TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Axid IV İnfüzyon Ampulü   Lilly

Ni­za­ti­din

Ambalaj: 100mg/4 mLx5 ampul.

Axid Kap­sül

Ni­za­ti­din

Ambalaj: 150 mgx28 kap­sül : 300 mgx14 kapsül.

End.: Ak­tif du­ode­nal ül­ser te­da­vi­si ve ak­tif du­ode­nalül­se­rin iyi­leş­me­sin­den son­ra du­ode­nal ül­ser has­ta­la­rı­nın sü­rekte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Ay­rı­ca ak­tif be­nign gast­rik ül­ser te­da­vi­sin­deen­di­kedir. Ero­sif ve ül­se­ra­tif özo­fa­jit ve gast­ro­özo­fa­ji­yal ref­lü­denkay­nak­la­nan gö­ğüs yan­ma­sı da da­hil ol­mak üze­re en­dos­ko­pik ola­rakta­nı ko­nu­lan özo­fa­jit­ler­de de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.Anam­ne­zin­dedi­ğer H2 re­sep­tör an­ta­go­nist­le­ri­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lıköy­kü­sü bu­lu­nan has­ta­la­ra ve­ril­me­me­li­dir.

Uyar.: Ni­za­ti­din vü­cut­tan ön­ce­lik­leböb­rek­ler yo­luy­la atıl­dı­ğı­ndan doz, or­ta-ile­ri de­re­ce­de şid­det­lire­nal yet­mez­lik ol­gu­la­rın­da azal­tıl­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de yal­nız­ca,sağ­lan­ma­sı bek­le­nen ya­rar­la­rın fe­tus­ta or­ta­ya çı­ka­bi­le­cek za­rar­lar­danfaz­la ol­du­ğu­na ina­nıl­dı­ğın­da kul­la­nıl­ma­lı­dır. Be­be­ği­ni em­zi­renan­ne­ler­de ni­za­ti­din kul­la­nı­mı­na mı, yok­sa be­be­ğin em­zi­ril­me­si­nemi son ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği, ila­cın an­ne açı­sın­dan ta­şı­dı­ğı önemgöz önün­de tu­tu­la­rak ka­rar­laş­tı­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.: SGOT, SGPT ve­ya al­ka­li fos­fa­tazyük­sel­me­le­ri, ko­les­ta­tik ve­ya mikst he­pa­to­se­lü­ler ha­sar, kı­sa sü­renasemp­to­ma­tik vent­ri­kü­ler ta­şi­kar­di atak­la­rı, men­tal kon­füz­yon, ji­ne­ko­mas­ti,ane­mi, trom­bo­si­to­pe­nik pur­pu­ra, ter­le­me, ür­ti­ker, dö­kün­tü, eks­fo­li­ya­tifder­ma­tit, en­der ana­fi­lak­si, en­der aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı(bron­kos­pazm, la­renks öde­mi, de­ri dö­kün­tü­sü ve eo­zi­no­fi­li) bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi:Axid IV İnfüzyon Ampulü: Erişkinlerde sürekli intravenöz infüzyon: 300 mg (12 mL, 3 ampul) nizatidin 150mL uygun IV çözeltisinde seyrelti­lerek, saatte 10 mg dozuna erişebilecekoranda enjekte edilir. Aralıklı intravenöz infüzyon: Günde 3 kez olmak üzere, 100 mg(4mL, ampul) 50 mL uygun IV çözeltisinde sey­reltilip, 15 dakikalık aralarlaenjekte edilir. Günlük top­lam nizatidin dozu 480 mg'yi geçmemelidir. GastrikpH'ı 4'ü korumak için 10 mg/saatlik sürekli intravenöz infüzyon tavsiye edilir.Nizatidin hızlı IV infüzyon olarak uygulanmamalıdır. %0.9 sodyum klorür, %0.5dekstroz enjeksiyon, laktik asitli ringer solüsyonu ya da %5 bikarbonatenjeksiyon solüsyonlarına eklenir veya bu solüsyonlarla sey­reltilirse, karışımoda sıcaklığında 48 saat saklanabilir.Axid Kapsül: Ak­tif Du­ode­num Ül­se­ri: Eriş­kin­ler­de öne­ri­len doz, ak­şam­la­rı1 kez 300 mg’dir. Bu­nun ye­ri­ne gün­de 2 kez 150 mg da kul­la­nı­la­bi­lir. Ko­run­ma (pro­fi­lak­tik sü­rek): Eriş­kin­ler­de öne­ri­len doz ak­şam­la­rı1 kez 150 mg’dir. Ak­tif Be­nign Gast­rik Ül­ser: Öne­ri­len oral doz, gün­de 2 kez150 mg ya da ak­şam­la­rı bir kez 300 mg’dir. Ma­lign gast­rik ül­se­ras­yonola­sı­lı­ğı, te­da­vi­ye baş­lan­ma­dan ön­ce mut­la­ka uzak­laş­tı­rıl­ma­lı­dır.Gast­ro­özo­fa­ji­yalRef­lü Has­ta­lı­ğı: Eroz­yon­la­rın, ül­se­ras­yon­la­rın ve bun­la­ra eş­likeden yan­ma his­si­nin te­da­vi­sin­de eriş­kin­ler­de öne­ri­len doz, gün­de 2kez 150 mg’dir ve bu doz, gün­de 2 kez 300 mg’ye ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir.

Axid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki