TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Avil Am­pul    İl­san

Fe­ni­ra­minma­le­at

Ambalaj: 50mg/2 mLx5 ampul.

Avil Şu­rup

Fe­ni­ra­minma­le­at

Ambalaj: 15 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Avil Tab­let

Fe­ni­ra­minma­le­at

Ambalaj: 25 mgx20 tablet.

End.:Aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rıy­la çe­şit­li ne­den­ler­denkay­nak­la­nan ka­şın­tı­la­rın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Akın­tı­lı mu­ko­zail­ti­hap­la­rın­da ve su­la­nan ek­ze­ma­lar­da, ek be­lir­ti olan sı­vı sı­zın­tı­sı­nıazal­tır. Aler­jik has­ta­lık­lar­la il­gi­li ya­kın­ma­lar (aşı­rı du­yar­lıkbe­lir­ti­le­ri); ak­sı­rık nö­bet­le­ri, bu­ru­nda ka­şın­tı ve if­ra­zat­labir­lik­te sey­re­den sa­man nez­le­si (pol­li­no­sis), göz­de kon­junk­ti­vail­ti­ha­bı, ür­ti­ker ve de­ri­de kı­za­rık­lık ve şiş­kin­lik ya­pan ka­şın­tı­lıek­ze­ma (nö­ro­der­ma­tit). Ür­ti­ker­ler­de, ana­fi­lak­tik re­ak­si­yon­lar­da,an­ji­yo­ödem­le­rin te­da­vi­sin­de pa­ren­te­ral ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Ge­be­li­ğin ilk 3 ayın­da, ye­ni do­ğan­lar­da ve pre­ma­tü­re­ler­de,em­zi­ren­ler­de, ast­ma da­hil alt so­lu­num yol­la­rı has­ta­lık­la­rın­da,fe­ni­ra­min ve ben­zer ya­pı­da­ki di­ğer an­ti­his­ta­mi­nik­le­re kar­şı aşı­rıdu­yar­lı olan­lar­da, MAO in­hi­bi­tör­le­riy­le te­da­vi gö­ren­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dı­r.Ay­rı­ca, ste­noz­lu pep­tik ül­ser, pi­lo­ro­du­ode­nal obst­rük­si­yon, semp­to­ma­tikpros­ta­tik hi­pert­ro­fi­li has­ta­lar­da ve 60 yaş ve yu­ka­rı­sın­da­ki­ler­debaş dön­me­si ve hi­po­tan­si­yon oluş­tu­ra­bi­le­ce­ğin­den dik­kat­le uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Uyar.: Fe­ni­ra­min, öne­ril­di­ği şe­kil­de kul­la­nıl­dı­ğı za­manbi­le has­ta­la­rın şe­hir tra­fi­ği­ne ak­tif ola­rak ka­tıl­ma­la­rı­nı ve ba­zıma­ki­ne­le­ri kul­lan­ma­la­rı­nı güç­leş­ti­re­cek ka­dar re­ak­si­yon ye­te­ne­ği­niazal­ta­bi­lir. Bu du­rum özel­lik­le al­kol­le bir­lik­te alın­ma­sı ha­lin­desöz­ko­nu­su­dur.

Yan E.: Yor­gun­luk, mi­de-ba­ğır­sak bo­zuk­luk­la­rı, ano­rek­si,ağız­da-bu­run ve bo­ğaz­da ku­ru­luk, id­rar tu­tul­ma­sı, çar­pın­tı ve aşı­rıdu­yar­lık be­lir­ti­le­ri, bu­la­nık gör­me, çift gör­me, baş dön­me­si, öfo­ri,pa­res­te­zi, tin­ni­tus gi­bi ya­kın­ma­la­ra yol aça­bi­lir. Ka­şın­tı, fo­to­sen­si­ti­vi­te,de­ri dö­kün­tü­le­ri, se­das­yon, sen­kop, kon­füz­yo­nal du­rum­lar ya­pa­bi­lir.

Etkileş.: Sant­ral et­ki­li ilaç­la­rın, ör­ne­ğin tran­ki­li­zan­la­rın,hip­no­tik­le­rin, an­ti­ank­si­ye­te ilaç­la­rın ve dep­re­san anal­je­zik­le­rin,nö­ro­lep­tik­le­rin, MAO in­hi­bi­tör­le­ri­nin, se­da­tif­le­rin ve al­ko­lünet­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi:Avil Ampul: Ol­gu­nun ağır­lı­ğı­na gö­re gün­de 1-2 kez ½-1 am­pulya­vaş ya­vaş (da­ki­ka­da 1 mL) IV ve­ya IM ola­rak uy­gu­la­nır. 6 ay-3 ya­şın­da­kiço­cuk­la­ra IM yol­dan 1-2 kez 0.4-1 mL; 4 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­la­ra gün­de1-2 kez 0.8-2 mL uy­gu­la­nır. Tek bir do­zun et­ki sü­re­si 4-8 sa­at­tir. Avil Şurup:1-3 ya­şın­da­ki ço­cuk­la­ragün­de 2-3 kez ½ öl­çek; 12 ya­şı­na ka­dar olan ço­cuk­la­ra gün­de 2-3 kez 1öl­çek; genç­le­re ve ye­tiş­kin­le­re gün­de 2-3 kez 1-2 öl­çek şu­rup ye­mek­ler­denson­ra ve­ri­lir. Avil Tablet: Po­zo­lo­ji her ol­gu­da has­ta­ya gö­reayar­lan­ma­lı­dır. Ya­şam­sal bir teh­di­din söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı du­rum­lar­dabaş­lan­gıç do­zu ola­bil­di­ğin­ce dü­şük tu­tul­ma­lı­dır. Gün­de 3 mg/kg’yiaşan doz­lar kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Tab­let­ler ye­mek­ler­den son­ra bir mik­tarsı­vıy­la çiğ­nen­me­den yu­tul­ma­lı­dır.

Avil De­ri Mer­he­mi

Fe­ni­ra­minma­le­at

Ambalaj: 12.5mg/gx25 g’lik tüp­.

End.: Ka­şın­tı, kı­za­rık­lık ve şiş­kin­lik gi­bi ya­kın­ma­la­rınbu­lun­du­ğu; al­ler­jik de­ri lez­yon­la­rı (ör­ne­ğin ür­ti­ker), bö­cek sok­ma­la­rıve ısı­rık­la­rı, gü­neş ya­nı­ğı, bi­rin­ci de­re­ce ya­nık­lar, nö­ro­der­ma­titde da­hil ol­mak üze­re ek­ze­ma­lar­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: 4 haf­ta ile 1 yaş ara­sı be­bek­lerile kü­çük ço­cuk­lar­da ge­niş cilt alan­la­rı­na sü­rül­me­me­li­dir.

Yan E.: Ge­niş vü­cut yü­zey­le­ri­ne uy­gu­lan­ma­sıse­das­yon ya da aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yo­nu gi­bi sis­te­mik et­ki­le­rene­den ola­bi­lir.

Doz Önerisi: Cilt üze­ri­ne in­ce bir ta­ba­ka ha­lin­de lez­yo­nunve­ya ka­şın­tı­nın şid­de­ti­ne gö­re gün­de bir kaç kaz sü­rü­lür. Ge­ni­to­üri­nerböl­ge­ler­de kul­la­nım du­ru­mun­da, içer­di­ği mi­ne­ral yağ, pre­zer­va­ti­finyır­tıl­ma­sı­na ve sı­zın­tı­ya ne­den ola­bi­le­ce­ğin­den, Avil Mer­hem ile pre­zer­va­tifn te­ma­sın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.

Avil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki