TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ekim 2023, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Atok­si­lin Oral Süs­pan­si­yon   Ata­bay

Amok­si­si­lin tri­hid­rat

Ambalaj: 250mg/5 mLx80 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Am­oksi­naOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5 mLx80 mL­ (Mustafa Nevzat); De­moksil Süs­pan­si­yon: 250 mg/5 mLx80 mL (De­va); Lar­go­pen Oral Süs­pan­­si­yon: 250 mg/5 mLx80 mL­­ (Bilim); Mok­si­lin Oral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5 mLx80 mL şişe (İl­san); Re­mo­xil Süs­pan­si­yon: 250 mg/5 mLx80 mL (İ.E.Ulagay).

Atok­si­lin Tab­let   

Amok­si­si­lin tri­hid­ra­t

Ambalaj: 500 mgx16 tab­let :: 1 gx16 tablet.

Eşdeğeri: Al­fo­xilTab­let: 500 mgx16 tab­let, 1 gx15tablet (Ab­far); Amok­si­lin Kap­sül: 500 mgx16 kapsül (No­bel); Amok­si­na Tab­let: 500 mgx16 tab­let, 1 gx16 tablet (Mustafa Nev­zat); De­mok­silTab­let: 500 mgx16 tablet (De­va); Lar­go­penTab­let: 500 mgx16 tab­let, 1 gx16tablet (Bilim); Moksilin Tab­let:500 mgx16 tablet (İl­san); Re­mo­xilTab­let: 500 mgx16 tab­let, 1 gx16tablet (İ.E.U­lagay); Top­ra­mo­xin Film Tab­let:500 mgx16 tab­let, 1 gx16 tablet (Top­rak).

End.:Du­yar­lı mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın et­ken ol­du­ğu ton­sil­lit,or­ta ku­lak il­ti­ha­bı, si­nü­zit, fa­ren­jit, akut ve kro­nik bron­şit, pnö­mo­nigi­bi üst ve alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı; sis­tit, üret­rit, pi­ye­lo­nef­rit,ad­nek­sit, pu­er­pe­al en­fek­si­yon­lar, sep­tik abor­tus, go­no­re, pros­ta­titgi­bi üro­ge­ni­tal sis­tem en­fek­si­yon­la­rı; se­lü­lit, ab­se, im­pe­ti­go,ak­ne gi­bi de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­ryla sep­sis ve bak­te­ri­yelme­nen­ji­tin te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Pe­ni­si­lin aler­ji­si olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si uy­gu­la­nan has­ta­lar­da cid­dihat­ta ölüm­le so­nuç­la­na­bi­len ana­fi­lak­tik aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rıbil­di­ril­miş­tir. Ge­be­lik­te gü­ve­nir­li­ği he­nüz ke­sin­lik ka­zan­ma­mış­tır.Amok­si­si­lin sü­te az mik­tar­da ge­çer, em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­dı­ğın­dabu özel­li­ği unu­tul­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Aler­jik re­ak­si­yon­lar gö­rü­le­bi­lir. Bu­lan­tı kus­mave di­ya­re, eri­te­ma­töz ma­kü­lo­pa­pü­ler dö­kün­tü­ler ve ür­ti­ker gö­rü­le­bi­lir.Pe­ni­si­lin­ler­le te­da­vi sı­ra­sın­da ane­mi, trom­bo­si­to­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­nikpur­pu­ra, eo­zi­no­fi­li, lö­ko­pe­ni ve ag­ra­nü­lo­si­toz bil­di­ril­miş­tir.Sey­rek ola­rak ge­ri dö­nüş­lü hi­pe­rak­ti­vi­te, aji­tas­yon, ank­si­ye­te,uy­ku­suz­luk, kon­füz­yon, dav­ra­nış bo­zuk­luk­la­rı ve/ve­ya ser­sem­lik ha­likay­de­dil­miş­tir.

Etkileş.:Amok­si­si­lin, di­gok­sin ve­ya al­lo­pu­ri­nol­le bir­lik­tekul­la­nıl­dı­ğın­da bu ilaç­la­rın ab­sorp­si­yon­la­rı­nı ar­tı­ra­bi­lir. Al­lo­pu­ri­nol­lebe­ra­ber alın­dı­ğın­da cilt­te kı­za­rık­lık­la­rın oluş­ma­sı in­si­dan­sıar­tar. Ku­ma­rinile kul­la­nıl­ma­sı ha­lin­de amok­si­si­li­nin kan dü­ze­yi yük­se­lir.

Doz Önerisi: 20 kg ve ü­ze­rin­de­ki has­ta­la­ra 8 sa­at a­ray­la250-500 mg uy­gu­la­nır. A gru­bu b-he­mo­li­tikstrep­to­kok­lar­la o­lu­şan en­fek­si­yon­lar­da, a­kut ro­ma­tiz­mal a­tak ve­yaa­kut glo­me­rü­lo­nef­rit o­luş­ma­sı­nı ön­le­ye­bil­mek i­çin te­da­vi en az10 gün sür­dü­rül­me­li­dir. Az du­yar­lı mik­ro­or­ga­niz­ma­lar ta­ra­fın­dano­luş­tu­ru­lan cid­di en­fek­si­yon­lar­da 20 kg ve ü­ze­rin­de­ki has­ta­la­ra8 sa­at a­ray­la 500-1000 mg uy­gu­la­nır. Go­no­re, a­kut komp­li­ke ol­ma­yanü­ro­ge­ni­tal ve ü­ret­ral en­fek­si­yon­lar­da 3 g’lik tek doz uy­gu­la­nır.Di­ğer en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­de has­ta a­semp­to­ma­tik du­ru­magel­dik­ten son­ra 48-72 sa­at da­ha te­da­vi­ye de­vam e­dil­me­li­dir. Bak­te­ri­yelen­do­kar­di­te kar­şı pro­fi­lak­si­nin en­di­ke ol­du­ğu has­ta­lar­da ya­pı­landiş çe­ki­mi ve­ya diş e­ti i­le il­gi­li cer­ra­hi gi­ri­şim­ler­de, eriş­kin­ler­degi­ri­şim­den 1 sa­at ön­ce 1 g a­mok­si­si­lin o­ral o­la­rak uy­gu­la­nır. Ge­rek­ti­ğin­de6 sa­at son­ra doz tek­rar­la­nır. 10 ya­şın al­tın­da­ki­le­re e­riş­kin do­zu­nunya­rı­sı, 5 ya­şın al­tın­da­ki­le­re dört­te bi­ri uy­gu­la­nır. Son 1 ay i­çin­depe­ni­si­lin kul­la­nıl­mış has­ta­lar­da baş­ka bir an­ti­bi­yo­tik i­le pro­fi­lak­siuy­gu­lan­ma­sı dü­şü­nül­me­li­dir.

Atoksilin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki