TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  17 Şubat 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

At­ro­pin Am­pulBiofarma/Drogsan

At­ro­pi­nsül­fa­t

Ambalaj: 0.25 mg/1 mLx10 ve 100 am­pul : 0.50mg/1 mLx10 ve 100 am­pul : 1 mg/1 mLx10 ve 100 ampul.

End.:Antikolinerjik ve spazmolitik etkilerinden do­layı, vagaletkinliğin artı­şına bağlı bradiaritmilerde; ameli­yat sırasında ortayaçıkabilen bradikardi, hipotansiyon ve aritmiler gibi vagal etkilerin giderilme­sin­de,ayrıca kar­di­yo­­pulmoner canlandırmada; anestezi sıra­sın­da solu­numyollarının ifrazatlarını azaltmak ya da önlemek için (preanes­tezikmedikasyonda antisialagog olarak); pilor, ince bağırsak ve kolon spazmlarında(irrite bağırsak send­romu); üretra ve safra koliklerinde; kolinesterazinhibitörlerinin (neo­stig­min, pridostigmin, pilokarpin gibi), muskarin(inocybe ve clitocybe türü mantar zehirlenmelerinde) veya orga­no­fosfat pes­tisitlerintoksisitelerinin tedavisinde antidot ola­rak kullanılır.

Kontr.E.:Piloroduodenal stenozis, akalazya, kardi­yo­spazm,paralitik ileus, intestinal atoni (özellikle geriyatrik hastalarda), ülseratifkolit ve toksik me­ga­­ko­lon, gastroözofajeyal reflüks ve hiatus hernisi,mesane boynu obs­trük­si­yonu, prostat hipertrofisi, atonik veya hipotonikmesane ve diğer obs­trük­tif üropatilerde; dar açılı glokomda (geniş açılıglokomda miyotiklerle birlikte kullanılabilir), tirotoksikoz ve kalpyetmezliğine bağ­lı taşikardi­lerde; akut kanama nedeniyle kardiyo­vas­külersistem instilatesi olanlarda, atropin veya belladonna alkaloidlerine karşıhipersensitivitesi olanlarda kont­r­en­di­ke­dir.

Uyar.:Çocuklarda ve yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır. Çevresıcaklığı yüksekse veya hastanın ateşi varsa hiperpireksiyi pro­vakeedebileceğinden özellikle ço­cuk­larda çok dikkatli kullanılmalıdır. Ge­belikte beklenenyararları potansiyel riskine göre yüksekse kullanılmalıdır. Gebelikte veyadoğuma yakın, atropin IV olarak anneye veri­­lirse fe­tüste taşikar­diye nedenolabilir. Emzirenanne­lerde kullanılmamalıdır.

Yan E.:Ağız kuruluğu, gör­mede bulanıklık, siklopleji,midriyazis, fotofobi, anhid­roz, idrar tutukluğu, idrar retansiyonu, taşikardi,çarpıntı ve kabız­lık görülebilir.

Etkileş.:İdrarın alkalinizasyonu atropin eliminasyonunu zorlaştırırve kan düzeylerini yükseltir. Antasitler ve antidiyareikler, oral atropinin emiliminiazaltır. Antikolinerjikler atropinle birlikte veri­lirse antimus­kari­niketkiyi şiddetlendirir ve paralitik ileusa neden olabilir. Siklopropan anes­tezisisırasında atropin İV olarak veril­ir­se ventriküler aritmilere neden olabilir.Atropin haloperidolün antipsi­kotik etkisini azal­tabilir; ketokonazolünemilimini yavaşlatabilir; meto­klo­pramidin gast­ro­kinetik etkisini antagonizeedebilir. Atropin ile opioidlerin birlikte kullanımı ağır konstipas­yon,paralitik ileus ve idrar retansiyonuna neden olabilir. Atropin mumlu-matriks ba­zıylayapılmış potasyum preparatlarının ülseratif etkisini artırabilir.

Doz Önerisi: IM, SC veya IV yolla uygula­na­bilir. Bradikardi aritmilerinintedavisinde: Ye­tiş­kinlerdeolağan başlangıç dozları 0.5-1 mg (0.5-1 mL) IV olarak; az şiddetli durumlardatoplam doz 0.03 mg/kg’ye (yaklaşık 2 mg) kadar tekrarlanabilir. Önerilen dozaralığı 3-5 dakika ile 1-2 saat arasında değişebilir. Şiddetli durumlarda ise0.04 mg/kg’lik (yaklaşık 3 mg) total doz verile­bilir. Çocuklarda doz 0.01-0.03mg/kg IV olararak önerilir. Preanestezik medikasyon: Genel anes­tezi in­dük­siyo­nundanönce kalbin vagal inhibisyon riskini ve tükürük ve bronş ifrazatını azaltmakamacıyla, anes­teziden genellikle 30-60 dakika önce SC veya IM yolla 0.3-0.6 mg(ortalama 0.5 mg) uygulanabilir. Uygun pe­diyatrik premedikasyon dozları: SC yolla 3 kg’ye kadar olanbebeklerde 0.1 mg, 7-9 kg çocuklarda 0.2 mg, 12-16 kg çocuklarda 0.3 mg, 20-27kg çocuklarda 0.4 mg, 32 kg çocuklarda 0.5 mg ve 41 kg ağırlıktaki çocuklarda0.6 mg’dir. Bu doz­lar, gerektiğinde 4-6 saatte bir tekrarlanır. Gastrointestinal radyografi: 1 mg IM yolla. Antidot olarak Para­sem­patomimetik ajanlarla dozaşımı tedavisinde SC veya IM yolla 1-2 mg veya IV yolla 4 mg’ye kadar doz­larkullanılır. Orga­no­fosfor insektisitleri gibi irreversibl antikolinesterazzehirlenmele­rinin tedavisinde; yüksek dozlar (en az 2-3 mg) gerekebilir. Siyanozbelirtileri kal­kıncaya veya kalp ritmi 80-90/dak olun­caya kadar bu dozlartekrarlanabilir. Doz aralıkları hastanın kalp atım hızına göre ayarlanır.İntoksikasyon belirtileri çabuk ortaya çıkan mantar zehirlenmelerinde koma vekardi­yo­vas­kü­ler kollaps görülmeden önce para­sem­pa­to­mi­metik işaretlerikontrol etmek için yeterli dozlarda uygulanma­lı­dır.

Atropin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki