TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Azathi­op­ri­ne PCH Tab­letMed İlaç

A­za­ti­op­ri­n

Ambalaj: 50 mgx100 tablet.

Eşdeğeri: Azathi­op­ri­ne Tab­let: 50 mgx100tablet (Ata­farm); İmu­ran Film Tablet:50 mgx100 tablet (GSK).

End.:Kor­ti­kos­te­ro­id­ler­le ve/ve­ya di­ğer im­mün­sup­re­sifmad­de ve yön­tem­ler­le bir­lik­te, or­gan nak­li ya­pı­lan has­ta­lar­da en­di­ke­dir.Aza­ti­op­rin, tek ba­şı­na ya da ge­nel­lik­le kor­ti­kos­te­ro­id­ler ve/ve­yadi­ğer yön­tem­ler­le bir­lik­te, aşa­ğı­da sa­yı­lan has­ta­lık­la­rı olan has­ta­la­rınbir kıs­mın­da, kor­ti­kos­te­ro­id te­da­vi­si­nin ke­sil­me­si ve­ya do­zu­nunazal­tıl­ma­sı da­hil çe­şit­li kli­nik ya­rar­lar gös­ter­miş­tir: Cid­di ro­ma­to­idart­rit, sis­te­mik lu­pus erit­e­ma­to­zus, der­ma­to­mi­yo­sit/po­li­mi­yo­sit,oto­im­mün kro­nik ak­tif he­pa­tit, pem­fi­gus vul­ga­ris, po­li­ar­te­ri­tis,oto­im­mün he­mo­li­tik ane­mi, kro­nik ref­rak­ter idi­yo­pa­tik trom­bo­si­to­pe­nikpur­pu­ra.

Kontr.E.:Aza­ti­op­ri­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lı ol­duk­la­rıbilinenlerde kont­ren­di­ke­dir. Has­ta­da 6-mer­kap­to­pu­ri­ne (6-MP) kar­şıaşı­rı du­yar­lık var­sa, aza­ti­op­ri­ne kar­şı da ola­sı aşı­rı du­yar­lık bu­lu­na­bi­lir.Ge­be ol­du­ğu bilinenlerde aza­ti­op­rin te­da­vi­si­ne baş­lan­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Aza­ti­op­rin, te­da­vi sı­ra­sın­da has­ta­da gö­rü­le­bi­le­cektok­sik et­ki­ler ge­rek­ti­ği gi­bi iz­le­ne­bi­le­cek­se kul­la­nıl­ma­lı­dır.Ka­ra­ci­ğer iş­lev bo­zuk­luk­la­rı­nın te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lan sü­rekdo­zu öne­ri­len doz­la­rın alt sı­nı­rın­da­dır. Te­da­vi gö­ren an­ne­le­rin sü­tün­deaza­ti­op­rin ve/ve­ya me­ta­bo­lit­le­ri gö­rül­me­miş­tir. An­cak has­ta­lar,aza­ti­op­ri­nin ge­be­lik ve em­zir­me dö­nem­le­rin­de muh­te­mel risk­le­riko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Ge­nel hal­siz­lik, baş dön­me­si, kus­ma, ateş, tit­re­me,kas ağ­rı­la­rı, art­ral­ji, ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu, ko­les­ta­tiksa­rı­lık, pan­k­re­atit, kar­di­yak arit­mi­ler ve hi­po­tan­si­yongörülebilir. Alo­pe­si, im­mün­sup­res­yo­na de­vam edil­­me­si­ne rağ­men ol­gu­la­rın%80’in­den faz­la­sın­da ge­ri dö­nü­şüm­lü­dür.

Etkileş.: Al­lo­pu­ri­nol, ok­si­pu­ri­nol ve ti­op­ri­nol, 6-mer­kap­to­pu­rinve­ya aza­ti­op­rin­le bir­lik­te ve­ri­ld­iğin­de 6-MP ve aza­ti­op­rin do­zu­nunori­ji­nal do­zu­nun dört­te bi­ri­ne in­di­ril­me­si ge­re­kir. Aza­ti­op­rin,sük­si­nil­ko­lin gi­bi de­po­la­ri­zan ilaç­la­rın oluş­tur­du­ğu nö­ro­müs­kü­lerblo­ka­jı ar­tı­ra­bi­lir ve tü­bo­kü­ra­rin gi­bi non­de­po­la­ri­zan ilaç­la­rınoluş­tur­du­ğu blo­ka­jı azal­ta­bi­lir. Aza­ti­op­ri­nin, di­ğer ke­mik ili­ğibas­kı­la­yı­cı ilaç­lar uy­gu­la­nan ya da kı­sa sü­re ön­ce uy­gu­lan­mışolan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­sı ge­re­kir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz trans­plan­tas­yon ol­gu­la­rın­da baş­lan­gıçiçin 5 mg/kg ve da­ha son­ra oral yol­la 1-4 mg ve­ya di­ğer du­rum­lar­da2-2.5 mg/kg’dir.

AzathioprinePCH adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki