TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Ağustos 2020, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Avmig­ran FilmTab­let    İ.E.Ulagay

Er­go­ta­mi­ntar­ta­rat 0.75 mg, mek­lo­ksa­mi­n di­hid­ro­jen sit­rat 20 mg, ka­fe­in 80mg, pa­ra­se­ta­mol 325 mg

Ambalaj: 20 tablet.

End.: Çar­pın­tı his­si, ser­sem­lik ve mi­de bu­lan­tı­sıy­la(Cap­ha­lea va­so­mo­to­ri­ca-his­ta­mi­nik baş ağ­rı­sı, Hor­ton send­ro­mu)bir­lik­te or­ta­ya çı­kan atak­lar ha­lin­de gö­rü­len baş ağ­rı­la­rı­nı vekı­sa mig­ren atak­la­rı­nı gi­der­mek için kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Bi­le­şim­de­ki er­go­ta­min­den do­la­yı çev­re­sel do­la­şımbo­zuk­lu­ğu, ko­ro­ner yet­mez­lik, ka­ra­ci­ğer ve böb­rek bo­zu­klu­ğu olan has­ta­lar­da,ge­be­ler­de ve glo­kom ol­gu­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Aşı­rı du­yar­lı­ğı olan ba­zı ki­şi­ler­deuyuk­la­ma ya­pa­bi­lir. Bu gi­bi kim­se­ler ilaç al­dık­la­rın­da ara­ba kul­lan­ma­ma­lı,yo­ğun dik­kat ge­rek­ti­ren ma­ki­ne­ler­de ça­lış­ma­ma­lı­dır. Bu et­ki, al­kol­lebir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğı za­man ar­ta­bi­lir. As­tım ve­ya kro­nik so­lu­numyol­la­rı en­fek­si­yon­la­rın­da (özel­lik­le sa­man nez­le­si ben­ze­ri semp­tom­lar­lailiş­ki­li) şi­ka­yet­çi olan has­ta­lar ve anal­je­zik ve an­ti­enf­la­ma­tu­varilaç­la­ra aşı­rı du­yar­lı­ğı olan has­ta­lar­da (anal­je­zik­le­rin ne­den ol­du­ğuas­tım nö­be­ti) dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Er­go­ta­min ris­ki ne­de­niy­lemig­ren pro­fi­lak­si­si için kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Hi­per­ti­ro­idizm, sep­sisve ane­mi hal­le­rin­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ute­rus ka­sıl­ma­la­rı­nayol aça­bi­le­ce­ğin­den, ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­le­reöne­ril­mez.An­ne ta­ra­fın­dan zo­run­lu kul­la­nı­mı ge­rek­ti­ğin­de be­bekem­zi­ril­me­me­li­dir. Ço­cuk­lar­da kul­la­nı­mı öne­ril­me­mek­te­dir.

Yan E.: Te­ra­pö­tik doz­lar­dan son­ra bu­lan­tıve kus­ma er­go­ta­mi­nin di­rekt emo­to­je­nik et­ki­si­nin so­nu­cu ola­rakgö­rü­le­bi­lir. Va­zo­konst­rik­tif komp­li­kas­yon­lar da­ha çok yük­sek doz­lar­dave uzun sü­ren te­da­vi­ler­de or­ta­ya çı­kar­sa da ba­zan kı­sa dö­nem ve nor­maldoz­lar­da da or­ta­ya çı­ka­bi­lir. Bun­lar ekst­re­mi­te­ler­de na­bız ala­ma­ma,ge­çi­ci ta­şi­kar­di ve­ya bra­di­kar­di, mi­de bu­lan­tı­sı, kus­ma, lo­kalödem, ka­şın­tı, kuv­vet­siz­lik ve kas ağ­rı­la­rı, par­mak­lar­da uyuş­ma ve­yayan­ma his­si şek­lin­de gö­rü­le­bi­lir. Bu gi­bi du­rum­la­rın gö­rül­me­siha­lin­de ilaç ke­sil­me­li­dir.

Etkileş.: Aman­ta­din, ki­ni­din ve tri­sik­likan­ti­dep­re­san­lar an­ti­ko­li­ner­jik et­ki­yi ar­tı­ra­bi­lir. Ay­rı­ca tri­ase­ti­lo­le­an­do­mi­sinve erit­ro­mi­sin ile bir­lik­te er­go­tizm ris­ki ar­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Mig­ren atak­la­rın­da, ağ­rı nö­be­ti­nin baş­lan­gı­cın­da1 ve­ya 2 film tab­let ve­ril­me­li­dir. Ge­re­kir­se ya­rım sa­at son­ra 1 tab­letda­ha ve­ri­le­bi­lir. Gün­lükmak­si­mum doz 4 film tab­let­tir. Haf­ta­lık mak­si­mum doz ise 10 film tab­let­tir.Ağ­rı nö­be­ti­nin ilk işa­ret­le­ri his­se­dil­di­ği an ilaç alın­ma­lı­dır.İlaç ne ka­dar er­ken alı­nır­sa ge­rek­li doz o ka­dar dü­şük ve te­da­vi o ka­daret­ki­li olur.

Avmigran adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki