TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

At­ra­cu­ri­um Besy­la­te Am­pul   Ab­bott

At­ra­kur­yum be­si­lat

Ambalaj: 25 mg/2.5 mLx5 am­pul :: 50 mg/5 mLx5 ampul.

Eşdeğeri: TracriumAmpul: 25 mg/2.5 mLx5 am­pul, 50mg/5 mLx5 ampul (GSK).

End.:Anes­te­zi­de, çok çe­şit­li cer­ra­hi gi­ri­şim­ler­de tra­ke­alen­tü­bas­yon sağ­la­mak, is­ke­let kas­la­rı­nı gev­şet­mek ve kont­rol­lü ven­ti­las­yo­nuko­lay­laş­tır­mak ama­cıy­la uy­gu­la­nan, son de­re­ce se­lek­tif, kom­pe­ti­tif-non­de­po­la­ri­zanbir nö­ro­mus­kü­ler blo­ker­dir.

Kontr.E.:At­ra­kur­yu­ma aşı­rı du­yar­lığı bi­li­nen has­ta­lar­auy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Sa­de­ce uy­gun ge­nel anes­te­ziy­le bir­lik­te ve de­ne­yim­libir anes­te­zist ta­ra­fın­dan ve­ya onun ya­kın de­ne­ti­mi al­tın­da, en­dot­ra­ke­alen­tü­bas­yon ve ya­pay so­lu­num için uy­gun ola­nak­la­rın var­lı­ğın­da uy­gu­lan­ma­lı­dır.Ge­be­lerde dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Se­zar­yen ame­li­yat­lar­da nö­ro­mus­kü­lerblo­ku sür­dür­mek için kul­la­nı­la­bi­lir. Em­zir­me dö­ne­min­de kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.

Yan E.: De­ri­de kı­za­rık­lık ve ge­çi­ci hi­po­tan­si­yon bil­di­ril­mişve his­ta­min ser­best­leş­me­si­ne bağ­lan­mış­tır. Bir ya da da­ha faz­laanes­te­zik ilaç­la bir­lik­te ve­ri­len has­ta­lar­da na­di­ren bron­kos­pazmve çok da­ha na­dir ola­rak ana­fi­lak­tik re­ak­si­yon­lar bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Ha­lo­tan, izof­lo­ran ve enf­lu­ran gi­bi in­ha­las­yonanes­te­zik­le­riy­le bir­lik­te uy­gu­lan­ma­sı du­ru­mun­da at­ra­kur­yu­munoluş­tur­du­ğu nö­ro­mus­kü­ler blok uza­ya­bi­lir. An­ti­bi­yo­tik­ler, an­ti­arit­mikilaç­lar, di­üre­tik­ler, mag­nez­yum sül­fat, ke­ta­min, lit­yum tuz­la­rı,gang­li­on blo­ker­ler ile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı blo­ğun de­rinl­iği­nive/ve­ya sü­re­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Na­di­ren ba­zı ilaç­lar la­tent myas­te­niksend­ro­mu in­dük­le­ye­bi­lir. Bu ilaçlar şunlardır: Çe­şit­li an­ti­bi­yo­tik­ler,b-blo­ker­ler (prop­ra­no­lol, oksp­re­no­lol),an­ti­arit­mik ilaç­lar (pro­ka­ina­mid, ki­ni­din), an­ti­ro­ma­tiz­mal ilaç­lar(klo­ro­kin, d-pe­ni­si­la­min), tri­me­ta­fan, klorp­ro­ma­zin, ste­ro­id­ler,fe­ni­to­in ve lit­yum.

Doz Önerisi:Entübasyonda ve Nöromusküler Blokun Sürdürülmesinde BolusŞeklindeki Dozlar: Eriş­kin­ler­de, IV bo­lus şek­lin­de ve­ri­len 0.4-0.5mg/kg at­ra­kur­yum be­si­lat, he­men bü­tün has­ta­lar için öne­ri­len baş­lan­gıçdo­zu­dur. Bu doz­la, has­ta­la­rın he­men hep­sin­de, 2-2.5 da­ki­ka için­de,acil ol­ma­yan bir en­tü­bas­yo­nun ya­pı­la­bil­me­si için iyi ya da mü­kem­melko­şul­lar el­de edil­me­si bek­­le­nebilir ve en­jek­si­yon­dan 3-5 da­ki­kason­ra mak­si­mal nö­ro­mus­kü­ler blok el­de edi­lir. Kli­nik ola­rak ge­rek­si­nim du­yu­lannö­ro­mus­kü­ler blok, den­ge­li anes­te­zi al­tın­da ge­nel­lik­le 20-35 da­ki­kade­vam eder. Sürekli Enfüzyon Yoluyla Kullanım: Baş­lan­gıç için öne­ri­len at­ra­kur­yumbe­si­lat do­zu­nun (0.3-0.5 mg/kg) bo­lus şek­lin­de ve­ril­me­si­nden son­ra,uzun sü­re­li cer­ra­hi gi­ri­şim­ler­de nö­ro­mus­kü­ler blo­kun de­vam et­ti­ril­me­siiçin ço­cuk­lar­da ve eriş­kin­ler­de, sey­rel­til­miş bir at­ra­kur­yum be­si­latso­lüs­yo­nu­nu sü­rek­li en­füz­yon şek­lin­de kul­lan­mak müm­kün­dür. Nö­ro­mus­kü­lerfonk­si­yo­nun ken­di­li­ğin­den ge­ri dön­me­si­ne hız­la kar­şı ko­ya­bil­mekiçin, en­füz­yon hı­zı­nın da­ki­ka­da 9-10 mg/kg ol­ma­sıge­re­ke­bi­lir.

AtracuriumBesylate adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki