­luk in­ha­ler.

Eşdeğeri: Serevent İnhaler:25 µg/dozx60 doz (GSK).

Astme­ro­le Ma­ksi­ha­ler

Sal­me­te­rol ksi­na­fo­at50 µg/doz

Ambalaj: 50 µg/dozx60 doz­luk ma­ksi­ha­ler.

Eşdeğeri: Serevent Diskus: 50 µg/dozx.

End.:Ye­tiş­kin­ler­de as­tım (nok­tür­nal as­tım ve eg­zer­siz­lege­len as­tım da­hil), kro­nik bron­şit ve am­fi­zem­de re­ver­sibl ha­va­yol­la­rıtı­kan­ma­la­rı­nın uzun sü­re­li de­vam­lı te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır. Ço­cuk­lar­daeg­zer­siz ne­de­niy­le olu­şan bron­kos­pazm­la­rın uzun sü­re­li ola­rak ön­len­me­sida­hil as­tım­da re­ver­sibl ha­va yo­lu tı­kan­ma­sı­nın de­vam­lı te­da­vi­sin­dekul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Aşı­rı du­yar­lı has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Sal­me­te­rol oral ve­ya in­ha­lekor­ti­kos­te­ro­id te­da­vi­si ye­ri­ne kul­la­nı­la­maz. Kor­ti­kos­te­ro­idte­da­vi­si­ni ta­mam­la­yı­cı ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir. Kı­sa et­ki­li bron­ko­di­la­tör­le­rinet­ki­li ol­duğu ast­ma­tik semp­tom­la­rı gi­der­mek için kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ge­be­lerde ve em­zi­ren an­ne­ler­de an­cak ila­cın an­ne­ye ya­ra­rı fe­tüsveya bebek üze­ri­ne ola­sı za­rar­la­rın­dan bü­yük­se dü­şü­nül­me­li­dir.

Yan E.: Tit­re­me, sub­jek­tif pal­pi­tas­yon,baş ağ­rı­sı gi­bi yan et­ki­le­ri bil­di­ril­miş­tir. Do­zaj­dan son­ra “whe­ezing”dear­tış ile pa­ra­dok­sal bron­kos­pazm gö­rü­le­bi­li; böy­le bir du­rum­da sal­me­te­rolhe­men ke­sil­me­li ve al­ter­na­tif te­da­vi­ye ge­çil­me­li­dir.

Etkileş.: Se­lek­tif ve se­lek­tif ol­ma­yan b-b­lo­ker­ler, re­ver­sibl obst­rük­tifha­va­yol­la­rı has­ta­lığı olan­lar­da kul­la­nım­la­rı­nı zo­run­lu kı­la­cakbir ne­den yok­sa kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Astmerole İnhaler: Sa­de­ce in­ha­las­yon yo­luy­la kul­la­nı­lır. Eriş­kin­ler­degün­de 2 kez 2 in­ha­las­yon, mak­si­mum gün­lük doz 2 kez 4 in­ha­las­yon­dur.4 ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­lar­da gün­de 2 kez 2 in­ha­las­yon ya­pı­lır. AstmeroleMaksihaler: Sa­de­ce in­ha­las­yonyo­luy­la kul­la­nı­lır. Eriş­kin­ler­de gün­de 2 kere 1 in­ha­las­yon kul­la­nı­lır.Çok da­ha şid­det­li ha­va­yo­lu tı­kan­ma­sı olan has­ta­lar­da do­zaj mak­si­mumgün­de 2 kez 2 in­ha­las­yo­na ar­tı­rı­lır.

Astmerole adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki