TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Baby­prin Tab­let   Pfi­zer

Ase­til­sa­li­si­likasit

Ambalaj: 80mgx20 tablet.

End.:Ase­til­sa­li­si­likasit an­tit­rom­bo­tik ola­rak, nons­ta­bil an­ji­na pek­to­ris­te ve risk al­tın­da­ki(hi­per­tan­sif, hi­per­li­pi­de­mik, di­ya­be­tik ve­ya si­ga­ra tir­ya­ki­le­ri)has­ta­lar­da ko­ro­ner trom­bo­zun ön­len­me­sin­de; mi­yo­kard re­en­fark­tüspro­fi­lak­si­sin­de; kar­di­yo­vas­kü­ler cer­ra­hi­de özel­lik­le aor­to­ko­ro­nerby-pass ve ar­ter­yo­ve­nöz şant­lar­da pos­to­pe­ra­tif trom­boz ve em­bo­liz­minön­len­me­sin­de; ge­çi­ci is­ke­mik atak­lar­da ve stro­ke pro­fi­lak­si­sin­deen­di­ke­dir. Antienfla­ma­tuvar/analjezik olarak, il­ti­ha­bi du­rum­lar­da,ör­ne­ğin akut ve kro­nik ro­ma­­tiz­mal has­ta­lık­lar­da; ağ­rı­lar­da, ör­ne­ğinbaş ve diş ağ­rı­sı, bel ağ­rı­sı (lum­ba­go), nev­ral­ji, si­ya­tik, mig­renve adet san­cı­la­rın­da; so­ğuk al­gın­lı­ğı, grip ve ha­fif en­fek­si­yon­lar­dagö­rü­len ağ­rı ve ateş du­rum­la­rın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Ka­na­ma eği­li­mi­nin art­tı­ğı pa­to­lo­jikdu­rum­lar­da, an­ti­ko­agü­lan (he­pa­rin, ku­ma­rin tü­rev­le­ri vb.) te­da­vi­sisı­ra­sın­da, glu­koz-6-fos­fat de­hid­ro­ge­naz ek­si­kli­ğin­de, ge­be­li­ğinson 3 ayın­da, sa­li­si­lat­la­ra ve anal­je­zik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lıkgös­te­ren­ler­de, kro­nik ve­ya ak­tif ül­se­ri olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Tıb­bi zo­run­luk ol­ma­dık­ça ge­be­lerve em­zi­ren an­ne­le­re ve­ril­me­me­li­dir. Ase­til­sa­li­si­lik asit, kor­ti­kos­te­ro­id­lerve­ya al­kol­le bir­lik­te alın­dı­ğın­da gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma ris­ki­niar­tı­ra­bi­lir.

Yan E.: Mi­de ra­hat­sız­lı­ğı, gast­ro­in­tes­ti­nalgiz­li kan kay­bın­da ar­tış, na­di­ren aşı­rı du­yar­lı­ğa bağ­lı re­ak­si­yon­lar(de­ri re­ak­si­yon­la­rı, ne­fes dar­lı­ğı) ve trom­bo­si­to­pe­ni gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Nons­te­ro­idal an­ti­ro­ma­tiz­malilaç­la­rın et­ki­le­ri­ni ve yan et­ki­le­ri­ni, me­tot­rek­sa­tın is­ten­me­yenetk­i­le­ri­ni, an­ti­ko­agü­lan­la­rın (ör­ne­ğin he­pa­rin ve ku­ma­rin tü­rev­le­ri)et­ki­le­ri­ni ve ste­ro­id­ler­le bir­lik­te alın­dı­ğın­da gast­ro­in­tes­ti­nalka­na­ma ola­sı­lı­ğı­nı ar­tı­rır.

Doz Önerisi: Non-sta­bil an­ji­na pek­to­ris ve risk al­tın­da­ki (hi­per­tan­sif-hi­per­li­pi­de­mik,di­ya­be­tik ve­ya si­ga­ra tir­ya­ki­le­ri) has­ta­lar­da ko­ro­ner trom­bo­zunön­len­me­sin­de; mi­yo­kard re­en­fark­tüs pro­fi­lak­si­sin­de; kar­di­yo­vas­kü­lercer­ra­hi­de özel­lik­le aor­to­ko­ro­ner by-pass ve ar­te­ri­yo­ve­nöz şant­lar­dapos­to­pe­ra­tif trom­­boz ve em­bo­liz­min ön­len­me­sin­de; ge­çi­ci is­ke­mikatak­lar­da ve stro­ke (in­me) pro­fi­lak­si­si için, gün­de 1-4 tab­let öne­ril­ir.Analjezik ve antienflamatuvar olarak, gün­de 4-6 kez; 1-2 ya­şın­da­ki­le­re½-1 tab­let, 3-4 ya­şın­da­ki­le­re 1-2 tab­let, 5-9 ya­şın­da­ki­le­re 2-4 tab­let,10-14 ya­şın­da­ki­le­re 4-6 tab­let öne­ri­lir. Babyp­rin tab­let­le­ri su, süt ve­ya mey­vesu­la­rı ile yu­tu­la­bi­lir. Ana­nas ta­dın­da ol­du­ğu için çiğ­ne­ne­bi­lirve­ya be­bek ma­ma­sı, be­bek yi­ye­cek­le­ri ve­ya nor­mal gı­da­la­ra ka­rış­tı­rı­la­rakve­ri­le­bi­lir.

Babyprin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki