TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Avo­nex Fla­konGen İlaç

İn­ter­fe­ronb-1a 6 mil­yo­nIU (30 mg)

Ambalaj: Tek doz­luk 4 fla­kon, çöz­me için ön­ce­den dol­du­rul­muşşı­rın­ga ve 2 iğ­ne.

End.: İn­ter­fe­ron b-1a, ge­çen iki yıl­da tek­rar­la­yanen az 2 nö­ro­lo­jik dis­fonk­si­yon ata­ğı (re­laps) ge­çir­mey­le ka­rak­te­ri­zeam­bu­la­tuvar re­lap­sing-re­mit­ting mul­tipl skle­roz ol­gu­la­rı­nın te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir. İn­ter­fe­ron b-1a, 2 yı­lın üze­rin­de­ki re­laps­la­rınşid­de­ti­ni ve ve sık­lı­ğı­nı azal­tır.

Kontr.E.: İn­ter­fe­ron b-1a do­ğal ve­ya re­kom­bi­ne in­ter­fe­ronbe­ta­ya ve in­san se­rum al­bü­mi­ni­ne du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bilinenlerdekont­ren­di­ke­dir. Ge­be has­ta­lar­da, cid­di dep­re­sif bo­zuk­lu­ğu olanve/ve­ya in­ti­har eği­li­mi olan has­ta­lar­da ve te­da­viy­le ye­te­rin­cekont­rol edi­le­me­yen atak öy­kü­le­ri olan epi­lep­tik has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Has­ta­lar, in­ter­fe­ron be­ta uy­gu­la­ma­sın­da en sıkkar­şı­la­şı­lan grip ben­ze­ri send­rom semp­tom­la­rı da­hil ol­mak üze­re,ad­vers et­ki­ler ko­nu­sun­da bil­gi­len­di­ril­me­li­dir. Bu semp­tom­lar ge­nel­lik­lete­da­vi­nin baş­lan­gı­cın­da da­ha sık gö­rü­lür­ler ve te­da­vi sür­dük­çesık­lık ve cid­di­ye­ti aza­lır. İn­ter­fe­ron­lar dep­­res­yon­lu has­ta­lar­da dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı­dır. Dep­res­yon ve in­ti­har eği­li­mi­nin mul­tipl skle­roz­luhas­ta­lar­da ve in­ter­fe­ron kul­la­nı­mı­na bağ­lı ola­rak da­ha sık­lık­laor­ta­ya çık­tı­ğı bi­lin­mek­te­dir. Cid­di re­nal ve he­pa­tik yet­mez­li­ğiolan ve ile­ri de­re­ce­de mye­lo­sup­res­yo­nu olan has­ta­lar­da in­ter­fe­ronb-1a uy­gu­la­ma­sı sı­ra­sın­da dik­kat­liolun­ma­lı ve ya­kın­dan iz­len­me­li­dir­ler. Ge­be olan ve ge­be­li­ği plan­la­yanhas­ta­la­ra in­ter­fe­ron­la­rın fe­tu­sa po­tan­si­yel za­rar­la­rı bil­di­ril­me­live in­ter­fe­ron b-1a ke­sil­me­li­dir. İn­ter­fe­ron b-1a’nın an­ne sü­tü­ne geç­ti­ği bi­lin­me­mek­te­dir.Em­zir­me­nin ya da in­ter­fe­ron b-1a te­da­vi­si­ninke­sil­me­si ka­ra­rı ve­ril­me­li­dir. Te­da­vi­nin baş­lan­gı­cın­da ve has­ta­nınila­ca to­le­ran­sı sap­ta­nın­ca­ya ka­dar in­ter­fe­ron b-1a ile te­da­vi edi­len has­ta­la­rın,özel dik­kat ge­rek­ti­ren araç­la­rı sür­me­le­ri ve­ya ma­ki­ne­le­ri ça­lış­tır­ma­la­rıön­len­me­li­dir.

Yan E.: İn­ter­fe­ron te­da­vi­siy­le il­gi­lien sık rasla­nı­lan is­ten­me­yen et­ki grip send­ro­mu­dur. Grip send­ro­mu­nunen sık bil­di­ri­len semp­tom­la­rı kas ağ­rı­sı, ateş, tit­re­me, as­te­ni,baş ağ­rı­sı ve bu­lan­tı­dır. En­jek­si­yon ye­ri re­ak­si­yon­la­rıy­la sık­lık­lakar­şı­la­şı­la­bi­lir ve ge­nel­lik­le ha­fif ve ge­çi­ci­dir. Di­ya­re, ano­rek­si,kus­ma, uy­ku­suz­luk, baş dön­me­si, ank­si­ye­te, dö­kün­tü, va­zo­di­la­tas­yonve çar­pın­tı­ nadiren görülebilir.

Doz Önerisi: Doz, he­kim ta­ra­fın­dan be­lir­le­nir. Ge­nel kul­la­nımdo­zu, haf­ta­da bir kez en­jek­te edil­mek üze­re 30 mg’dir (6 mil­yon IU) ve fla­kon­da­kiçö­zül­müş so­lüs­yo­nun 1 mL’si­ne kar­şı­lık ge­lir. Müm­kün­se haf­ta­nın ay­nıgü­nü ve ay­nı za­man­da kul­la­nıl­ma­lı­dır. Her fla­kon yal­nız­ca bir doziçin­dir. En­jek­si­yon son­ra­sı ar­tan ürün atıl­ma­lı­dır. IM ola­rak uy­gu­lan­ma­lı­dırve en­jek­si­yon böl­ge­si her haf­ta de­ğiş­ti­ril­me­li­dir. Doktor denetimi altında kullanılma­lı­dır.Günü­müzde, ne kadar süreyle tedaviye devam edileceği bilinmemektedir. Has­ta­lariki yıllık tedavi sonrası klinik olarak değerlendirilmeli ve daha uzuntedaviler bireysel bazda doktor tara­fından kararlaştırılmalı­dır. Eğer,hastada kronik progresif Multiple skleroz gelişirse tedavi kesilmelidir.

Avonex adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki