TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Azo Gant­ri­sin Lak Tab­let   Roc­he

Sul­fi­zo­ksa­zol500 mg, fe­na­zo­pi­ri­di­n HCl 50 mg

Ambalaj: 30 tablet.

End.:Du­yar­lımik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın ne­den ol­du­ğu id­rar yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rı­nınbaş­lan­gıç te­da­vi­si, sis­tit, pros­ta­tit, ü­ret­rit, ö­zel­lik­le ağ­rı,yan­ma ve sık id­rar yap­ma his­si gi­bi semp­tom­la­rın gi­de­ril­me­si; ü­ro­lo­jikmü­da­ha­le­ler, ka­te­te­ri­zas­yon ve sis­tos­ko­pi so­nu­cu gö­rü­le­bi­le­cekid­rar yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rı­nın pro­fi­lak­si ve te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ka­ra­ci­ğerpa­ren­ki­ma­sı­nın a­ğır ha­sa­rı ve böb­rek yet­mez­lik­le­rin­de kont­ren­di­ke­dir.12 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Ye­ni­do­ğan­lar­da, pre­ma­tü­re­ler­de,sül­fo­na­mid­ler pla­sen­ta­ya geç­ti­ği ve süt­le a­tıl­dı­ğı i­çin ker­nik­te­ru­sane­den o­la­bi­lir. Fe­na­zo­pi­ri­din­den do­la­yı glo­me­rü­lo­nef­rit, a­ğırhe­pa­tit, ü­re­mi ve gast­ro­in­tes­ti­nal bo­zuk­luk­la­rı o­lan pi­ye­lo­nef­rit­lige­be­ler­de kont­ren­di­ke­dir. Sül­fo­na­mid­ler A gru­bu strep­to­kok­la­raet­ki­li de­ğil­dir­ler. Te­da­vi sı­ra­sın­da de­ri­de kı­za­rık­lık gö­rül­dü­ğün­dete­da­vi he­men dur­du­rul­ma­lı­dır. Uzun sü­re­li te­da­vi­le­r­de dü­zen­likan kont­rol­le­ri ve re­nal fonk­si­yon test­le­ri ya­pıl­ma­lı ve ye­ter­limik­tar­da sı­vı a­lın­ma­sı­na dik­kat e­dil­me­li­dir. Sül­fi­sok­sa­zol veyafe­na­zo­pi­ri­din hid­rok­lo­rüre kar­şı a­şı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğubilinenlerde kul­la­nı­mı kont­ren­di­ke­dir. Ge­be­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.:Azo Gantrisin ile te­da­vi i­ki gü­nü geç­me­me­li­dir.

Yan E.:Bu­lan­tı,kus­ma, ab­do­mi­nal ağ­rı, di­ya­re, he­pa­tik dis­fonk­si­yon, mi­de­de a­ğır­lıkhis­si gi­bi ha­fif gast­ro­in­tes­ti­nal ya­kın­ma­lar; kı­za­rık­lık, ür­ti­kergi­bi cilt re­ak­si­yon­la­rı; he­ma­tü­ri, id­rar re­tan­si­yo­nu, baş ağ­rı­sı,mi­yal­ji, yor­gun­luk ve za­yıf­lık his­si­ görülebilir. Fe­ni­la­zo-di­a­mi­no-pi­ri­dinid­rar­da iç ça­ma­şır­la­rı le­ke­le­yen kır­mı­zı-tu­run­cu ren­gin­de bir bo­yaşek­lin­de gö­rü­lür. Le­ke­le­ri çı­kar­mak i­çin ke­ten ve be­yaz pa­muk­lu­lar­dası­cak su ve sa­bun ye­ter­li­dir.

Etkileş.:Ba­zı sül­fo­na­mid­lerplaz­ma pro­te­in­le­ri­ne bağ­lan­ma yer­le­rin­den oral an­ti­ko­agü­lan­la­rıçı­ka­ra­bi­le­ce­ğin­den, sül­fo­ni­lü­re tü­re­vi hi­pog­li­se­mik ajan­larve hi­dan­to­in bi­le­şik­le­riy­le et­ki­le­şim gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: A­kut ve ağ­rı­lı id­rar yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rın­daye­tiş­kin­ler­de baş­lan­gıç do­zu o­la­rak 4-6 tab­let, sü­rek do­zu o­la­rakgün­de 4 kez 2 tab­let ö­ne­ri­lir.

AzoGantrisin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki