TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Atacand Tab­let   AstraZeneca

Kandesartan sileksetil

Ambalaj: 4mgx28 tablet :: 8 mgx28tablet :: 16 mgx28 tablet.

Eşdeğeri: AyraTab­let: 8 mgx28 tablet, 16 mgx28 tablet (Sanovel).

End.: Hipertansiyonun her derecesinde etkilidir.

Kontr.E.: Kandesartana karşı aşırı duyarlılık, gebelik ve emzirmedönemlerinde ve ciddi hepatik bozukluk ve/veya kolestaziste kullanılmamalıdır.

Uyar.: Ağır intra­vas­küler sıvı kaybı olanhastalarda (yüksek doz diü­re­tik alan hastalar gibi), semptomatik hipotansiyonoluşabilir. Ağır böb­rek yetmezliği olan hastalarda kullanıldığında, serumpotas­yum ve kreatinin düzeyleri, periyodik olarak ölçülmelidir. Hemodinamikaort ya da mitral kapak ste­nozu olan ya da obstrüktif hipertrofik kardiyo­miyo­patilihastalarda, kandesartan çok dikkatli kullanılmalı­dır. İske­mik kardiyopatisiya da is­ke­mik serebro­vasküler hastalığı olanlarda, aşırı kan basıncının düş­mesi,miyokardiyal enfarktüs ya da inmeye (strok) neden olabilir.

Yan E.: Baş ağrısı, üst solu­num yoluenfeksi­yo­nu, sırt ağrısı, baş dönmesi, bulantı, öksürük, influenza benzerisemptomlar, yorgunluk, karın ağrısı, diyare, faranjit, peri­feral ödem, kusma,bronşit, rinit görü­lebilir.

Etkileş.: Kandesartanın antihipertansif etkisidiğer antihipertansiflerle arttırılabilir. Renin-anjiyoten­sin-aldosteronsistemini etkileyen diğer ilaçlarla kullanıma da­ya­narak potasyum-tutucudiüretikler, potas­yum prepa­rat­ları, potasyum içeren yapay tuzlar ya dapotasyum dü­zeyini arttıran ilaçlar (heparin gibi) serum potasyumunuarttırabilir. ACE inhibitörleri ile lityumun birlikte kullanı­mında serumlityum konsan­tras­yon­larında ve toksisitede dönü­şümlü artış bildirilmiş­tir.

Doz Önerisi: Önerilen başlangıç dozu günde bir kerede 4 mg'dir. Sürekdozu günde bir kerede 8 mg'dir. En yüksek doz günde bir kerede 16 mg'dir.Tedavi, istenen kan basıncı ya­nıtına göre ayarlanmalıdır. En yüksekantihipertansif etki, tedavinin başlamasından sonraki 4 hafta içinde eldeedilir.

Atacand Plus Tablet

Kandesartan sileksetil16 mg, hidroklortiyazit 12.5 mg

Ambalaj: 28tablet

End.:Kandesartan ve hidroklorotiyazit ile monote­ra­pininyeterli olmadığı esansiyel hipertansiyonda endike­dir.

Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangibirine ya da sulfona­mid türevi ilaçlara karşı aşırı duyarlığı olanlarda,gebelik ve emzirme döneminde, ağır böbrek yetmezliği olanlarda, ağır karaciğeryetmez­liği ve/veya kolestazisde, gutu olanlarda ve tedaviye cevap vermeyen hipokalemive hiperkal­se­mide kontrendikedir.

Uyar.: Ağır intravasküler sıvı ve/veyasodyum kaybı olan hastalarda, semptomatik hipotansiyon oluşabilir. Bu nedenle,bu durum kandesartan+hid­rokloro­tiyazit kombinasyonu tedavisine başlamadanönce düzel­til­­me­lidir. Hemodinamik aort ya da mitral kapak stenozu ya daobstrüktif hi­per­trofik kardiyomiyopatili hastalarda çok dikkatlikullanılmalıdır. Gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Tedavi sırasında gebeliktespit edilirse tedaviye devam edilmemelidir.Emziren annelerde kullanımınıngerekli olduğu durumlarda emzirmeye son veril­melidir.

Yan E.: Öksürük, diyare, peri­ferik ödem verinit, anjiyoödem bildi­ril­miştir. Ano­reksi, iştah kaybı, gastrik iritasyon, diyare,kabızlık, sarı­lık, pankreatit, lökopeni, nötropeni/agranulositoz,trombositopeni, aplastik anemi, hemolitik anemi, kemik iliği despresyonu,fotosensitivite reak­siyonları, ateş, döküntü, kütanöz lupus eritematoz benzerireaksiyonlar, lupus eritematoz tekrarlaması, ürtiker, nek­rotizan anjit(vaskülit, kütanöz vaskülit), anafilaktik reaksiyonlar, toksik epidermalnekroliz, solunum hastalıkları (pnömonit ve pulmoner ödem), hiperglisemi,glukozüri, hiperürisemi, elektrolit dengesizliği, (hiponatremi ve hipo­kalemidahil), kolesterol ve trigliseritlerde artış, serum kreatinin ve BUN'da artış,böbrek bozuklukları, intertisyal nefrit, kas spazmı, güçsüzlük, huzursuzluk,geçici bulanık görme, sersemlik, postural hipotansiyon, baş dönmesi, parestezi,kar­diyak aritmi, uyku bo­zuklukları, depresyon görülebilir.

Etkileş.: Bu kombinasyonun antihipertansif etkisi diğerantihipertansiflerle artabilir. Hidroklorotiyazidin potasyum kay­bını artırıcıetkisi, potasyum kaybına ve hipokalemiye yol açan diğer ilaçlarla (örn.Potasyum kaybına neden olan diüretikler, laksatifler, amfoterisin,karbenoksolon, penisilin G sodyum, salisilik asit türevleri) birliktekullanıldığında artabilir. Renin anjiyotensin-aldosteron sistemini etkileyendiğer ilaçlarla kullanıma dayanarak potasyum tutucu diü­retikler, potasyumpreparatları, potasyum içeren yapay tuzlar ya da potasyum düzeyini artıranilaçlar (heparin gibi) serum potasyumunu arttırabilir. Diüretiklerin neden ol­du­ğuhipokalemi ve hipomagnezemi, digital glikozidleri ve antiaritmiklilerinkardiyotoksik etkilerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlar. ACE inhibitörleriile lityumun birlikte kullanımında serum lityum konsantrasyonlarında vetoksisitede dönü­şümlü artış bildir­il­miştir. Hidroklorotiyazidin diü­retik,natriüretik ve antihipertansif etkisi NSAID'ler tarafından engellenebilir.Hidrokloro­tiyazidin emilimi kolestipol ya da kolestiramin ile azalır. Depola­rizas­yonyapmayan kas gevşeticilerin (örn. tübokürarin) etkisi hidroklo­rotiyazit ile ar­ta­bilir.Tiyazit diüretikleri, kalsiyum atılımının azalmasına bağlı olarak se­rumkalsiyum düzeylerini arttırabilir. Beta-blokerlerin ve diazoksitin hi­per­glisemiketkileri tiyazitlerle artabilir. Anti­kolinerjik ajanlar (örn. atropin, bi­pe­­riden),gastrointestinal motilite ve mide boşalım hızını azaltarak tiyazit grubudiüretiklerin biyoyararlanımını arttırabilir. Tiyazit, amantadinin istenmeyenetkilerinin görül­me riskini arttırabilir. Tiyazitler, sitotoksik ilaç­ların(örn.siklosfosfamid, metotreksat) idrarla atılımını azaltır ve miyelosupresifetkilerini arttırabilir. Steroidler veya adrenokortikotropik hormon (ACTH) ilebirlikte kullanıldığında hipo­kalemi riski artabilir. Alkol, barbitüratlar veyaanesteziklerle aynı anda kullanıldığında postural hipo­tan­siyon şiddetle­nebilir.Tiyazit grubu bir diüretikle tedavi glukoz toleransını azaltır. Antidiyabetikilaçların, insülin dahil, dozlarının ayar­lanması gere­kebilir.Hidroklorotiyazit, özellikle yüksek dozda iyotlu kontrast media ile birliktekullanıldığında akut renal yetmezlik riskini arttırabilir.

Doz Önerisi: Önerilen doz günde bir tablettir. Aç veya tok olarakalınabilir.

Atacand adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki